asyan.org
добавить свой файл
1

Таблиця пропозицій та поправок

До проекту Податкового кодексу України (законопроект реєстр.№7101-1)


Редакція закону, прийнятого в 1-му читанні


Зміст пропозицій та поправокОбгрунтування пропозиційТекст закону з урахуванням пропозицій


Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.153. погашення податкового боргу - зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом;


У підпункті 14.1.153. пункту 14.1. статті 14 слова «погашення податкового боргу» змінити на «часткове погашення податкового боргу»

Поправка спрямована на встановлення належного терміну та чіткої і зрозумілої дефініції цього терміну. Якщо мова йде про зменшення значення, то таке зменшення може мати лише позитивне (більше нуля) значення. А такі ознаки можуть свідчити лише про неповне погашення боргу

Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.153. часткове погашення податкового боргу - зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом;


Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.154. податковий борг в міжнародних правовідносинах - грошове зобов’язання з урахуванням штрафних санкцій, пені за їх наявності та витрат, пов’язаних з його стягненням, несплачене в установлений строк, що є предметом документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення такої суми грошового зобов’язання відповідно до міжнародного договору України;

У підпункті 14.1.154 пункту 14.1. статті 14 слова «є предметом документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення такої суми грошового зобов’язання відповідно до міжнародного договору України» замінити словами «на підставі відповідного документу іноземної держави є предметом стягнення, яке може бути звернуто відповідно до міжнародного договору України»

Поправка спрямована на уникнення стилістичної неузгодженості. В запропонованій редакції визначено, що грошове зобов’язання є предметом документу. Натомість таке формулювання є неприпустимим з підстав, встановлених правилами української мови та правилами вживання слів і словосполучень.

Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.154. податковий борг в міжнародних правовідносинах - грошове зобов’язання з урахуванням штрафних санкцій, пені за їх наявності та витрат, пов’язаних з його стягненням, несплачене в установлений строк, що на підставі відповідного документу іноземної держави є предметом стягнення, яке може бути звернуто відповідно до міжнародного договору України;

Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.174. податкова інформація - у значенні, наведеному у Законі України "Про інформацію";


Підпункт 14.1.174 пункту 14.1. статті 14 викласти в такій редакції: «податкова інформація - у значенні поняття «адміністративна інформація», наведеному у Законі України "Про інформацію", в частині, що стосується справляння податків та зборів»

Поправка має на меті уникнення непорозуміння при тлумаченні терміну «податкова інформація», оскільки таке поняття не має визначення в Законі України «Про інформацію»

Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.174. податкова інформація - у значенні поняття «адміністративна інформація», наведеному у Законі України "Про інформацію", в частині, що стосується справляння податків та зборів.


Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.175. податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретно норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;

підпункт 14.1.175 пункту 14.1. статті 14 викласти в такій редакції: «податкова консультація – усне чи письмове роз’яснення контролюючого органу, що надається конкретному платнику податків щодо практичного застосування норми (положення) закону або іншого нормативно-правового акту податкового законодавства».

Поправка вирішує питання належної правової дефініції поняття. У запропонованій редакції використано некоректне формулювання «допомога»; окрім зазначеного, некоректним виглядає формулювання «використання норми права» - норми права можуть дотримуватись, порушуватись або застосовуватись; у той же час обмеження обсягу предмету регулювання лише питаннями адміністрування податків та зборів вдається неприпустимим, до того ж у такому формулюванні визначення терміну не кореспондується з нормами ст. 52 цього Кодексу

Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.175. податкова консультація – усне чи письмове роз’яснення контролюючого органу, що надається конкретному платнику податків щодо практичного застосування норми (положення) закону або іншого нормативно-правового акту податкового законодавства».


Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.185. послуга з надання персоналу – господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент) направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін;


У підпункті 14.1.185 пункту 14.1. статті 14 друге речення виключити; третє речення вважати другим реченням; з другого речення слово «інші» виключити.

Поправка має на меті уникнення положень (ознак), що не є обов’язковими. У разі, якщо угода про надання персоналу може передбачати укладання трудового договору, то цілком зрозуміло, що така угода може цього і не передбачати. Отже, дотримання цієї умови є такими самим диспозитивним, як і включення до угоди інших умов.

Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.185. послуга з надання персоналу – господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент) направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін

Стаття 14 Визначення понять
14.1. цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:


14.1.229. самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що такі особи не є працівниками в межах підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність - діяльність, пов’язана з участю фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само, як у діяльності лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови, що такі особи не є працівниками чи фізичною особою - підприємцем та використовують найману працю не більш як однієї фізичної особи;


В абзаці 1 підпункту 14.1.229 пункту 14.1. статті 14 слова: «за умови, що такі особи не є працівниками в межах підприємницької чи незалежної професійної діяльності» - виключити.
Абзац 2 підпункту 14.1.229 пункту 14.1. статті 14 викласти в такій редакції: «Незалежна професійна діяльність - діяльність, що передбачає участь фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, а також у діяльності лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінювачів, інженерів чи архітекторів, осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови, що ці особи не є працівниками у здійсненні такої діяльності чи фізичною особою - підприємцем».

Поправка має на меті дотримання конституційних прав громадян на працю, на підприємницьку діяльність та на свободу творчої діяльності. Ці права можуть бути реалізовані громадянином одночасно та не можуть бути обмежені.

^ Поправка до абз. 2 встановлює внутрішню логічну узгодженість правової норми.

Незалежна професійна діяльність - діяльність, пов’язана з участю фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само, як у діяльності лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови, що такі особи не є працівниками чи фізичною особою – підприємцем.

Стаття 16. Обов’язки платника податку16.4.5. давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами, виконувати вимоги органів державної податкової та митної служб щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки;


Підпункт 16.4.5. пункту 16.4. статті 16 після слова «виконувати» доповнити словом «законні»;

Слова «і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки» виключити.

Поправка має на меті дотримання конституційного принципу, згідно якого ніхто не зобов’язаний виконувати незаконні накази та розпорядження. Вдається неприпустимим встановлювати обов’язок платника податків підписувати акти про проведення перевірок, з урахуванням пункту 86.4., де засвідчено право платника податку не підписувати такі акти

Стаття 16. Обов’язки платника податку16.4.5. давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами, виконувати законні вимоги органів державної податкової та митної служб щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи.


Стаття 17. Права платника податку

17.1. Платник податку має право:

17.1.1. безоплатно отримувати в органах державної податкової та митної служб, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;


Підпункт 17.1.1. пункту 17.1. статті 17 після слів «у тому числі» доповнити словами «шляхом отримання усних та письмових податкових консультацій»

Поправка спрямована на встановлення належного переліку прав платника податку. Зокрема, право на отримання податкових консультацій передбачено статтею 52 цього Кодексу, отже таке право має декларуватись у цій нормі.

Стаття 17. Права платника податку

17.1. Платник податку має право:

17.1.1. безоплатно отримувати в органах державної податкової та митної служб, у тому числі шляхом отримання усних та письмових податкових консультацій і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;


Стаття 19 Представники платника податку19.2. Представниками платника податку визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або доручення. Доручення, видане платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, повинне бути належним чинном засвідчене відповідно до чинного законодавства.


^ У першому та другому реченнях пункту 19.2. статті 19 слово «доручення» змінити на «довіреність» у відповідних відмінках

Поправка має на меті уникнення застосування термінів, не передбачених чинним законодавством. Закон містить таке поняття, як «довіреність»

Стаття 19 Представники платника податку19.2. Представниками платника податку визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, повинна бути належним чинном засвідчена відповідно до чинного законодавства.


Стаття 20. Права органів державної податкової служби

20.1. органи державної податкової служби мають право:


20.1.9. проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій. Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до законодавства з питань захисту прав споживачів

У пункті 20.1.9 слова «проводити контрольні розрахункові операції» змінити на «у встановленому чинним законодавством порядку проводити контрольні розрахункові операції»

Поправка має на меті недопущення зловживань з боку працівників органів державної податкової служби, пов’язаною з контрольними заходами. Оскільки відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України посадові особи органів державної влади зобов’язані діяти на підставі, в порядку та у спосіб, передбачені законом, то слід відзначити це у відповідній нормі пп. 20.1.9.

Стаття 20. Права органів державної податкової служби

20.1. органи державної податкової служби мають право:


20.1.9. у встановленому чинним законодавством порядку проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій. Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до законодавства з питань захисту прав споживачів