asyan.org
добавить свой файл
1
Фрагмент статті*

Розроблена нами система вправ для навчання листування англійською мовою учнів старшої загальноосвітньої школи включає дві підсистеми вправ: для навчання неофіційного та офіційного листування. У підсистему вправ для навчання неофіцій­ного листування входять вправи для навчання написання листів-запрошень, подяк, вибачень, запиту та надання інформації, запиту та надання поради. Підсистема вправ для навчання офіційного листування включає вправи для навчання написання листів-подяк, вибачень, запиту та надання інформації, запиту поради, а також супровідних листів, які надсилаються разом з автобіографією.

Для проведення експерименту нами були відібрані такі жанри листів: неофіційний лист запрошення, запиту і надання інформації та офіційний лист-подяка. Це жанри, вірогідність зустрічі учнів з якими в реальному житті дуже велика. (Далі ми будемо розповідати про експериментальну перевірку ефективності системи вправ у жанрі неофіційного листування).

Експериментальне навчання переслідувало такі цілі: 1) підтвердити ефективність розробленої нами системи вправ для навчання писемного спілкування (ПС) у жанрі неофіційного листування; 2) встановити оптимальну послідовність вправ у розроб­леній системі вправ для навчання ПС у жанрі неофіційного листування; 3) простежити наявність позитивного впливу навчання неофіційного листування на загальну правиль­ність писемного мовлення учнів.

В експерименті порівнювалися, насамперед, уміння учнів створювати тексти у вищезгаданих жанрах неофіційних листів до експериментального навчання та після нього, тобто по вертикалі. Крім того, порівняння проводилося і по горизонталі - для встановлення оптимальної послідовності вправ усередині підсистеми. У зв'язку з тим, що для нас більш значущим було порівняння по вертикалі, цей експеримент можна назвати вертикально-горизонтальним.

Гіпотези експерименту:

  1. тільки при виконанні повної (розгорнутої) системи вправ (а не окремих вправ) можливо досягти задовільного рівня сформованості навичок та вмінь ПС у жанрі неофіційного листування;

  2. враховуючи положення про те, що „різні об'єкти пізнаються насамперед шляхом порівняння" (Общая психология 1986: 331), припускаємо, що ефективнішим виявиться паралельне навчання написання листів різних стилів в одному жанрі, а не послідовне навчання написання спочатку листів неофіційного стилю, а потім листів офіційного стилю у відповідних жанрах;

  3. навчання неофіційного листування сприятиме підвищенню загальної правиль­ності писемного мовлення учнів.

Експериментальне навчання проводилося у жовтні-грудні 2000 року в Чернігів­ській гімназії гуманітарно-естетичного профілю №31 в 10-му класі, навчання англій­ської мови в якому здійснюється за Програмою для середніх загальноосвітніх шкіл. В експерименті брали участь дві експериментальні групи: експериментальна група 1 (ЕГ-1 - 12 учнів) та експериментальна група 2 (ЕГ-2 - 12 учнів), всього 24 учні.

Для проведення цього експерименту ми визначили корелюючі пари. При їх визначенні брались до уваги результати з англійської мови за оцінкою вчителя, а також результати передекспериментального зрізу при написанні неофіційного листа-запрошення, який виконувався на початку експериментального навчання.
* Повністю стаття опублікована у „Віснику Київського національного лінгвістичного університету. Серія „Педагогіка та психологія". -2001.- Вип.4. -С.96-102.

Незмінними величинами були:

а) вправи для навчання неофіційного листування;

б) вчителі-експериментатори рівної кваліфікації - Л.Л.Парасич та О.М.Нікитенко;

в) рівень підготовки експериментальних груп;

г) тривалість навчання - 20 уроків протягом 2,5 місяців (по 2 уроки на тиждень).
^ Змінною величиною була послідовність вправ при навчанні. В ЕГ-1 учні навчалися

за „паралельною" методикою навчання листування, а в ЕГ-2 - за „послідовною" методикою (див. табл. 1).

^ Таблиця 1 Послідовність навчання різних стилів і жанрів листування в межах експериментального дослідження

групи^ Послідовність жанрівЕГ-1

1 неофіційний

лист-запрошення

2

офіційний лист-подяка

3 неофіційний лист-надання інформації

4 офіційний лист-надання інформації

5 неофіційний лист-запит інформації

6 офіційний лист-запит інформації

ЕГ-2

неофіційний

лист-запрошення

неофіційний лист-надання інформації

неофіційний лист-запит інформації

офіційний лист-подяка

офіційний

лист-надання інформації

офіційний

лист-запит

інформації

Отже експериментальне навчання в ЕГ-1 здійснювалося за схемою: неофіційний лист + офіційний лист в одному й тому самому жанрі. В ЕГ-2 експериментальне нав­чання включало спочатку всі неофіційні, а потім офіційні листи у відповідних жанрах.

Експериментальне навчання проводилось у природних умовах, тобто навчання листування здійснювалося за розкладом, на уроках англійської мови, поряд з навчан­ням іншомовного програмового матеріалу, займаючи третину навчального часу на уроці.

Експериментальні зрізи під час проведення експерименту вміщували аналогічні завдання.

4. Підготуйте реферат на тему „Зв'язок методики викладання іноземних мов з інши­ми науками" (Див. Додаток до теми „Рекомендації щодо написання реферату").

Мета: оволодіти вміннями

  • роботи з методичною літературою;

  • аналізувати, зіставляти та узагальнювати різні точки зору;

  • робити висновки;

  • реферування;

■ самостійного пошуку матеріалу, укладання списку літератури та оформлення посилань;

■ наукового писемного мовлення.