asyan.org
добавить свой файл
1

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

5.2. Ри­нок пра­ці, пра­це­вла­ш­ту­ван­ня та до­по­мо­га без­ро­бі­т­ним
До­ку­мен­ти (ста­ти­с­ти­ч­ні зві­ти, відомості, до­від­ки) про стан рин­ку пра­ці та за­йня­тість на­селен­ня, пра­це­вла­ш­ту­ван­ня, створення робочих місць


Пост.


10 р.До­ку­мен­ти (зві­ти, ві­до­мо­с­ті, спи­с­ки, до­від­ки) про на­яв­ність ва­кан­т­них по­сад, ви­ві­ль­нен­ня пра­ців­ни­ків, прийняття праців-ників


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (за­яви, спи­с­ки, до­го­во­ри, ві­до­мо­с­ті, листи) про пе­ре­навчан­ня, пе­ре­під­го­тов­ку, профорі­є­н­та­цію без­ро­бі­т­них та не­зайня­то­го на­се­лен­ня


5 р. ЕПК

5 р.


Документи (пропозиції органів державної влади, квоти, роз-рахунки, звіти, обґрунтування) про потребу у залученні і використання іноземної робо-чої сили


Пост.

10 р.


Документи (заяви, обґрунту-вання, дозволи, довідки) про працевлаштування іноземних громадян


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (ак­ти, по­пе­ре­джен­ня, листи) з кон­т­ро­лю за до­три­ман­ням за­ко­но­дав­с­т­ва про за­йня­тість на­се­лен­ня


5 р.

5 р.


Договори про надання фінан-сової допомоги на створення та збереження робочих місць, на компенсаційні виплати пра-цівникам


5 р.1

5 р.1

1Після закінчення строку дії договору
До­ку­мен­ти (акти, до­від­ки, зві-ти, відомості) кон­т­ро­лю за ді­я­ль­ні­с­тю ко­ме­р­цій­них ор­га­ні­за­цій з пи­тань профорі­є­н­та­ції, навчан­ня та пра­це­вла­ш­ту­ван­ня не­зайня­то­го на­се­лен­ня

10 р.
До­ку­мен­ти (до­го­во­ри, звіти, відомості) про пе­ре­се­лен­ня іно­зе­м­них гро­ма­дян,

бі­жен­ців і членів їх сімей та їх пра­це­вла­ш­ту­ван­ня


Пост.

10 р.


До­ку­мен­ти (зві­ти, таб­ли­ці, бю­ле­те­ні, листи) з пи­тань зо­в­ні­ш­ньої мі­г­ра­ції на­се­лен­ня


Пост.
До­ку­мен­ти (рі­шен­ня, ви­снов­ки, до­від­ки, звіти) про організацію пе­ре­се­лен­ня та пра­це­вла­ш­ту­ван­ня гро­ма­дян із зо­ни ра­ді­а­цій­но­го за­бру­д­нен­ня


Пост.

5 р.


До­ку­мен­ти (спи­с­ки, до­від­ки, відомості) про ство­рен­ня і під­три­м­ку фер­мер­сь­ких го­с­по­дарств


Пост.

10 р.


До­ку­мен­ти (про­гра­ми, со­ці­аль­ні нор­ма­ти­ви, роз­ра­хун­ки) з пи­тань рі­в­ня жит­тя та со­ці­аль­них нор­ма­ти­вів і га­ран­тій на­се­лен­ню


Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба


Роз­ра­хун­ки ви­трат на на­дан­ня со­ці­аль­ної до­по­мо­ги по без­ро­бі­т­тюПост.

5 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, відо-мості) про ре­є­с­т­ра­цію без­ро­бі­т­них, не­зайня­то­го на­се­лен­ня та

ви­пла­ту до­по­мо­ги по без­ро­-біттю


10 р.

10 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, огля­ди) про на­дан­ня гро­шо­вої до­по­мо­ги по без­ро­біт­тю


75 р.
Ли­с­ту­ван­ня про пра­це­вла­ш­ту­ван­ня без­ро­бі­т­них, не­зайня­то­го на­се­лен­ня, виплату соціаль-ної допомоги


5 р.

5 р.


Осо­бо­ві спра­ви гро­ма­дян, які шукають роботу, та безробіт-них


75 р.

75 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку сі­мей пе­ре­се­-ле­н­ців та спи­с­ки пе­ре­се­ле­н­ців


Пост.
Жу­р­на­ли об­лі­ку, ре­є­с­т­ра­ції без­ро­бі­т­них


75 р.

75 р.


Кар­т­ки пер­со­наль­но­го об­лі­ку без­ро­бі­т­них та гро­ма­дян, які шу­ка­ють ро­бо­ту


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля працевлашту-ван­ня