asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
1.Життєвий цикл проекту. Життєвий цикл проекту – це період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проектом (поява проекту) і отримання останньої вигоди. Фази проектного циклу: Передiнвестицiйна – визначення iнвест можливостей, для чого потрiбно проаналiзувати: природні ресурси, конкурентні сили та галузевi бар’єри, майбутнiй попит, вплив на довкілля, можливості диверсифівкаціі. Стадії: преідентифікація (визначення інвест можливостей), ідентифікація (вибір цілей П, визначення завдань), підготовка (попередня оцінка і додаткові дослідження), розробка та експертиза, детальне проектування (розробка функціональної схеми, визначення обсягів інвест витрат). Інвестиційна – вибір цілей П, визначення його завдань. Стадії: підготовка та проведення тендерів (підписання угод між інвестором та фінан установою), інженерно-технічне проектування (підготовка ділянки, вибір технології та обладнання, сладання графіків будівництва), будівництво, виробничий маркетинг (аналіз готовності ринку до появи продукту П, визначення заходів збутової політики, організація просування товару на ринок), навчання персоналу. Експлуатаційна – при короткотерміновому підході: усунення технічних та виробничих проблем, при довготерміновому – випробування обраної стратегії, маркетингу тощо. Стадіі: здача в експлуатацію, виробнича експлуатація (визначає, наскільки результати П відповідають поставленим цілям), заміна та оновлення, розширення та інновації, заключна оцінка П (ретроспективний аналіз усіх виконаних за робіт). Виділяють 6 функцій ЖЦП: 1.вибір проекту 2.планування проекту 3.здійснення 4.контроль 6.оцінка 7.завершення Ф-ія вибору проекту передб., що рішення з добору проекту відбув.на основі доступності рес-сів, виникнення потреб, які потрібно задовільнити, виходячи із розміру витрат, а також із порівняльної важливості задовол.потреб і ігнорування інших. Проект іноді виконується раптово і передчасно, а іноді продовжується у терміни дії.

^ 2. Розрахунки вартості серії грошових витрат

Однією з складових фінансової математики є оцінка вартості грошового потоку, який генерується серією грошових виплат протягом декількох періодів часу. Такі потоки часто присутні у різноманітних проектах як у формі витрат так і у вигляді доходів. Особливий вид грошового потоку – ануїтет, що передбачає рівність одноразових грошових виплат. Ануїтети бувають обмежені в часі та безстроковими. Виплати коштів можуть здійснюватись на початку розрахункового періоду (переднумерандо) та в кінці (постнумерандо).

^ Оцінка серії грошових виплат може здійснюватись з двох позицій: - визначення майбутньої вартості ануїтету (реалізується схема нагромадження); - визначення теперішньої вартості ануїтету (реалізується схема дисконтування).

Майбутня вартість серії грошових надходжень – це сумарна величина їх індивідуальних майбутніх вартостей

Sа = С0(1+і)n+С1(1+і)n-1+…+ Сn.

Теперішня вартість – це сумарна вартість індивідуальних дисконтованих вартостей


Для спрощення оцінки вартості ануїтетів існують відповідні формули:

1. Майбутня вартість ануїтету постнумерандо:

2. Приведена вартість ануїтету постнумерандо:

Майбутня вартість ануїтету переднумеранадо:

Приведена вартість ануїтету переднумеранадо:

^ 3. Стадії життєвого циклу проекту

Життєвий цикл проекту – це період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проектом (поява проекту) і отримання останньої вигоди. Стадії ЖЦП можна відобразити рухом коштів протягом ЖЦП: 1 стадія – народження проекту, містить в собі передпроектні дослідження, проектування і освоєння інвестицій. Характериз.великими витратами власних коштів або залучених та запозичених. На цій стадії прибуток відсутній. 2 стадія – початок експлуатації проекту – інвестор відчуває великі потреби у банк.позичках чи венчурному к-лі. Якщо прибуток тут присутній, він далі реінвестується. 3 стадія – швидке зростання – під-во починає диктувати власні ціни на прод-цію, рівень продажу зростає, значно покриває витрати вир-ва; характерним є високий рівень прибутку, проте тепер зявл.витрати на маркетинг. 4 стадія – стабільне функц-ння під-ва – під-во відшкодовує власні збитки, борги, зявл.висока конкуренція, іде намагання знизити витрати, що дозволяє отримувати середні прибутки, завойована хороша репутація, сплачуються серійні %, оплач.дивіденди по акціям. 5 стадія – оцінка проекту 6 стадія – прийняття і здійснення проекту 7 стадія – експлуатація проекту 8 стадія – оцінка еф-сті рез-тів здійснення проекту. У концепції проектного аналізу склався свій підхід до визначення стадій проекту та дослідження його аспектів. Згідно запропонованої класифікації ЄБРР: 1. Ідентифікація – генерування ідей розвитку, визначення цілей проекту, експрес аналіз проекту, попередній аналіз здійснення проекту. 2. Підготовка – розробка ТЕО, проведення досліджень, складання необхідних контрактів для проекту. 3. Експертиза – перевірка вихідних даних, що закладені в ТЕО проекту. Перевірка розрах-ків та кінцевих висновків обгрунтування, формування рекомендацій, складання фін.проекту, оцінка основних ризиків. 4. Переговори та затвердження – підготовка та затвердження кред.угод, укладання реалізац.угод. 5. Реалізація – управління реалізацією проекту, контроль виконання угод, обгрунтування необх-сті прийняття коригуючих заходів, експлуатац.впровадження, закриття контрактів підрядчиків, підготовка та оформлення акту приймання обєкту, складання звіту про завершення інвестиц.звітності і експлуатація обєкту. 6. Оцінка рез-тів – порівняння рез-тів реаліз-ції проектів з плановими показниками, узагальнення досвіду розробки та реалізації проекту.

4.Основні аспекти проектного аналізу. Аспекти проектного аналізу, що містять аналіз ринку, технічний, інституційний, екологічний, соціальний, фінансовий та економічний аналіз. Технічний аналіз, завданням якого є визначення найбільш доцільної для даного інвестиційного проекту техніки і технології. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тої продукції, яка буде вироблятися після реалізації інвестиційного проекту, тобто скільки потрібно виробляти продукції, і ринок продукції, необхідної для забезпечення реалізації проекту (перш за все ціни на неї). Інституціональний аналіз, завдання якого - оцінили організаційно-правове, адміністративне і навіть політичне середовище, в якому буде реалізовуватись проект, і пристосувати його до цього середовища, особливо до вимог державних організацій. Другий важливий момент - пристосування самої організаційної структури фірми до проекту. Соціальний (соціально-культурний) аналіз, під час якого необхідно дослідити вплив проекту на життя місцевих жителів, добитися доброзичливого чи хоча б нейтрального їх ставлення до проекту. Аналіз навколишнього середовища, який повинен виявити і дати експертну оцінку шкоди, завдання проектом навколишньому середовищу, а також повинен запропонувати шляхи пом'якшення чи уникнення цієї шкоди. Фінансовий аналіз. Економічний аналіз. Два останніх напрями с ключовими,, і тому варто їх розглянути окремо. Обидва базуються на співставленні затрат і вигод від проекту, але відрізняються підходом до їхньої оцінки. Економічний аналіз оцінює дохідність проекту з точки зору всього суспільства (країни), фінансовий аналіз - тільки з точки зору фірми та її кредитора (якщо проект кредитується).

^ 5. Ліквідність проекту

Учасники проекту

Поняття “ліквідності участі в проекті” для учасника проекту

^ Обумовлення ліквідації участі

Кредитори

Повернення кредиту та процентів за нього

Кредитна угода

Акціонери

Реалізація акцій на фондовому ринку

Умови емісії, статут ВАТ

Власники боргових цінних паперів (облігацій, векселів тощо)

Продаж цінних паперів на фондовому ринку; погашення емітентом цінних паперів із сплатою процентів по них

Умови емісії

Постачальники матеріальних ресурсів

Отримання оплати за продаж матеріальних ресурсів або їх повернення в натуральній формі із застосуванням економічних санкцій

Договір купівлі-продажу, про постачання

Підрядники, організації, що надають послуги

Отримання плати за виконані роботи та надані послуги

Договір підряду, про надання послуг

Орендодавці, лізингодавці

Повернення засобів, наданих в оренду (лізинг), отримання орендної плати та відшкодування збитків за передчасне повернення засобів

Договір оренди, лізингу

Пайовики (учасники ТзОВ, ТзДВ, ПТ, КТ, акціонери ЗАТ)

Відчуження повністю чи частково своєї частки в статутному фонді підприємства (господарського товариства) на користь іншої особи з отриманням за це плати

Установча угода, статут товариства
Вид зобов'язання проекту

Вартість зобов'язання проекту

Кредит банку чи іншої фінансової установи

Основна сума кредиту

Комерційний кредит

Ринкова вартість матеріалів, сировини тощо

Оренда (лізинг) обладнання

Залишкова вартість обладнання

Придбання засобів з відтермінуванням оплати

Вартість придбання засобів

Поточний показник ліквідності проектуСередній показник ліквідності проектуІнтегральний показник ліквідності проектуЛіквідність проекту – це можливість відмови від подальшої його реалізації з найменшими втратами для власника проекту. Активи, які беруть участь у процесі ліквідації проекту, поділяють на власні та залучені. Такі активи поділяють на матер і нема тер. Потреба ліквідації зобов’язань може виникнути не тільки за умови ліквідації проекту, а й навіть за умови його успішної реалізації. Шляхи ліквідації проекту: повний або частковий продаж активів, відмова від оренди, повернення кредитів або відтермінування оплати. Ризик ліквідності проекту – ймовірність появи фін – х втрат за умови раптового завершення проекту. Оцінка ліквідності проекту має охоплювати: - оцінку ліквідності кожного з елементів власних активів проекту та зобов’язань - оцінку ліквідності груп власних активів різного рівня узагальнення та груп зобов’язань -оцінку ліквідності всіх активів та зоб – нь -оцінку ліквідності проекту в цілому. Для оцінки ліквідності проекту в цілому використовують середні пок – ки ліквідності за певний проміжок часу. Важливим пок – м при оцінці ліквідності є скума витрат на ліквідацію зоб – нь. Сюди відносять величину економ – х санкцій за дострокове розірвання угоди, витрати на страхування активів, що ліквідуються, витрнати на участь в судах при вирішенні спірних питань, операційні витрати на ведення процедури ліквідації.следующая страница >>