asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
Підприємництво та менеджмент

Практика: Мірошник Роман Олександрович

Войциховська Юлія Вікторівна

4 к. 407 к.

Лекція №1

Природа і суть підприємництва


 1. Сут ь, поняття, підприємництво

 2. Стадії і принципи підприємницького процесу

 3. Роль підприємництва в ринковій економіці

1. Суть, поняття


В загальному розумінні підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність пов’язана із виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг та заняттям торгівлею з метою одержання прибутку.

Для успішної підприємницької діяльності необхідне підприємницьке середовище, яке включає в себе:

 1. Економічне середовище – роздержавлення, приватизація, демонополізація господарської діяльності, удосконалення системи управління, грошові можливості населення, наявність вільних робочих місць, тощо...

 2. Політичне середовище – стабільність в державі, демократизація суспільства

 3. Правове середовище – характеризує законодавчо-нормативне поле підприємницької діяльності.

 4. Соціально-культурне середовище – визначає переборення стереотипів суспільної свідомості, інертності мислення

 5. Технологічне середовище – відображає рівень науково-технічного розвитку, який впливає на підприємництво

 6. Фізичне (географічне) середовище – характеризує природно-кліматичні умови, в яких проходить підприємництво, а також телекомунікаційні засоби та шляхи сполучення

 7. Інституціональне середовище – включає різноманітні інститути з допомогою яких підприємець може налагоджувати ділові взаємовідносини чи проводити комерційні операції
^

2. Стадії і принципи підприємницького процесу


Етапи та стадії підприємницького процесу

1 етап

Ідея

2 етап

Механізм реалізації ідеї

3 етап

Припинення діяльності

Вид діяльності

Організаційно-правова форма підприємства

Державна реєстрація

Спосіб входження в бізнес

Бізнес-план

Безпосередня організація діяльності
Критерії, оцінки, ідеї: потенційна цінність, корисність, реальність виконання

Виробнича, комерційна

Приватне підприємство; колективне; об’єднання підприємств

Набуття статусу суб’єкта підприємництва

Створення нового підприємства; купівля існуючої фірми

Розкривається суть підприємницької ідеї через основні характеристики бізнесу

Поєднання в просторі і часі всіх факторів підприємницького процесу

Скасування державної реєстрації і позбавлення статусу юридичної особи

Процес підприємництва буде протікати успішно, якщо в своїй діяльності підприємець керуватиметься принципами передбаченими законом України «про підприємництво»
Одним із найважливіших є принцип (і це перший принцип) вільного вибору підприємницької діяльності. Цей вибір буде визначатися потребами ринку, фінансовими можливостями підприємця та багатьма іншими факторами, але головне, що цей вибір вільний і незалежний від будь-яких владних чи управлінських структур та державних органів. Другим важливим принципом підприємницької діяльності є залучення на добровільних засадах майна і коштів громадян та юридичних осіб. Третій принцип полягає в можливості самостійно формувати програму діяльності та обирати постачальників та споживачів продукції, встановлювати ціни відповідно до чинного законодавства. Четвертий принцип – вільний найм праці. Закон дозволяє підприємцям використовувати найману працю, при цьому підприємець зобов’язаний забезпечити належні умови праці і її оплату не нижче встановленого мінімального рівня, а також відповідні соціальні гарантії. Пятий принцип полягає у наданні підприємцю можливості залучати і використовувати всі види ресурсів, використання яких не заборонене законодавством. Шостий пинцип надає підприємцям право вільно розпоряджатися прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством. Сьомий принцип надає підприємцю право самостійно здійснювати зовнішню економічну діяльність, якщо цей підприємець є юридичною особою. Цей принцип сприяє виходу на міжнародний ринок і спонукає до випуску конкурентно-спроможної продукції

2010-03-02

Практика №1

^ Акціонерне товариство – це товариство, капітал якого поділений на декілька частин: акції. Акція дає право голосу і девідент.

Задача 1

Акціонерне товариство випустило 1000 привілейованих акцій номіналом 10 грн. Мінімальний річний прибуток був оголошений рівним 25% від номіналу. Чистий прибуток підприємства складає 5000 грн. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді девідентів за привілейованими акціями та прибуток на прості акції.

^ Проста дає права голосу, напр. 15%. Привілейована має 30% відсотків, але не має права голосу.

 1. Шукаємо девідент на одну акцію. 1. Знайдемо суму, яка потрібна для сплати девідентів за привілейованими акціями

Задача 2

В оголошенні акціонерного товариства вказано, що девіденти за його акціями складають: прості 20%, привілейовані 30%. Визначити суму девідентів на 1 привілейовану акцію номіналом 5000 грн., та 1 звичайну, номіналом 1000. Знайти девідентний вихід, якщо дохід на просту акцію складає 200 грн. Шас формулу запишем.

 1. Девідент на просту акцію 1. Девідент на привілейовану 1. ВихідЗадача 3

В АКБ «Форум» за поточний рік наведені наступні дані за одну акцію: облікова ціна – 27.67 грн, діапазон цін – від 8.12 до 33.27, дохід на акцію - , визначити діапазон цін протягом року, цінності акції та коефіцієнт Котила.

Облікова ціна – це частка власного капіталу АТ, що припадає на 1 акцію та включає: номінальну вартість, часку місійного прибутку, частка нагромадженого прибутку.

Коефіцієнт Котила = (3 знаки після коми, min/max)= ;

Цінність акції = =

Задача 4

На акції номіналом 1000 грн. виплачують девіденти що порталом зостались 13, 16, 20, 26%% річних, ринкова вартість акції 2000 грн. Визначити прибутковість за рівнем девіденту на акцію.

Прибутковість =

Задача 5

У газеті подана наступна інформація: номінал акції = 10 грн., ринкова варість = 4.3 грн., сума девіденту на акцію, у 3му кварталі = 5грн. Визначити цінність акції та коефіцієнт Котила, якщо весь прибуток був сплачений у вигляді девідента.

 1. Знайдемо суму девідентів за рік 1. Цінність акції

Задача 6

Визначити дохід на акцію та цінність акції, якщо на сплату девіденту йде 50% від доходу на акцію. Сума девідента на акцію складає 8 грн. Облікова ціна – 12, ринкова вартість – 6.5.

на рік

2010-03-04

Лекція №2следующая страница >>