asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

Статистичний аналіз та оцінка державного боргу

Спеціальність 08.00.10 – Статистика


ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................

Розділ 1. Державний борг як об’єкт статистичного вивчення та МАКРОЕКОНОМІЧНОГО аналізу…………....

  1. Державний борг та його вплив на функціонування ринкової економіки................................................................................................

  2. Напрями гармонізації та стандартизації статистики державних фінансів і державного боргу.................................................................

  3. Інформаційне забезпечення аналізу та оцінки державного боргу....

Висновки до розділу 1...................................................................................3
12
12
32

40

62

Розділ 2. методичні та організаційні засади статистичного аналізу державного боргу України................................................................................................

2.1. Система показників статистичного аналізу та оцінки державного боргу…………........................................................................................

2.2. Статистичний аналіз державного боргу України та оцінка його впливу на економіку..............................................................................

2.3. Прогнозування державного боргу України з урахуванням фактора циклічності…………………………………..........................................

Висновки до розділу 2...................................................................................65
65
81
109

129

Розділ 3. Статистична оцінка державного боргу…..........

3.1. Статистичне оцінювання боргового навантаження України….........

3.2. Методологічні засади та організація системи статистичного моніторингу державного боргу...........................................................

3.3. Економіко-статистична оцінка обсягу державного боргу України..

Висновки до розділу 3..................................................................................

133

133
144

160

179

ВИСНОВКИ...................................................................................................

ДОДАТКИ......................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................

182

188

223^ ВСТУП

Актуальність теми дисертаційної роботи. В сучасних умовах міжнародної інтеграції та глобалізації економіки посилюється увага до проблем уніфікації статистики, зокрема систем макроекономічного обліку, основними ж підходами з їх вирішення є гармонізація та стандартизація. Приведення існуючої в країні системи державної статистики у відповідність до вимог ринкової економіки і загальновизнаних міжнародних стандартів є актуальною проблемою в Україні.

Вивчення закономірностей утворення державного боргу та прогнозування його динаміки створює умови для формування зваженої монетарної та фіскальної політики держави. Зростання вимог до ефективності управління фінансами державного сектору перехідної економіки, необхідність прийняття виважених поточних і стратегічних управлінських рішень щодо державних боргових зобов’язань в умовах макроекономічної нестабільності та недопущення розвитку кризових явищ спричиняє необхідність розроблення цілісної системи аналізу, оцінки та прогнозування державного боргу. Це зумовлює актуальність статистичного вивчення процесів утворення, погашення, обслуговування та управління державним боргом, а також потребу у вдосконаленні та адаптації до визнаних у світі стандартів методичних засад збирання й узагальнення статистичних даних про державний борг України.

Теоретичною основою дослідження були положення праць визнаних учених у галузі економічної теорії, теорії статистики, економічної статистики, статистики державних фінансів та математичного моделювання.

Можна виокремити декілька основних напрямів наукової думки щодо методики статистичного вивчення державного боргу, за якими здійснювалася розробки цієї теми. Дослідженням теоретичних та методологічних проблем державного боргу займалися такі видатні українські вчені-економісти: В. Базилевич, О. Барановський, М. Бунге, О. Василик, З. Варналій, Т. Вахненко, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Козюк, І. Лютий, І. Чугунов, С. Юрій та ін. Серед робіт західних вчених на особливу увагу заслуговують праці Р. Барро, Дж. Кейнса, Г. Манківа, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, І. Фішера та ін. Серед російських учених та практиків, які досліджували проблеми державного боргу, необхідно відзначити А. Вавілова, С. Вітте, А. Саркісянца, А. Ілларіонова, Є. Ясина та інших.

Сформульовані у дисертації висновки щодо організаційних та методологічних засад статистичного аналізу, оцінки та прогнозування державного боргу ґрунтуються на розробках провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. Практика застосування статистичних методів та моделей для вивчення соціально-економічних явищ і процесів, у тому числі державного боргу, знайшла відображення у наукових та науково-методичних розробках Д. Бокса, С. Герасименка, А. Головача, Г. Дженкінса, І. Єлісєєвої, А. Єріної, Д. Єріна, В. Захожая, Н. Ковтун, І. Манцурова, М. Пугачової, О. Черняка, В. Швеця, А. Шустікова та інших.

Однак, незважаючи на численні розробки підходів щодо оцінки державного боргу, аналізу кількісних та якісних змін у його динаміці, залишаються дискусійними і невирішеними питання методологічного характеру щодо розрахунку окремих індикаторів та визначення узагальнюючих показників боргового навантаження на економіку. Крім того, статистичний аналіз державного боргу та його впливу на економіку потребує постійного вдосконалення шляхом застосування нових методів дослідження, особливо в аспекті територіальних і динамічних порівнянь, з метою оцінки та розробки заходів з уникнення негативних наслідків державних запозичень та боргового навантаження на економіку країни. Актуальність проблематики дослідження та недостатність наявних фундаментальних розробок за вказаним напрямом зумовили вибір теми дисертації, її мету, структуру й головні завдання.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як складову частину комплексної теми «Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя» (шифр: 06 БФ 040-01), підрозділ «Адаптація статистики, бухгалтерського обліку і звітності до стандартів Європейського Союзу» кафедри обліку та аудиту. Автором у межах цієї теми обґрунтовано напрями гармонізації законодавства України зі статистики з відповідним законодавством Європейського Союзу. Виділено базові принципи статистики, що підлягають впровадженню: прозорості, надійності, об’єктивності, конфіденційності.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методичних засад і науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення статистичного аналізу й оцінки державного боргу.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких теоретичних, методологічних і практичних завдань:

 • визначити сутність поняття «державний борг України», його структуру та історичні етапи формування;

 • теоретично обґрунтувати державний борг і взаємопов’язані з ним макроекономічні явища та процеси як об’єкт статистичного дослідження;

 • дослідити інформаційне забезпечення статистичного вивчення боргових зобов’язань держави та визначити напрями гармонізації статистики державних фінансів України з міжнародними стандартами;

 • розкрити теоретичні передумови і методичні засади статистичного аналізу та оцінювання державного боргу;

 • провести багатовимірний статистичний аналіз стану і закономірностей формування державного боргу України у нерозривній єдності з іншими економічними явищами та процесами;

 • здійснити прогнозування державного боргу України в умовах циклічності макроекономічної кон’юнктури на коротко- та середньострокову перспективу;

 • удосконалити систему індикаторів боргового навантаження шляхом адаптації методу відносних і середніх величин для територіальної та динамічної оцінки боргової безпеки держави;

 • визначити методологічні та організаційні засади аналізу й оцінки державного боргу у системі статистичного моніторингу державного боргу України.

^ Об’єктом дослідження є державний борг та детерміновані ним макроекономічні явища і процеси.

Предметом дослідження є сукупність статистико-економічних методів і моделей аналізу, оцінювання та прогнозування державного боргу.

^ Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження стали сучасні теорії державного боргу, стандарти міжнародних фінансових організацій, нормативно-законодавчі акти, що регламентують бюджетну та боргову політику держави. Методологічною основою дослідження є системний комплексний підхід до аналізу та оцінки державного боргу в сукупності макроекономічних процесів і явищ. У дисертації використано загальнонаукові методи пізнання: спостереження, експерименту, дедукції, індукції, аналізу, синтезу, формулювання логічного висновку тощо. Аналіз часових рядів використано при побудові прогнозів величини державного боргу. Виділення етапів формування державного боргу України передбачало застосування принципу історизму. Було висунуто ряд гіпотез, зокрема щодо характеру впливу державного боргу на економіку та його взаємозв’язку з циклічністю макроекономічної кон’юнктури. Для розв’язання поставлених у дисертації завдань застосовувалися спеціальні статистичні методи, зокрема методи узагальнення, відносних та середніх величин, таблично-графічний. На основі багатовимірної середньої здійснено оцінювання боргового навантаження України. Кореляційно-регресійний аналіз застосовувався при вивченні ефектів державного боргу та його взаємозв’язків з іншими макроекономічними показниками.

Інформаційною базою дослідження є офіційні дані Державного комітету статистики України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, міжнародних фінансових організацій, законодавчі та нормативно-правові акти, самостійні розрахунки автора. Дисертаційна робота виконана з використанням комп’ютерних технологій, розрахунки здійснені на базі системи електронних таблиць MS Excel та пакета прикладних програм SPSS 13.0.

^ Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації сформульовано теоретичні та методологічні положення, що є науково-методичною основою визначення оптимальних параметрів фіскальної та монетарної політики держави. Найбільш вагомими науковими результатами дослідження є такі:

вперше:

 • розкрито сутність макроекономічних ефектів державного боргу як об’єкта статистичного вивчення, що дозволило обґрунтувати методичні засади комплексного статистичного аналізу державного боргу й оцінки його впливу на економіку, створити науково-аналітичну основу для прийняття поточних і стратегічних рішень щодо використання державних боргових зобов’язань при реалізації фіскальної та монетарної політики держави;

 • застосовано багатокритеріальний методичний підхід до вибору оптимальної специфікації моделі прогнозу прямого державного боргу України, підвищення точності якої забезпечується врахуванням варіації макроекономічної кон’юнктури шляхом використання коефіцієнтів циклічності;

удосконалено:

 • систему статистичних індикаторів боргового навантаження шляхом доповнення групами показників соціального навантаження та інвестиційно-інноваційного розвитку, використання якої дозволяє одержувати територіальні та динамічні узагальнюючі оцінки боргової безпеки держави на основі багатовимірної середньої;

 • методичні підходи до аналізу циклічної варіації, що полягають у застосуванні індексної оцінки сезонності та згладжування часових рядів для аналізу і прогнозування темпів приросту рівнів динамічного ряду у середньо- та довгостроковій перспективі;

 • методико-організаційні засади здійснення статистичного моніторингу, зокрема стосовно державного боргу України, що дає можливість підвищити ефективність використання результатів аналізу, оцінювання та прогнозування в управлінні державними фінансами;

дістало подальший розвиток:

 • методика статистичного обліку державних боргових зобов’язань на основі методу нарахування, що необхідно для оцінки величини державного боргу на основі номінальної та ринкової вартості;

 • напрями узгодження підходів до оцінки та консолідації боргових зобов’язань держави, що передбачають гармонізацію статистики державних фінансів України з міжнародними стандартами.следующая страница >>