asyan.org
добавить свой файл
1
Система цивільного права

Право — це не просто сукупність правових норм, а й пе­вна їх система. Правова система складається з галузей права, кожна з яких, в свою чергу також системно орга­нізована, має свій предмет і метод регулювання, свою структуру розподілу правових елементів. Елементами правової структури є юридичні норми та інститути.

Цивільне право, як і інші галузі права, має свою сис­тему. Структуризація цивільно-правових елементів про­водиться не стихійно, а на підставі вироблених наукою і практикою загальних підходів. Існують такі підходи до побудови системи цивільного права.

Інституційний підхід. Він передбачає розподіл право­вих норм за окремими інститутами. Під цивільно-пра­вовим інститутом розуміють групу цивільно-правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини (від­носини найму, купівлі-продажу, спадкування тощо).

Пандектний підхід Його суть полягає в тому, що він передбачає виділення загальної частини цивільного пра­ва і відокремлення речового права від зобов'язального. Пандектна система відображає статику речового і дина­міку зобов'язального права — основних майнових прав, що виникають у суспільстві,

Цивільне право України будується за Пандектною системою. Можливість виділення загальної частини ци­вільного права свідчить про те, що окремі інститути га­лузі мають спільні характеристики, які фактично можуть бути відокремлені в самостійний блок.

Цивільно-правові норми загального характеру склада­ють загальну частину цивільного права. Вона називається загальною тому, що стосується всіх суспільних відносин, які регулюються цивільним правом. До таких норм від­носяться норми про суб'єктів, про угоди, представницт­во і довіреність, позовну давність.

Чинний ЦК України не містить у собі такого інсти­туту, як об'єкти цивільного права, але це не означає, що об'єкти не відносяться до елементів суспільних відносин і не підлягають правовому регулюванню. Слід зазначити, що новий ЦК Росії, частина перша якого введена в дію з 1 січня 1995 р., виділив в окремий розділ норми, що відносяться до об'єктів цивільного права.

Спеціальна, або особлива, частина цивільного права регулює спеціальні (особливі) суспільні відносини і скла­дається з таких інститутів: право власності; зобов'язаль­не право; авторське право; право на відкриття; право на на винахід та інші результати творчості, що використовую­ться у виробництві; спадкове право; правоздатність іно­земних громадян та юридичних осіб; застосування циві­льних законів іноземних держав і міжнародних догово­рів.

Зафіксована в чинному ЦК України система інститу­тів цивільного права не є незмінною. Під впливом роз­витку економічних та інших суспільних відносин систе­ма цивільного права змінюється. Так, в проекті ЦК Ук­раїни передбачено главу "Об'єкти цивільного права", яка в чинному ЦК відсутня.

Систему цивільного права слід відрізняти від систе­матизації цивільно-правових норм. Формами системати­зації є кодифікація та інкорпорація