asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


Завдання до курсової роботи

Тема курсової роботи: Програмування наближеного обчислення функції на основі степеневих або тригонометричних рядів за допомогою проблемно-орієнтованих мов програмування.

Формулювання завдання: З використанням ПЕОМ обчислити з точністю е=10-6 значення функції f(x)=sin2(x) представленою рядом в к=30 точках , які максимально охоплюють область визначення даної функції. Знайти абсолютну та відносну похибки обчислень у цих точках та побудувати графіки точного значення функції та наближеного значення функції. А також графіки функцій абсолютної та відносної похибок.

Знайти мінімальну абсолютну та максимальну відносну похибки та вивести значення їх аргументів.

Анотація

Боднар О.З. “Програмування наближеного обчислення функцій на основі тригонометричних рядів”.^ Курсова робота. НУ “Львівська політехніка”, кафедра: САПР, дисципліна: “Проблемно-орієнтовані мови програмування”, 2006.

Курсова робота складається з 28 сторінок, 2 таблиць, 4 графіків, 1 блок-схеми.

В даній курсовій роботі розроблено програмування наближеного обчислення функції на основі тригонометричних рядів за допомогою проблемно-орієнтовних мов програмування. Дана робота описує наближене обчислення значення функції представленої певним рядом з вказаною точністю, представлено результати виконання програм на алгоритмічних мовах у вигляді таблиць та графіків.


Перелік умовних скорочень
UNIX – операційна система

FORTRAN (FORmula TRANslator) – Фортран – мова програмування(Перекладач Формули)

IBM – (Industrial Business Machine) – Машина Індустріального Бізнесу

COBOL (COmmon Business Oriented Language) – Кобол – мова програмування(Спільна Ділова Орієнтована Мова )

Pascal – Паскаль – мова програмування призначена для академічної мети.

Ada – Ада – мова програмування

США – Сполучені штати Америки

МО – міністерство оборони

МП – мова програмування

Зміст

Вступ 6

1.Основні теоретичні відомості про мови програмування та їхні середовища 9

1.1.Алгоритмічна мова програмування Паскаль 9

1.2.Алгоритмічна мова програмування С/С++ 11

2.Математичний аналіз та розкладення функції в ряд 15

3.Аналіз ряду індивідуального завдання 17

4.Блок-схема та опис, обчислення функції алгоритму по ряду 18

5.Опис тексту програми на проблемно-орієнтованих мовах 19

5.1.Текст програми на алгоритмічній мові Паскаль 19

5.2.Текст програми на алгоритмічній мові С/С++ 20

6.Таблиці та аналіз результатів виконання програм на алгоритмічних мовах Паскаль та С/С++ 23

7.Графіки функції та її наближення рядом, абсолютних і відносних похибок результатів 26

Висновки та аналіз результатів 28

Список використаної літератури 29


Вступ
Розвиток обчислювальної техніки супроводжується створенням нових і вдосконаленням існуючих мов програмування (МП)—засобів спілкування програмістів з ЕОМ.

В загальному мови програмування можуть бути розділені на три загальні типи:

  1. Машинні мови

  2. Асемблерні мови

  3. Мови високого рівня

Машинні мови в загальному випадку складаються з послідовностей чисел (звичайно нулів і одиниць), які є командами на виконання одиничних елементарних операцій. Машинні мови є машинно-залежними, тобто конкретна машинна мова може бути використана тільки з певним типом комп'ютера. Машинні мови незручні для сприйняття людиною.

З появою мов асемблера використовування комп'ютерів значно розширилося, проте все ще було потрібне написання великої кількості інструкцій навіть для реалізації рішення найпростіших задач. Для прискорення процесу програмування були розроблені мови високого рівня, в яких для виконання складних дій достатньо написати один оператор. Програми для перетворення послідовності операторів на мові високого рівня в машинну мову називаються компіляторами. В мовах високого рівня інструкції, написані програмістами, часто виглядають як звичайний текст на англійській мові із застосуванням загальноприйнятих математичних знаків. Абсолютно очевидно, що з погляду програмістів мови високого рівня переважають, будь-які машинні або Асемблерні мови.

Мова С була розроблена Денісом Рітчі з “Bell Laboratories” і була вперше реалізована в 1972 році. Популярність С отримала як мова операційної системи UNIX. Сьогодні практично всі основні операційні системи написані на С або C++.

Застосування С для різних типів комп'ютерів (іноді званих апаратними платформами) привело до появи різних варіантів мови, які, не дивлячись на свою схожість, часто були несумісними. Це з'явилося серйозною проблемою для розробників програмних продуктів, яким вимагалося розробляти коди, здатні працювати на декількох платформах. Ставало ясно, що потрібна стандартна версія С. В 1983 році Американським комітетом національних стандартів в області комп'ютерів і обробці інформації був встановлений технічний комітет, перед яким ставилося за мету виробити “однозначне і машинно-незалежне визначення мови С”. Завдяки тому, що С є машинно-незалежною і широко доступною мовою, прикладні програми, написані на С, можуть працювати практично без змін на більшості комп'ютерних систем.

Не дивлячись на те, що були розроблені сотні мов високого рівня, тільки деякі з них знайшли широке застосування.

FORTRAN (FORmula TRANslator) розроблений фірмою IBM між 1954 і 1957 роками для використовування в наукових і інженерних програмах, вимагаючих складних математичних обчислень. FORTRAN широко застосовується і дотепер.

COBOL (COmmon Business Oriented Language) розроблений в 1959 році групою, в яку входили виробники і користувачі комп'ютерів. COBOL головним чином використовується в комерційних прикладних програмах, коли необхідна висока точність при обробці великої кількості даних. Сьогодні більше половини програмного забезпечення, призначеного для використовування в бізнесі, все ще написана на мові COBOL.

Pascal був створений майже в той же час, що і С. Він призначений для академічної мети.

В шестидесятих роках при розробці програмного забезпечення програмісти випробовували серйозні ускладнення. Час розробки звичайно затягувався довше встановлених термінів, вартість робіт значно перевищувала бюджет, а остаточний продукт був вельми ненадійний. Люди почали розуміти, що розробка програмного продукту є справою складнішою, ніж вони собі уявляли. В результаті наукових досліджень, проведених в шестидесятих роках, виникла концепція структурного програмування, тобто такого підходу до написання програм, при якому вони стають більш ясними для розуміння, більш коректними і краще пристосованими для модифікації надалі.

Одним із знаменних результатів наукових досліджень в області програмування з'явилося створення в 1971 році професором Ніколасом Віртом мови програмування Pascal. Pascal, названий на ім'я математика і філософа сімнадцятого століття Блеза Паскаля, був розроблений для навчання структурного програмування в академічних кругах і швидко розповсюдився в університетах для вивчення як перша мова програмування. На жаль, в ньому відсутні властивості, завдяки яким його можна було б використовувати в комерційній і індустріальній сферах діяльності і, як наслідок, в цих областях він не отримав широкого розповсюдження. Проте можна відзначити, що реальне значення цієї мови в тому, що вона лягла в основу мови програмування Ada. Розробка мови Ada фінансувалася Міністерством оборони США в кінці 70-х — початку 80-х років. Для обслуговування величезного комплексу МО використовувалися сотні різних мов. Для їх заміни було ухвалено рішення створити одну мову програмування, яка б задовольняла всім вимогам. Для цієї мети був вибраний Pascal, проте кінцевий продукт — Ada — значно від нього відрізняється. Нова мова програмування була названа на ім'я леді Ади Лавлейс, дочки поета лорда Байрона. Вважається, що Ада Лавлейс на початку 1800-х написала першу в світі комп'ютерну програму. Однією з основних рис мови Ada є багатозадачність, яка дозволяє декільком процесам виконуватись паралельно. Решта мов високого рівня, включаючи С і C++, допускають виконання в даний момент тільки однієї задачі.

1.Основні теоретичні відомості про мови програмування та їхні середовища

1.1.Алгоритмічна мова програмування Паскальследующая страница >>