asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 7 8

^ Порівняльні характеристики малого бізнесу та малого підприємництва [195, с. 15]

Малий бізнес

Мале підприємництво

1

2

Клітинка малого підприємництва

Особливий сектор економіки, утворений сукупністю малих підприємств та приватних підприємців

Відособлена, вузькоспеціалізована суспільна форма малої виробничої одиниці

Специфічна суспільна форма дрібного виробництва в умовах ринку

Має похідний характер від малого

Економіко-правова категорія, в компетенції


продовження таблиці 1.1

1

2

підприємництва. Всі функції перебувають у площині малого підприємництва, але їх виконання ставить за ціль не тільки отримання прибутку, а й самореалізацію та самоутвердження підприємця

якої перебуває визначення форми власності та виділення функцій менеджменту, якими повинен оперувати підприємець

Будь-яка діяльність малих підприємств та окремих громадян ( фізичних осіб), що не суперечить чинному законодавству та спрямована на отримання прибутку та реалізацію власного економічного інтересу ( по З.С.Варналію)

Самостійна (за рахунок власних коштів) систематична інноваційна діяльність громадян-підприємців та малих підприємств, що здійснюється на власний ризик та з метою отримання прибутку ( по З.С.Варналію )

Характеризує організаційно-технічну сторону виробництва

Уособлює соціально-економічне вимірювання виробництва

Є важелем зміни структури підприємництва

Є важелем зміни структури економіки

Виступає способом підвищення стійкості системи підприємництва

Виступає способом підвищення стійкості економічної системи країни


Є зауваження, що мале підприємництво як і мале підприємство на відміну від поняття „малий бізнес”, відносяться до юридично узаконених термінів та використовуються в документах законодавчого характеру.

Відразу зазначимо, що в Україні правовий статус має лише поняття „підприємництво”. Згідно статті 42 глави 7 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку [95].

Від 1998 року в Україні з’явилось поняття „суб’єкта малого підприємництва”, про що мова буде йтися далі. Особистого визначення понять „малий бізнес” та „мале підприємництво” автори не наводять, а використовують матеріали наукових робіт З.С. Варналія, які ми аналізували вище. На наш погляд в монографії, що розглядається можна виділити наступну думку; „Малий бізнес, являючись клітинкою малого підприємництва – особливого сектора економіки, утворений сукупністю малих підприємств та приватних підприємців ...” [195, с. 12].

Автори не відкидають інноваційність малого підприємництва як відмінну рису від малого бізнесу, але в той же час стверджують, що в українській економіці більшість малих підприємств зосереджені у сфері торгівлі чи наданні послуг. Інноваційність властива переважно виробничим чи венчурним підприємствам, що якраз і спеціалізуються на інноваціях. Таких підприємств в українській економіці поки що дуже мало. Українські підприємства малого бізнесу виконують скоріше за все захисну функцію, сприяючи зниженню безробіття, ніж функцію реалізації інновацій. Тому мале підприємництво, як таке, не властиве українській економіці, що дає право з впевненістю говорити про становлення та розвиток саме малого бізнесу. Отже, ключовою думкою А.В. Козаченко, А.Е. Воронкової, В.Ю. Медяник та В.В. Назарова є незначна кількість малих підприємств у сфері виробництва та в зв’язку з цим розвиток переважно малого бізнесу у сфері торгівлі. В той же час підприємництво охоплює як виробництво так і обіг. „Тому і маємо торговців бізнесменів і виробників-підприємців. Цей погляд є поширеним. Але він не спрощує, а ускладнює науковий аналіз „ [195, с. 41].

В підтвердження думки вище згаданих науковців звернемо увагу на кількість та структуру малих підприємств за основними видами економічної діяльності (табл. 1.2):

^ Таблиця 1.2

Кількість та структура малих підприємств за основними видами економічної діяльності


Види економічної діяльності


2002

рік

2003

рік

2004

рік

2005

рік

У % до підсумку


2002

рік

2003

рік

2004

рік

2005

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього по Україні

253791

272741

293398

307398

100

100

100

100

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство


1164913439


1465315146


4,64,9


5,0


4,9
продовження табл. 1.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Промисловість

40795

43303

44118

44835

16,1

15,9

15,0

14,6

Будівництво

21576

23890

26360

28721

8,5

8,8

9,0

9,3

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту


102067


104070


102015


10137940,2


38,2


34,8


33,0Готелі та ресторани

8711

9286

9604

9734

3,4

3,4

3,3

3,2

Транспорт і зв’язок

11423

12770

13584

14296

4,5

4,7

4,6

4,7

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам


39667


46948


52766


5942215,6


17,2


18,0


19,3

Освіта

2132

2305

2390

2516

0,8

0,8

0,8

0,8

Охорона здоров’я та соціальна допомога

2793

3087

3513

3812

1,1

1,1

1,2

1,2

Колективні, громадські та особисті послуги

9547

9926

10273

10568

3,8

3,6

3,5

3,4

Розраховано автором за даними джерела [106]

Кількісні показники табл. 1.2 свідчать про те, що в промисловості спостерігається позитивне щорічне збільшення кількості малих підприємств, але при незмінності показників структури. Частка малих промислових підприємств у досліджуваному періоді поступово зменшувалась Очевидно, що нагромаджений приватний або пайовий капітал, який обертається в цьому секторі економіки, спрямовується переважно не у виробничу, а у торговельно-посередницьку сферу де швидше та легше можна отримати прибуток у розмірах, що не відповідають реальним витратам.

В табл. 1.3 наведено основні результати теоретичного аналізу сутності малого підприємництва і малого бізнесу. З урахуванням існуючих у науковій літературі поглядів щодо суті малого підприємництва вважаємо за доцільне запропонувати наступне визначення: мале підприємництво - це самостійна, на власний ризик, під власну майнову відповідальність ініціатива, діяльність власника, що характеризується прагненням до інновацій, незначними обсягами виробництва (товарообороту), ґрунтується на використанні економічних ресурсів та спрямована на отримання фінансового - економічного і соціального результату.

^ Таблиця 1.3

Основні результати теоретичного аналізу сутності малого підприємництва і малого бізнесу*


Тлумачення поняття „мале підприємництво ”


Тлумачення поняття ”малий бізнес ”

1

2

В. Райзберг [262]

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, здійснювана на свій страх і ризик, під свою майнову відповідальність будь-яка діяльність окремих громадян, спрямована головним чином на одержання економічної вигоди у формі прибутку або в іншій формі.

Бізнес – це самостійна, ініціативна, здійснювана на свій страх і ризик,під свою майнову відповідальність будь-яка діяльність окремих громадян, спрямована головним чином на одержання економічної вигоди у формі прибутку або в іншій формі.

І. Герчикова [46]

Підприємництво – це основний вид самостійної господарської діяльності (виробничої або комерційної), здійснюваної фізичними і юридичними особами, іменованими підприємцями, від свого імені й на свій ризик на постійній основі. Ця діяльність спрямована на досягнення окресленого результату (одержання прибутку або підприємницького доходу) шляхом найкращого використання капіталу й ресурсів економічно відокремлених суб’єктами ринкового господарства, які несуть повну майнову відповідальність за результати свої діяльності й підпорядковуються правовим нормам (законодавству країни реєстрації).

Бізнесом є справа, ділова активність, спрямована на вирішення завдань, пов’язаних у загальному підсумку зі здійсненням на ринку операцій обміну товарів і послуг між економічними суб’єктами ринку з використанням сформованих у ринковій практиці форм і методів конкретної діяльності.

Л.І. Воротіна [191]

„... підприємництвом вважається не будь-яка діяльність виробника, банкіра, працівника торгівлі, сфери послуг, а лише діяльність власника, який самостійно чи із залученням найманої робочої сили розпочинає і здійснює виробництво, торгівлю тощо ”.

-

З.С. Варналій [34]

Мале підприємництво - самостійна, систематична, інноваційна діяльність малих підприємств та громадян-підприємців на власний ризик з метою реалізації економічного інтересу – отримання прибутку (підприємницького доходу).

Малий бізнес - будь-яка діяльність малих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб), спрямовану на отримання прибутку. Практично це може бути будь-яка діяльність, що не суперечить чинному законодавству, та спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. Це не обов’язково особливо ризикова та інноваційна діяльність на засадах повної економічної відповідальності.

В.Г. Лапуста [171]

Мале підприємництво - підприємницька діяльність, що здійснюється суб’єктами ринкової

-

продовження табл. 1.3економіки при певних встановлених законами, державними органами чи іншими представницькими органами критеріях (показниках).
І.О. Богатирьов [22]

Мале підприємництво – це особлива система економічних відносин, при яких головною рушійною силою, суб’єктом господарювання є підприємець, який поєднує особові і матеріальні фактори відтворення на інноваційній основі, особистій ініціативі та економічній відповідальності і зацікавленості, ризику з метою одержання підприємницького доходу.

-

С.П. Азізов [1]

-

Малий бізнес – це сукупність малих і середніх підприємств, що прямо не входять ні в одне монопольне об’єднання і виконують підлеглу до монополій роль в економіці.

В.І. Герасимчук [194]

Підприємництво як господарська діяльність здійснюється виключно на інноваційній основі.

Бізнес – це будь-яка економічна діяльність взагалі з метою отримання певної вигоди.

*Систематизовано автором
У тлумачному словнику прагнення трактується як сильне бажання, потяг до здійснення чого-небудь [299]. Таким чином, власник має потяг до виконання інноваційної функції, але в той же час не може її реалізувати з огляду на ряд обставин, що не сприяють трансформації існуючи бажань у практичні дії. Докладніше про те, яка частка малих підприємств харчової промисловості виконує інноваційну функцію, мова піде у розділі 5 дослідження.

(ВЫРЕЗАНО)


<< предыдущая страница   следующая страница >>