asyan.org
добавить свой файл
1
РОЗДІЛ 2 „Ресурси підприємства та їх використання”

Основний капітал підприємства

Таб. №2 „Склад основних засобів” (тис.грн.)


№ п/п


Найменування

№ суб. рах.

Наявність на кінець 2009 року (Всього)

1.

Земельні ділянки

202

1136

2.

Будинки, споруди та передавальні пристрої

204

20021

3.

Машини та обладнання

205

638

4.

Транспортні засоби

206

432

5.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

207

10

Разом

Усього (сума рядків 202 – 217)

-

22287


^ Джерела утворення основних фондів.
Основні фонди на підприємстві утворюються за рахунок:

  • власних коштів підприємства

  • державних коштів


Таб. №3 „Наявність та рух основних фондів” (тис.грн.)

Наявність на початок 2009 року (первісна вартість)

Надійшло у звітному році

Вибуло у звітному році

Наявність на кінець 2009 року

Наявність за відрахуванням зносу (залишкова вартість)

Амортизація (знос) основних засобів за рік

Вартість ОЗ, на які повністю нараховано знос.

Без урах. індексації

З урах. індексації

усього

у т.ч.введено в дію нових основних засобів

усього

у т.ч. ліквідовано основних засобів

На початок 2009

На кінець 2009

21701

22222

180

6

115

115

22287

6088

5697

909

481


Щоб проаналізувати використання ОВФ підприємства в часі використовують показники: коефіцієнт використання календарного часу, коеф.використання робочого часу, коеф.змінності, коеф.використання внутрішньозмінного часу та інтегральний коефіцієнт використання часу.
^ Коефіцієнт використання календарного часу характеризує питому вагу числа робочих днів в році.

Коефіцієнт використання календарного часу (Ккч):

ККЧ = Чрд / Чкд

де Чрд __ число робочих днів в році;

Чкд __ число календарних днів в році.

ККЧ = 365 / 365 = 1

Отже, за отриманими результатами можна стверджувати, що основні виробничі фонди використовуються на повну потужність.

^ Коефіцієнт використання робочого часу характеризує ступінь використання робочого часу в році:

КРЧ = Чфд / Чрд

де Чф.д. __ число фактично відпрацьованих днів в році.

КРЧ = 365 / 365 = 1
^ Коефіцієнт використання внутрішньозмінного часу:

КВВЧ = Чфгзм / Чгзм

де Чф.г.зм. __ число фактично відпрацьованих годин в зміну;

Чг.зм. __ число годин в зміну.

КВВЧ = 10 / 12 = 0,83

Цей показник характеризує ступінь використання робочого часу на протязі зміни, який на даному підприємстві становить 0,83. Отже, ефективність використання основних фондів в даних умовах забезпечується, так як високим вважається показник 0,80 – 0,85.
^ Відтворення основних виробничих фондів підприємства (види, форми, інтенсивність та ефективність відтворення, джерела фінансування).Основними видами відтворення основних виробничих фондів на підприємстві є:

- часткове відтворення – відшкодування технічного зносу та відновлення первісних техніко-економічних показників.

- просте відтворення – заміна фізично зношених основних фондів новими.
Основними формами відтворення основних виробничих фондів на підприємстві є:

- реконструкція – повне або часткове переобладнання і перебудова виробництва

- технічне переоснащення – комплекс заходів щодо підвищення технічного рівня окремих агрегатів та установок шляхом впровадження нової техніки і технології.

Відтворення основних виробничих фондів підприємства відбувається за рахунок власних коштів і прирівняних до них коштів – в межах нормативу.
^ Заходи щодо поліпшення основних виробничих фондів на підприємстві.
Одним з головних факторів підвищення ефективності основних фондів є їх оновлення та технічне вдосконалення. Значні резерви підвищення ефективності використання основних фондів містяться у збільшенні тривалості роботи машин та механізмів. Успішне функціонування основних фондів та виробничих потуж­ностей залежить від того, якою мірою реалізуються екстенсивні та інтен­сивні фактори кращого їх використання. Екстенсивне поліпшення ви­користання основних фондів і виробничих потужностей означає: по-перше, збільшення часу функціонування основного устаткування і, по-друге, підвищення питомої ваги діючого устаткування в складі всьо­го устаткування, наявного на підприємстві.

Основними напрямками збільшення часу функціонування устаткування є: скорочення та ліквідація внутрішньозмінних простоїв шляхом: підвищення рівня організації виробництва (повне і своєчасне забезпечення робочих місць інструментами, матеріалами, напівфабрикатами, деталями); підвищення якості ремонтного обслуговування устаткування; скорочення цілодобових простоїв устаткування, підвищення коефіцієнта змінності його роботи.

Важливим напрямком підвищення ефективності використання ос­новних фондів є зменшення кількості недіючого устаткування, виве­дення з експлуатації зайвого та швидке залучення у виробництво невстановленого устаткування, обсяги якого є досить значними.

Набагато ширші можливості має інтенсивне поліпшення викорис­тання основних фондів та виробничих потужностей, яке передбачає підвищення ступеня завантаження устаткування за одиницю часу. Підви­щення інтенсивного завантаження устаткування може бути досягнуто шляхом модернізації діючого устаткування, машин та механізмів, установлення оптимального режиму їх роботи.

^ Оборотний капітал підприємства

Склад та структура оборотних засобів підприємства.

Основними елементами оборотних засобів підприємства є такі:

І. Оборотні фонди включають:

1) Виробничі запаси:

- сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати;

- допоміжні матеріали;

- паливо;

- тара;

- запасні частини для ремонтів;

- малоцінні та швидкозношуючі предмети.
ІІ. Фонди обігу:

- готова продукції (на складі і відвантаження)

- грошові кошти (на рахунках і в касі) і дебіторська заборгованість.

Процес виробництва на підприємстві пов’язаний із використанням оборотних фондів. Оборотні фонди на підприємстві представляють собою частину засобів виробництва, які функціонують у процесі виробництва як предмети праці. За характером свого обороту вони приймають участь у виробничому процесі один раз, втрачаючи при цьому свою натуральну форму, і переносять повністю свою вартість на новостворену продукцію, стають частиною собівартості цієї продукції.

Таб. №4 „Оборотні засоби підприємства”

^ Найменування показника

Балансова вартість на кінець року (тис.грн.)

Земельні ділянки

1136130
228,6
20,2
35,1

Будівельні матеріали

5,2

Запасні частини

508,5

Малоцінні та швидкозношувані предмети

95,4

Незавершене виробництво

775,7

Готова продукція

892,9

Товари

267,3

Разом

5274