asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Теоретичні питання правового статусу організації – платника податку

1.1. Загальна характеристика правового статусу

організації – платника податку 11

1.2. Особливості правосуб’єктності організації –

платника податку 42

1.3. Співвідношення податку, збору й мита 61

Висновки 90

Розділ ІІ. Обов’язки і права, їх правовий захист і відповідальність організації – платника податку
2.1. Обов’язки і права організації – платника податку 95

  1. . Правовий захист організації – платника податку 111

2.3. Фінансово-правова відповідальність 123

організації – платника податку

Висновки 150

Розділ ІІІ. Контроль органів державної податкової служби України за дотриманням податкового законодавства організацією – платником податку

3.1. Правова регламентація діяльності органів державної

податкової служби України з контролю за

дотриманням податкового законодавства 158

3.2. Форми контролю органів державної

податкової служби України за виконанням

податкового законодавства організацією –

платником податку 166

Висновки 178

Висновки 180

Додатки 190

^ Список використаних джерел 194

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
ВСТУП

Актуальність теми. На сьогодні податкова система України зазнає значних змін. Основними питаннями, яким приділяється особлива увага при обговоренні відповідних заходів, є: зменшення ставок певних податків, впровадження нових податків і вдосконалення механізму їх сплати.

Проводячи податкові реформи, у першу чергу необхідно особливу увагу приділяти особам, які сплачують податки, вдосконалюючи їх статус як платників податків. Адже платник податків – це народ України, це люди, які проживають на території України, це нація, яка має свій менталітет та історію, це підприємства, які “піднімають” економіку України. Саме на них покладається основний податковий тягар. У зв’язку з цим необхідно узгодити інтереси держави і платників податків. Тому під час податкової реформи потрібно спочатку вдосконалити правовий статус платників податків, надавши їм упевненості у стабільності свого становища.

Проблемам статусу платників податків в Україні присвятили свої дослідження Бакун О.В. “Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки”, Перепелиця М.О. “Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні”. Перша праця стосувалася лише платників податків – фізичних осіб. Остання робота присвячена податково-правовому статусу як фізичних, так і юридичних осіб. Але всі питання стосовно платників податку – юридичних осіб, не були достатньо висвітлені (розглянуто лише правосуб’єктність та обов’язки і права юридичних осіб як платників податків). В Україні правовий статус платників податків – юридичних осіб, не досліджувався. Саме цим і пояснюється вибір теми дисертаційного дослідження.

Податкове законодавство України не чітко регламентує правовий статус юридичних осіб, що породжує чимало проблемних питань у сфері оподаткування. Сплата податків є конституційним обов’язком платників. Конституція України, припис якої є основою податкових правовідносин, покладає обов’язок сплатити податок, але не досить чітко його встановлює.

Статтею 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Відповідно до ч. 2 ст. 67 Основного Закону України всі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік згідно чинного законодавства. З наведеної конституційно-правової норми важко уявити, чому юридичні особи зобов’язані сплачувати податки, оскільки в ній нічого не сказано про них. Але, незважаючи на цю прогалину у Конституції України, юридичні особи є платниками податків і сплачують їх.

Наведене свідчить про те, скільки проблемних питань у податковому законодавстві України щодо правового статусу юридичних осіб як платників податків може бути, адже вже в Основному Законі України проявляються непорозуміння стосовно правового статусу такого платника податку, як юридична особа.

Істотне значення для розробки теоретичних положень дисертації мали праці таких учених у галузі теорії держави і права, а також цивільного права: С.С. Алексєєва, С.М. Братуся, Н.В. Козлової, О.А. Красавчикова, Я.М. Магазінера, М.М. Марченко, М.І. Матузова, А.В. Малька, Р.О. Халфіної та інших.

Суттєвий вплив на формування наукової позиції автора дисертації мали фундаментальні праці сучасних учених у галузі фінансового права, зокрема А.В. Бризгаліна, Д.В. Вінницького, Л.К. Воронової, Р.О. Гаврилюк, В.І. Гудімова, В.І. Гуреєва, Т.О. Гусевої, М.А. Денісаєва, А.В. Дьоміна, М.В. Карасьової, Ю.Ф. Кваші, І.Є. Криницького, Ю.О. Крохіної, О.А. Ногіної, І.І. Кучерова, М.П. Кучерявенка, І.А. Маньковського, В.А. Паригіної, П.С. Пацурківського, С.Г. Пепеляєва, М.О. Перепелиці, Н.Ю. Пришви, Р.О. Сергієнка, Н.І. Хімічевої, В.В. Томарова, Р.О. Шепенка, Д.М. Щокіна, О.В. Щербанюк та інших.

Вивчення та аналіз праць цих науковців дозволили визначити і оцінити стан досліджуваної проблеми, виявити та проаналізувати питання правового статусу організації – платника податку, окреслити шляхи її вирішення.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах науково-дослідної проблематики кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету державної податкової служби України “Організаційно-правові аспекти правоохоронної діяльності у сфері оподаткування” (номер державної реєстрації 0105U000657). Тема дисертаційного дослідження затверджена рішенням Вченої ради Національного університету державної податкової служби України (від 24 січня 2006 р., протокол № 6).

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є вивчення правового статусу організації – платника податку, і розробка рекомендацій щодо вдосконалення положення платників податків, їх податкової правоздатності.

Відповідно до поставленої мети у дослідженні вирішуються такі завдання:

 • проаналізувати зміст поняття “юридична особа” у юридичній літературі та доцільність використання цього терміна у податковому законодавстві України;

 • визначити поняття і ознаки організації – платника податку;

 • дослідити особливості і проблеми організації – платника податку, у податкових правовідносинах;

 • визначити місце організації – платника податку, у системі суб’єктів податкового як підгалузі фінансового права;

 • дослідити особливості податкової правосуб’єктності організації – платника податку;

 • проаналізувати статус організації – платника податку, як суб’єкта податкових відносин;

 • обґрунтувати розмежування правової форми обов’язкових платежів податкового характеру: податки і збори;

 • розглянути податки, які справляються з організації – платника податку;

 • визначити сутність і особливість прав, обов’язків та відповідальності організації – платника податку, у сфері оподаткування;

 • охарактеризувати особливості правового захисту організації – платника податку;

 • проаналізувати нормативно-правові акти України, які регулюють правовий статус організації – платника податку;

 • сформулювати рекомендації для удосконалення відповідного законодавства України і практики його застосування на підставі аналізу і узагальнення досліджуваного наукового, нормативно-правового і практичного матеріалу.

^ Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері регулювання правового статусу організації – платника податку, які врегульовані нормами податкового законодавства України.

^ Предметом дослідження є податкове законодавство, нормативні акти Державної податкової адміністрації України, теоретична та практична база правового статусу організації – платника податку.

^ Методами дослідження стали загальнонаукові та сучасні методи наукового пізнання. Для досягнення вказаної мети і вирішення поставлених завдань у дисертаційному дослідженні використано загальнонауковий діалектичний метод пізнання, що полягає в дослідженні єдності та взаємодії суспільних явищ. Використання цього методу дозволило розкрити сутність юридичної особи у податковому праві (підрозділ 1.1).

При написанні дисертаційного дослідження автор також використовував такі наукові методи, як формально-догматичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, логічний та метод тлумачення.

За допомогою формально-догматичного методу вдалося дослідити особливості правового статусу організації – платника податку (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.3). Порівняльно-правовий метод використовувався при аналізі законодавства зарубіжних країн щодо правового статусу організації – платника податку (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3). При розгляді конкретних елементів податку використовувався метод системно-структурного аналізу (підрозділ 1.3). Логічний метод дозволив сформулювати такі базові поняття, як “організація – платник податку”, “податкова правосуб’єктність”, “податок”, “збір”, “податкове планування”, “податковий контроль” тощо (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2). Метод тлумачення застосовувався для з’ясування змісту норм Конституції і законів, що регулюють відносини у сфері регулювання правового статусу організації – платника податку (підрозділи 1.1, 1.3, 2.3).

Положення і висновки дисертації базуються на вивченні Конституції України, законів України, інших нормативних актів і узагальнення практики застосування податкового законодавства, в тому числі актів методичного характеру.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є одним із перших в українській правовій науці комплексним науковим дослідженням правового статусу організації – платника податку. Найбільшою мірою наукова новизна відбита у таких положеннях:

уперше:

 • обґрунтовано і запропоновано у податковому законодавстві України замість поняття “юридична особа”, яке притаманне цивільному праву, розглядати платників податку – “організації”;

 • подано авторське визначення організації – платника податку;

 • зроблено висновок про те, що основними складовими правового статусу організації – платника податку, є права, обов’язки і відповідальність;

 • запропоновано законодавчо закріпити право організації – платника податку, на податкове планування і дано його авторське визначення;

набули подальшого розвитку:

 • висновки, що не кожна організація є платником податків, а лише та, якій властиві певні ознаки, що дають можливість брати участь у податкових відносинах і бути суб’єктом податкового права;

 • положення, що організація – платник податку, є колективним суб’єктом податкового права і у податкових відносинах може виступати як представник владної, так і зобов’язаної сторони правовідношення;

 • висновки, що податкова правосуб’єктність є різновидом фінансової, а правосуб’єктність організації – платника податку – спеціальною;

 • наукові позиції щодо розмежування податків і зборів, зокрема доведено, що податок і збір є не внесками, а платежами;

 • погляди науковців щодо доцільності створення податкових судів;

удосконалено:

 • положення, що податкова правосуб’єктність організації виникає з моменту її державної реєстрації, а припиняється з моменту її скасування;

 • наукові позиції, що податкова правосуб’єктність організації складається з податкової правоздатності, податкової дієздатності та податкової деліктоздатності;

 • аргументи, що вину організації – платника податку, потрібно розглядати як наслідок неправомірної поведінки кількох посадових осіб;

обґрунтовано необхідність:

– внесення значної кількості уточнень, змін і нововведень до чинного законодавства України.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки положень правового статусу платників податків;

– у сфері правотворчості – при підготовці і розробці податкового законодавства України, зокрема проекту Податкового кодексу України;

– у правозастосовній діяльності – для удосконалення практичної діяльності органів державної податкової служби, про що свідчать довідки про впровадження пропозицій автора у практику діяльності податкових органів;

– у навчальному процесі – при підготовці навчальних, робочих програм, методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників із дисциплін “Фінансове право” та “Податкове право” (акт впровадження від 21 березня 2008 року).

Розробка і дослідження основних питань правового статусу організації – платника податку, може бути цікавою для студентів та аспірантів, які вивчають податкове право, науковців, які займаються проблемами оподаткування, працівників органів державної податкової служби України, податкових адвокатів і консультантів, платників податків, депутатів, які беруть участь у розробці податкових законопроектів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою податкового права України.следующая страница >>