asyan.org
добавить свой файл
1
Творчий звіт
Я мрію, щоб у дітей горіли очі,

Щоб не були байдужими серця,

І щоб думки мислителів пророчі

Запам’ятались їм на все життя

Дитині я знання віддати мушу

Це все одно, що дати їй життя

Та головне – відкрити світу душу,

Зростити зерна – зерна майбуття...

Логіка розвитку сучасної цивілізації ставить перед освітою завдання, для виконання яких необхідно формулювати нові концептуальні ідеї навчання, що органічно поєднують елементи традицій та інновацій. Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспільстві, повинна визначатися не стільки тим, що вона знає і чого навчилася в школі, скільки здібностями і вміннями здобувати нові знання та використовувати їх в нових умовах. Отже, сучасному суспільству потрібна творча інтелектуально розвинена особистість. Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості, а мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу.

Переконана, що успішне доросле життя |вчення| кожного мого учня прямо пропорційне розвитку їх інтелектуальних здібностей та життєвих компетентностей.

Тому в міжатестаційний період вивчала та впроваджувала в практику роботи проблему «Розвиток інтелектуальних здібностей учнів шляхом впровадження особистісно-орієнтованого навчання».

У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено: «Головна мета української системи освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України...», а Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань». Тому на сучасному етапі розвитку суспільства забезпечення належного рівня математичної підготовки набуває особливої актуальності. Це обумовлено також тим, що сьогодні все більше спеціальностей потребують високого рівня застосування математики, а звідси розширюється коло школярів, для яких математика стає професійно значущим предметом. Відомий вислів «математика слуга всіх наук» також підкреслює, що без формування математичних компетентностей школярів є неможливим досягнення вимог до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи відповідно до Державний стандарту базової і повної середньої освіти таких предметів як фізика, хімія, інформатика, біологія, географія, економіка, креслення, тощо, тобто повноцінна освіта сучасної людини. Вивчення математики має велике значення для наукового сприйняття світу, для розвитку творчої, інтелектуально розвиненої особистості.

Найголовнішими ознаками особистісно зорієнтованого навчання є багатоваріантність методик, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності, утвер­дження всіма засобами цінності й гідності особистості учня. Така система навчання передбачає нову педагогічну етику, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага, співробітництво. Ця етика утверджує не рольове, а особистісне спілкування, зумовлює використання діалогу як домінуючої форми навчального спілкування, спонукання до думок, вражень, моделювання життєвих ситуацій, включає спеціально сконструйовані варіанти вибору, авансування успіху, самоаналізу, самооцінки, самопізнання. Саме про це говорив В. О. Сухомлинський: «У наших школах не повинно бути нещасливих учнів, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил учня, які породжують енергію для долання труднощів, бажання вчитися». Переконана, що успіх це спусковий механізм для подальшого творчого руху особистості.

Проблемі особистісно зорієнтованого підходу в навчанні присвячено ряд психолого-педагогічних праць, у яких висвітлено окремі її аспекти: забезпечення сприятливих умов формування людини як унікальної особистості (Б.Г.Ананьєв, Г.О.Балл, І.Д.Бех, О.В.Киричук, О.Л.Кононко, М.В.Левківський, В.О.Сухомлинський та ін.); визначення психолого-педагогічних вимог до реалізації особистісного підходу в навчанні (К.О.Абульханова-Славська, В.В.Давидов, О.М.Пєхота, Л.М.Проколієнко та ін.); розробка форм особистісно орієнтованого підходу до навчання (В.І.Андреєв, О.В.Барабанщиков, Л.М.Деркач, І.О.Зимня, О.Я.Савченко, М.Ф.Феденко та ін.); забезпечення умов особистісно орієнтованого навчання та виховання (В.В.Рибалка, В.В.Суриков, І.С.Якиманська та ін.)

Серед основних завдань реалізації моєї проблеми можна виділити такі два рівноправні

аспекти:

• оволодіння учнями комплексом математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для оволодіння іншими галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

• формування в учнів уявлень про ідеї та методи математики та її роль у пізнанні дійсності, наукового світогляду.

Особистісно зорієнтоване навчання – це органічне поєднання навчання та індивідуально значимої діяльності людини, її життєвого досвіду. Тому у вчителя математики є широкі можливості щодо інтелектуального розвитку учнів і формуючого впливу на особистість. До засобів, які володіють високим розвиваючим потенціалом, я відношу проблемні ситуації, задачі з життєвопрактичним матеріалом, експерименти, дидактичні (рольові ігри), активні та інтерактивні технології.

Однак основним структурним елементом навчального процесу був та залишається урок. Урок у новому розумінні слід розглядати, з одного боку, як засіб розвитку особистісних якостей учня, збагачення його суб’єктного досвіду, а з іншого – як середовище для повноцінної навчальної діяльності.

На основі аналізу відповідної літератури та власного досвіду викладання математики вважаю, що урок буде особистісно зорієнтованим, якщо:

 • учень усвідомлює мету уроку (для цього учитель має дбати про мотивацію навчання на кожному уроці);

 • на уроці учень не лише щось вивчає, але й навчається вчитися;

 • стосунки учитель-учень, учень-учень будуються на основі діалогу,співпраці,

взаєморозуміння, підтримки та взаємодопомоги;

 • учень засвоює зміст освіти переважно під час активної діяльності;

 • учитель з розумінням ставиться до кожного учня, здійснює індивідуальний підхід;

тактовний, відвертий, щирий, емоційний.

При підготовці та проведенні уроків математики намагаюсь:

  • гармонійно поєднувати пізнання, практичну діяльність та спілкування на уроці;

  • застосовувати різноманітні форми та методи навчальної діяльності, які забезпечать

використання суб’єктного досвіду учнів;

  • створювати атмосферу зацікавленості кожного учня в індивідуальних та колективних результатах роботи;

  • стимулювати учнів до висловлювань, різноманітних способів виконання завдань з

метою розвитку їх самостійності, підвищення рівня пізнавальної активності;

  • сприяти орієнтації на особистісний рівень навчальних досягнень;

  • заохочувати учнів знаходити свої способи діяльності, аналізувати діяльність інших учнів з точки зору її раціональності і ефективності;

  • створювати на уроці педагогічні ситуації спілкування, які дозволять кожному учню

виявити ініціативу, самостійність у виборі способів роботи, що забезпечить умови для самореалізації і самовираження учнів;

  • включати якомога більше практичних завдань, прикладних задач;

  • проводити самооцінювання та взаємооцінювання.

Я впевнена, що розвитку інтелектуальних здібностей найбільше сприяє самостійна робота учнів на уроках математики. Самостійна діяльність активізує розумову діяльність їх, стимулює учнів до творчого пошуку, дослідницької роботи. Розвиває в учнівської молоді:

 • самостійність мислення, тобто вміння формулювати запитання та вміння відповідати на них;

 • критичність та самокритичність мислення : уміння давати об’єктивну оцінку явищ, власних дій і думок;

 • цілеспрямованість мислення і вміння здійснювати вибір дій для вирішення будь – якої проблеми;

 • ширину, глибину і гнучкість розуму: вміння конкретно і різносторонньо підходити до поставленої задачі, використовуючи, деформуючи її дані, розв’язуючи обернені, розширені протилежні задачі;

 • дисциплінованість розуму: обґрунтованість, визначеність, есуперечливість висновків.

Велику увагу приділяю на своїх уроках культурі математичного мовлення та формуванню навичок алгоритмічної культури як здатності діяти за зразком, а також самостійно конструювати нові алгоритми на основі аналізу й узагальнення послідовності виконуваних операцій і дій, що ведуть до шуканого результату. Намагаюсь чіткою організацією навчальної діяльності учнів, творчим підходом до кожного етапу уроку, гнучкою системою контролю за рівнем навчальних досягнень учнів реалізувати на практиці державні стандарти з математики через безліч підходів : навчання у парах, спільне навчання, мозковий штурм, рольову гру, евристичне та проблемне навчання та навчання з консультантами.

Приділяю значну увагу формуванню навичок дослідження через індивідуальні дослідницькі роботи творчого характеру. Учні готують інформаційні повідомлення, складають математичні казки та кросворди, шаради, лабіринти, ребуси.

Для формування оцінки рівня сформованості ключових математичних компетентностей використовую різноманітні методи та прийоми:

 • тести з відкритими завданнями;

 • включення учнів у дослідницьку діяльність;

 • постановка та розв’язання проблемних завдань;

 • математичні диктанти;

 • графічні диктанти;

 • «Мікрофон»;

 • «Навчаючи учусь»;

 • «Закінчи речення»;

 • «Відтвори і озвуч формулу» тощо.

Позакласна робота з математики є невід’ємною частиною цілісного навчально – виховного процесу. У ній, як і в класній роботі, реалізовую практичні, виховні, розвивальні можливості навчального предмета. Крім того, саме позакласна робота дає можливість продемонструвати, як отримані на уроках математики знання, уміння та навички можуть застосовуватися у повсякденному житті, реальному спілкуванні з друзями, стати джерелом позитивних емоцій, сприяти самореалізації творчого потенціалу учня як особистості. Традиційно проводжу декади математики, КВК між класами, вікторини, цікаві подорожі, ділові ігри, інтегровані уроки, огляди знань, захист проектів тощо. Знання історії математики, вкладу вітчизняних учених у її розвиток забезпечує підвищення рівня мотивації учнів щодо вивчення математики, розвиває пізнавальний інтерес та математичну культуру, дає можливість учням знайти для себе взірець для наслідування, сприяє вихованню патріотизму.

Багато уваги приділяю роботі з обдарованими дітьми, про що свідчать перемоги моїх вихованців у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад:

Навчальний рік

Прізвище та імя учня

Місце

2009/2010

Вовк Софія (10 клас)

ІІ місце у ІІ етапі


2010/2011

Вовк Софія (11 клас)

ІІІ місце у ІІ етапі


2011/2012

Шуліков Дмитро (8 клас)

ІІІ місце у ІІ етапі


2012/2013

Шуліков Дмитро (9 клас)

ІІІ місце у ІІ етапі


2013-2014

Шуліков Дмитро (10-Б клас)

Петріченко Валентин (7 клас)

І місце у ІІ етапі

ІІ місце у ІІ етапі


Шуліков Дмитро у 2012 році зарахований і успішно навчається у Західноукраїнській заочній математичній школі при Тернопільському університеті.

Мої учні у 5-8 класах активні учасники Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». Колодуб Надія – учениця 9-А класу за результатами Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру - 2012» нагороджена путівкою до літньої математичної школи у селі Яблуниця Івано-Франківської області.

У 2011 році, як класний керівник, випустила 14 учнів 11-Б класу з поглибленим вивченням математики. 13 з них успішно навчається у вищих навчальних закладах України.

Маю предметні публікації:

^ Навчальний рік

Назва

Де надруковано

2005 рік

«Методичне забезпечення розвитку логічного мислення у процесі навчання математики»

Авторська збірка

2006 рік

Нестандартний урок «Тотожні перетворення виразів і творчість І.Франка»

газета «Математика» №39 (387) – жовтень 2006 року

2007 рік

Стаття Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру

«Математична логіка як один з важливих курсів при підготовці учнів до поглибленого вивчення математики»;

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

2011 рік

«День України в гімназії»

Буклет з виховної роботи


Результати власної праці неодноразово демонструвала в ході проведення показових уроків та заходів районного та обласного рівнів. 10 років очолюю методичну комісію учителів математики та інформатики.
^ Гомін в коридорах на перерві в нас

І глибока тиша у навчальний час

Ми йдемо до учнів вчити знов і знов –

^ Несемо знання їм і свою любов.

Алфавіт, поема, спорт і логарифм

Задають шалений гімназичний ритм

І хоч сніг вже скроні сивиною вкрив,

Я лечу на крилах в рідний колектив.

На основі 40 річного досвіду роботи стверджую, що Вчитель – це велика Людина.

Наша гімназія – це великий колектив однодумців. Колектив, якому немає рівних у районі і області. Скадовська гімназія – це осередок творчої праці, це острів щасливого дитинства, це велика частина нашого вчительського життя, вчительської долі…

Вчитель – то велика Людина!