asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

^ ІV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ.

4.1. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень, визначених Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу . У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

4.3. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах відповідно до інструкцій, затверджених Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.4. Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу визначається Міністерством освіти, молоді та спорту і науки України від.

4.5. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями районних психолого – медико-педагогічної консультації.

4.7. Учні початкової школи, які через поважні причини за (хвороба, інші обставини) результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути залишені, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють)

4.8. Учнями, які закінчили певний ступінь Навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

4.9. Випускникам 9,11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не одержали документ про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.10. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів,10-х класів можуть нагороджуватися похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивчені окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

За відмінні успіхи у навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

4.11. Свідоцтва про базову загальну освіту , атестати про повну загальну середню освіту та відповідні документи до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

4.12. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів , закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

4.13.У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

4.14. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту Навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

^ V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

учні;

керівники;

педагогічні працівники;

психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Статус, Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

5.3. Учень-особа, яка навчається і виховується в закладі, має гарантоване державою право:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в навчальному закладі;

вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

доступ до інформації з усіх галузей знань;

участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріативної та варіативної частини.

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11-х класів;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом;

підвищувати загальнокультурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальними планами закладу , його Статутом;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни;

мати охайний зовнішній вигляд;

ходити в школу в шкільній формі особливості якої визначаються керівництвом закладу;

у період дощової погоди мати змінне взуття.

5.5. Учні закладу залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

5.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

5.7. Педагогічними працівниками Навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

5.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.9.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

5.10. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачаються робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства.

5.11. Класні керівники, завідуючі навчальними кабінетами, майстернями призначаються керівником закладу.

5.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання своїх професійних обов’язків, крім випадків передбачених законодавством .

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, непередбачених навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюються лише за їх згодою.

5.13. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.14. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу в заходах, пов’язаних з організацією навчальної роботи.

виявлення педагогічної ініціативи;

вибір форми та проходження підвищення своєї кваліфікації, навчання у вищих навчальних закладах системи підготовки та підвищення навчальної кваліфікації педагогічних працівників;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження;

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

об’єднання у професійні спілки та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушення питань захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

5.15. Педагогічні працівники Навчального закладу зобов’язані:

Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу.

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника Навчального закладу, органів управління освітою;

вести відповідну документацію;

брати участь у роботі педагогічної ради.

5.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.17.Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

5.18. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

5.19. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.20. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

5.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушити в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

5.22. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу

5.23. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника Навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.<< предыдущая страница   следующая страница >>