asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

^ 34.Склад та особливості майна ТП

Все майно , яким володіє ТП і яке відображене в його балансі називають активами підприємства. Активи є економічними ресурсами підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що використовуються у господарській діяльності підприємства з метою отримання прибутку.

Майно представлене трьома групами активів


 1. Основні засоби та інші позаоборотні активи(постійні активи);

 2. Запаси і витрати (поточні активи , обіговий капітал);

 3. Грошові кошти та кошти в розрахунках(обіговий капітал).

Основний капітал включає

 1. Основні засоби;

 2. нематеріальні активи (тов..знаки,торг.марки);

 3. незавершені капітальні вкладення та не встановлене обладнання;

 4. довгострокові фінансові вкладення (акції,облігації);

 5. інші поза оборотні активи(дебіторська заборгованість терміном погашення понад 1 рік).

Обіговий капітал включає

 1. товароматеріальні засоби за собівартістю формування

 2. авансові витрати;

 3. Дебіторська заборгованість;

 4. Грошові кошти + квазікошти(замінники грошей).

^ 35.Ообливості формування майна ТП на різних етапах його життєвого циклу.
Особливості складу майна

 1. У складі майна переважають обігові активию

 2. У складі обігових активів переважажають матеріальні обігові активи(тов..запаси);

 3. Особливості складу грошових коштів , пов»язані із статею активів «Каса».

 4. Особливості складу дебіторської заборгованості пов»язані з природою її виникнення .

 5. Обсяг позаобігових активів в залишку майна займає меншу частку і представлений переважно основними засобами.

^ 36.Джереда фінансових коштів,що використовують для формування майна ТП.

Джерела фінансових коштів поділяються:

 1. Внутрішні(власні):

 • чистий прибуток;

 • амортизація основних фондів та нематеріальних активів;

 • кошти,що передані в статутний фонд підприємства

 1. Зовнішні(позикові або залучені):

 • банківські та поза банківські;

 • кошти,що отримані в поповнення статутного фонду(додаткова емісія акцій).

Внутрішні та зовнішні джерела фінансових коштів відображаються в пасиві балансу.Золоте правило фінансування: власний капітал підприємства має перевищувати потребу у формуванні постійних активів.

^ 37.Сутність та склад власних фінансових ресурсів.

Внутрішні(власні):

 • чистий прибуток(частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету.)
 • амортизація основних фондів та нематеріальних активів(Просте і розширене відтворення); • кошти,що передані в статутний фонд підприємства

^ 38. Сутність та склад позикових фін.ресурсів ТП

Позикові ресурси підприємства – це сукупність позикових коштів, які залучаються понад власні ресурси для фінансового забезпечення процесу його функціонування. Можуть являтись як:

Зовнішні(позикові або залучені):

1.банківські та поза банківські;

 1. кошти,що отримані в поповнення статутного фонду(додаткова емісія акцій).

3. Комерційний кредит – відстрочка платежів одного господарюючого суб'єкта іншому.
4. Цільовий державний кредит – сфера застосування різко обмежена.
5. Інвестиційний податковий кредит – відстрочка податкового платежу, що надається органами державної влади або податковими органами.
6. Кредит, що формується на ринку цінних паперів – випуск відповідних облігацій.

^ 39. Фінансові фонди ТП:порядок формування та використання

Під фінансовими фондами розуміють сукупність власних коштів ,яка має порядок формування і використання.(облік ведеться на окремих рахункахі відображається на оборотних відомостях)

Відповідно до діючого законодавстваі статуту підприємства утворюються наступні фонди:

1.Статутний- це сукупність вкладів учасників у майно при створенні п-ва у розмірах,передбачених установчими документами та приріст у процесі діяльності.

2.резервний- для фінансування можливих збитків(джерелом формування є чистий прибуток).

3.Фонд виробничого розвитку(на розвиток і вдосконалення виробництва)

4.Фонд соціального розвитку(для фінансування соціальних програм підприємства)

5.Фонд заохочення(для стимулювання робітників підприємства за рахунок чистого прибутку)

6.Фонд сплати дивідендів(формується за рахунок чистого прибутку та резервного фонду)

7.Фонд для покриття майбутніх витрат(на виплату відпускних , проведення ремонтних робіт)

8.Фонд охорони праці( формується за рахунок витрат обігу+чистий прибуток).

^ 40.Вартість ТП та методи її оцінки

Залежно від мети оцінки використовують наступні види вартості:

1.Ринкова вартість – використовується в угодах купівлі-продажу.

2.Інвестиційна – визначається конкретним інвестором на базі індивідуальних вимого та оцінок.

3.Заставна – використовується при операційній заставі окремого майна або акцій.

4.Відновлювальна – визначає витрати на відновлення точної копії підприємства в разі втрати або пошкодженні активів.

5.Ліквідаційна – відображає різницю між можливою ціною продажу та додатковими витратами , пов»язаними з проведенням ліквідності.

Методи оцінки

1.Майнові(затратні) –

2.Доходові – використовують для визначення максимально допустимої інвестиційної вартості (метод капіталізації та дисконтування).

3.Аналогові – дозволяють проаналізувати найбільш ймовірну вартість купівлі-продажу товарів,виходячи з ринкової ціни на порівнювальні підприємства(метод ринку капіталу,угод,галузевих коефіцієнтів).

^ 41.сутність обігових активів ТП та характеристика їх складу.

Обігові активи ТП – це сукупність матеріальних та громадських цінностей(економічних ресурсів),що знаходяться у постійному кругообігу ,змінюють свою матеріальну форму протягом одного операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на товари , що реалізовує підприємство.

Склад обігових активів

 1. грошові кошти (в касі , в дорозі, на розрахункових рахунках,на спеціальних рахунках, в короткострокових фінансових вкладеннях);

 2. дебіторська заборгованість(пов»язана із купівлею товарно-матеріальних активів , з реалізацією товарноматер.активів на умовах відстрочки платежу);

 3. комерційний або споживчий кредит(пов»язаний з позабюджетними фондами );

 4. товароматервальні активи та витрати (товарні запаси ,виробничі запаси,запаси готової продукції,запаси малоцінних предметів,витрати на залишок запасів,витрати майбутніх періодів).

^ 42.Цикл кругообороту обігових активів.

Особливістю кругообігу обігових активів ТП є відсутність виробничих стадій ,що обумовлюють вищу швидкість кругообігу.

Г- Т – Г

Дебіторська заборгованість
Короткострокові

Фінансові кошти

Грошові кошти Товарні запаси
Дебіторська заборгованість

Споживача

^ 43. Показники ефективності управління обіговими коштами ТП.

Управління обіговими активами передбачає:

1.Оптимізацію розміру обігових активів – планування потреби в обігових активах,нормування окремих груп активів,контроль за виконанням нормативів і виявлення можливостей в скороченні потреби.

2.Прискорення швидкості кругообігу , що дозволяє скоротити потребу в них.

3.Забезпечення поточної платоспроможності та ліквідності активів.

Платоспроможність – це можливість підприємства забезпечувати виконання всіх своїх платіжних зобов»язань для безперервної фінансово-господарської діяльності.

Ліквідність – визначається можливістю та тривалістю перетворення у грошову форму всіх обігових активів,що є у підприємстві для виконання зовнішніх зобов»язань.

^ 4.Підвищення прибутковості використання обігових активів (виявлення понад нормових активів;активи,що не використовуються).

5.Забезпечення інфляційної захищеності .

6.Зниження вартості формування обігових активів (оцінка джерел фінансування та підтримання певних пропорцій їх використання).

^ 44.Управління дебіторською заборгованістю ТП.

Дебіторська заборгованість, як і товарно-матеріальні запаси, є активом, що не приносить прибутку.

Дебіторська заборгованість — суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.

Дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

В цілому управління дебіторською заборгованістю та зобов’язаннями включає:
- аналіз дебіторів та кредиторів підприємства;
- аналіз реальної вартості дебіторської заборгованості та зобов’язань;
- контроль за реальним співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості;
- розробку політики авансових розрахунків з клієнтами підприємства й надання комерційних кредитів;
- оцінку і реалізацію факторингу.

^ 45.Стратегія управління обіговими активами ТП.

Аналіз ефективності управління обіговими активами ТП


 1. Коефіцієнт поточної ліквідності = обігові кошти/(короткострокові кредити+кредити заборгованості) (від 1 до 3)

 2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (грошові кошти + короткострокові фінансові зобов№язання)/поточні пасиви (від 0,2 до1).

 3. Питома вага матеріальних активів у загальній сумі = матеріальні запаси/всі обігові кошти

 4. Оборотність обігових коштів = чистий обсяг товарообороту//обігові кошти

 5. Оборотність товароматеріальних запасів = обсяг товарообороту по собівартості/обсяг товарних запасів

 6. Період обороту оборотних коштів = тривалість періоду /оборотність оборотних коштів

 7. Довжина операційного циклу = середній рівень обороту в запасі + середній період погашення дебіторської заборгованості.

^ 46.Сутність,форми здійснення інвестиційної діяльності .

Під інвестиціями розуміють усі види майнових та інтелектуальних цінностей ,які вкладаються в об»єкти підприємницької діяльності,внаслідок чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект.

Об»єктом може бути будь – яке майно у тому числі основні фонди та оборотні засоби ,цінні папери,цільові грошові вклади,науково – технічна продукція.

Здійснюючи інвестиційну діяльність підприємство виступає як інвестор(суб»єкт).

Форми здійснення інцест. Діяльності

<< предыдущая страница