asyan.org
добавить свой файл
1


©Ю. В. Робул. Маркетингові дослідження. 2005

КУРС: МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕМА: Формування вибірки та забезпечення репрезентативності дослідження.

  1. Основні означення.

Популяція – множина елементів, що задовольняють певним критеріям.

Вибірка – сукупність елементів підмножини великої кількості об’єктів. Використовується для збирання первинної інформації коли немає можливості дослідити всі об’єкти, що цікавлять дослідника. (Коли така можливість є, то збирання первинної інформації здійснюється шляхом перепису (цензу)).

База вибірки – перелік елементів, з-поміж яких здійснюється відбір елементів до вибірки. База і критерії віднесення елементів до вибірки задаються метою дослідження.

  1. ^ Переваги вибіркового методу досліджень.

Переваги застосування вибірок зводяться до наступного: (1) повний перепис і суцільне обстеження вимагає значних матеріальних та часових витрат; (2) результати повного перепису швидко застарівають; (3) в окремих випадках перепис є технічно неможливим; (4) точність вибіркового методу може бути значно вищою.

  1. ^ Етапи проектування вибірки.

  1. Визначення популяції; (2) Визначення основи вибірки; (3) Визначення процедури відбору; (4) Визначення об’єму вибірки; (5) Добір елементів вибірки; (6) Обстеження добраних елементів.

  1. ^ Типи вибірок.

Класифікація за статистичною ознакою: імовірнісні та детерміновані

Класифікація за об’ємом: фіксовані (об’єм заданий наперед) та ланцюгові (об’єм може варіюватись у процесі дослідження для уточнення виявлених результатів).

До імовірнісної вибірки мають якусь імовірність потрапити всі елементи популяції. До детермінованої вибірки потрапляють лише ті елементи популяції, які відповідають певним, наперед висунутим умовам.

Імовірнісні вибірки бувають: простими, стратифікованими, груповими. Допускають статистичну оцінку похибок вимірювання.

Детерміновані вибірки бувають: доступними, заданими, квотними. Не допускають статистичної оцінки похибки вимірювання.

  1. Об’єм вибірки.

Алгоритм обчислення залежить від того, чи відома дисперсія популяції, чи ні.

    1. Дисперсія відома. n=, де - дисперсія популяції, - параметр заданої точності, Н – бажана точність оцінки.

    2. Дисперсія невідома (більш типовий випадок). Використовується оціночне значення генеральної дисперсії. Для величини, що підкоряється нормальному розподілу, 99,73% вибіркових середніх відхиляються від середнього по популяції не більше, ніж на 3.