asyan.org
добавить свой файл
1

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

3. ФІНАНСУВАННЯ, КРЕДИТУВАННЯ, ОПОДАТКУВАННЯ

ТА СПРАВЛЯННЯ ОБОВЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
^

3.3. Оподаткування та справляння обов’язкових платежів
Кла­си­фі­ка­тори доходів та ви­да­т­ків бю­джету:


а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими
Спи­с­ки організацій, зві­ль­не­них від сплати по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів) та не­по­да­т­ко­вих пла­те­жів у бюд-жети та державні цільові фонди:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в інших організаціях


До­ки

не ми­не потре­ба


Рі­ч­ні пла­ни з по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів)


5 р.
Про­е­к­ти рі­ч­ного пла­ну з по­дат­ків і зборів (обов’яз­кових платежів); до­ку­мен­ти (роз­ра­хун­ки, до­від­ки, ві­до­мо­с­ті), що стосуються його роз­роб­лення


1 р.
Квар­таль­ні зві­ти про ви­ко­нан­ня пла­нів по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів)3 р.
Зві­ти про на­ра­ху­ван­ня та над­хо­джен­ня пла­те­жів у бю­джет:1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­ності рі­ч­них – 10 р.

3За від­су­т­ності рі­ч­них, піврічних – пост.

4За від­су­т­ності рі­ч­них, півріч­них – 10 р.

а) рі­ч­ні

Пост.

10 р.

б) пів­рі­ч­ні

5 р.1

5 р.2


в) квар­таль­ні

3 р.3

3 р.4Ві­до­мо­с­ті, листи про став­ки по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів) та роз­ра­хун­ки рен­та­бе­ль­но­с­ті


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (огля­ди, відомості, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки) про спла­ту по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів)


5 р. ЕПК

5 р.


Реєстри розрахунку земельно-го податку


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (ак­ти, до­від­ки, ві-домості, пла­ті­ж­ні ре­є­с­т­ри, до-віреності, листи) про надход-жен­ня по­да­т­ків і зборів (обо-в’яз­кових платежів) у бю­джети та державні цільові фонди


5 р.1

5 р.1

1Див. примітку один

до статті 186До­ку­мен­ти (роз­ра­хун­ки, до­від­ки, таб­ли­ці, листи) про по­да­т­ки і збори (обов’яз­кові пла-тежі), про від­ра­ху­ван­ня до бю­джетів з при­бу­т­ків

5 р.


5 р.


Документи (акти, звірки, до-відки, листи) про сплату по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових пла-тежів) у бюджет зарахуван-нями цінними паперами, пос-тачанням продукції, робіт, пос-луг


5 р.1

5 р.1

1Див. примітку один до статті 186Документи (рішення, повідом-лення, довідки, звіти, заяви, листи) про списання, реструк-туризацію, розстрочення за-боргованості зі страхових внесків, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів

5 р.

5 р.


Звіти суб’єкта малого підпри-ємництва − фізичної особи – платника єдиного податку:1За умови завершення пе­ревірки державними по­­датковими органами з пи­тань дотримання подат­ко­вого законо-давства


а) річні

5 р.1

5 р.1

б) квартальні

3 р.

3 р.Оперативні відомості та звіти про отриманий прибуток


5 р.

5 р.


Відомості про податковий борг за податковими зобов’язання-ми платників по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів)


5 р.

5 р.


Звіти, відомості і по­ві­до­м­лен­ня про по­да­т­ко­ві над­хо­джен­ня та за­бор­го­ва­ність за ними:


а) квар­таль­ні

5 р.

5 р.

б) мі­ся­ч­ні


1 р.


1 р.
Корінці свідоцтв, свідоцтва про сплату єдиного податку

5 р.1

5 р.1

1Після закінчення строку дії свідоцтва та за умови за­вершення пе­ревірки дер­­жавними по­датко­ви­ми ор­ганами з пи­тань до­т­ри­мання подат­ко­вого законо-давства
Документи (звіти, розрахунки, перерахунки, розрахункові книжки) про застосування реє-страторів розрахункових опе-рацій


5 р.

5 р.


Документи (довідки, звіти, розрахунки) про суми випла-чених доходів і утриманих з них по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів) на користь фізичних осіб юридичними особами та фізичними осо-бами − суб’єктами підприєм-ницької діяльності


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, поста­но­ви про ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ні пра­во­по­ру­шен­ня, кви­та­н­ції про спла­ту штра­фів, листи) про адмі­ні­с­т­ра­ти­в­ні правопо­ру­шен­ня по­да­т­ко­во­го за­ко­но­дав­с­т­ва та законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхових внесків)


5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля на­кла­ден­ня адмі­ні­с­т­ра­ти­в­но­го стягнен­ня
Документи (протоколи, акти, оцінні висновки, описи, ухвали судів, виконавчі листи) про відчуження майна через

несплату по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів)


10 р. ЕПК

10 р.


Документи (запити, довідки, повідомлення, звіти, відомості, листи) про заборгованість до бюджету


5 р.

5 р.


Декларації, що відображають звітність усіх платників подат-ків, та документи (розрахунки, звіти, відомості, заяви, заявки, довідки, картки, листи, перера-хунки, платіжні документи, виклики) до них


5 р.1

5 р. 1

1Декларації держслуж-бовців зберігаються в особових справах –75 р.Декларації про доходи, розра-хунки сум страхових внесків на загальнообов’язкове дер-жавне соціальне страхування


5 р.

5 р.


Податкове повідомлення


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (ак­ти, до­від­ки, до­по­ві­ді, доповідні записки) про пе­ре­вір­ку зві­тів, ба­лан­сів, дек-ла­ра­цій ор­га­ні­за­ції:


а) рі­ч­них

5 р.

5 р.

б) квар­таль­них3 р.


3 р.
Документи (розрахунки, заяви, рішення, списки, відомості, листи) про звільнення від спла-ти по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів), надання

пільг, кредитів, відстрочок від сплати, розстрочки на сплату або відмови в їх наданні


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня з питань опо­да­т­ку­ван­ня усіх ви­дів ді­я­ль­но­с­ті


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня з су­до­ви­ми, пра­воохо­рон­ни­ми ор­га­на­ми про спра­ви, по­в’я­за­ні із пла­те­жа­ми у бю­джети та державні цільові фонди


3 р.1

3 р.1

1Після прийняття

рішен­няЛи­с­ту­ван­ня з ор­га­на­ми дер­жав­ної по­да­т­ко­вої служби про по­ру­шен­ня при стя­г­нен­ні по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів) та оска­р­жен­ня дій ад­мі­ні­с­т­ра­ції


3 р.1

3 р.1

1Після прийняття

рішенняОблікові справи платників по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів)


5 р.11Після припинення діяльності
Осо­бо­ві ра­хун­ки пла­т­ни­ків по­да­т­ків і зборів (обов’яз­кових платежів)


5 р.
Жу­р­на­ли об­лі­ку під­при­ємств з іно­зе­м­ни­ми ін­ве­с­ти­ці­я­ми


10 р.