asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
Додаток 1

до Декларації акцизного податку


Розділ
(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)
Розрахунок суми акцизного податку

з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку
Офіційний курс гривні до євро на перший день ____ кварталу – _____ грн.
№ з/п


Код товару (продук-ції)

за УКТ ЗЕД


Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД


Власна назва товарів (продукції) (марка автомобіля, інші особливості)Фізичні характериc-тики товарів (продукції)

(місткість, міцність, об'єм циліндра, вміст сірки та інші показники)

Одиниця виміру товару (продукції)

Обороти з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції)

Специфічні ставки акцизного податку

Сума акцизного податку

для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см)

для визначення оподатко-вуваного обороту (шт., л, кг)


оподатко-вувані
неоподат-ковувані


з одиниці виміру згідно із законом (євро, грн)


у перера-хунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)


несплачена через отримання пільг

(грн)


яка підлягає сплаті до бюджету

(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Усього:

х

х

х

х

х

х

х

х
Керівник 
(реєстраційний номер облікової картки)

___________________________________
(підпис)            (ініціали та прізвище) 

М. П.


Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку 


___________________________________
(підпис)             (ініціали та прізвище) 


Платник податку (для фізичної особи – платника податку)

___________________________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)


Додаток 2

до Декларації акцизного податку

Розділ
(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)
^ Розрахунок суми акцизного податку

з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

(грн. (округлення до двох знаків після коми))


№ з/п


Код товару за УКТ ЗЕД


Опис товару згідно з УКТ ЗЕД


Власна назва товару з додатко-вою інформа-цією щодо характе-ристик (у разі наявнос-ті)


Макси-мальна роздріб-на

ціна (далі - МРЦ) без ПДВ та з ураху-ванням акциз-ного податку


Вміст продук-ції в одиниці товару, на яку встанов-лено МРЦКількість реалізо-ваного (переда-ного), ввезеного товару в одиницях виміру,на які встанов-лено МРЦ


Оборот з реалізації (переда-чі), ввезення товару для обчисле-ння за адвалор-ними ставками

(гр. 5 х гр. 7)


Кількість реалізова-ного (переда-ного), ввезеного

товару для обчислен-ня за специфіч-ними ставками податку

(гр. 6 х гр. 7)


Ставки акциз-ного податку, встановлені Кодексом


Сума акцизного податку, обчислена

Мініма-льне податко-ве зобов’я-зання, встанов-лене Кодексом

Мінімаль-не податкове зобов'яза-ння з обсягів товару

(гр.15 х гр. 9 : 1000)

Сума акцизного податку

з обсягів товару

(гр. 14 або гр. 16, яка з них має більше значен-ня)


адва-лорні


специ-фічні


за

адвал-орними ставка-ми

(гр. 8 х гр. 10


за

специфіч-ними ставками

(гр. 9 х гр. 11: 1000)


загальна сума акцизно-го податку

(гр. 12+ гр. 13)

грн

шт. (кг)

шт. (кг)

грн

шт. (кг)

%

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Усього:
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х
Керівник 
(реєстраційний номер облікової картки)

___________________________________
(підпис)            (ініціали та прізвище) 

М. П.


Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку 


___________________________________
(підпис)             (ініціали та прізвище) 


Платник податку (для фізичної особи – платника податку)

___________________________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)

Додаток 3

до Декларації акцизного податку

Розділ
(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)


следующая страница >>