asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 12 13
Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Факультет безперервної освіти

Кафедра фінансів
ДИПЛОМНА РОБОТА

за ОКР спеціаліста
«Прогнозування фінансових показників діяльності підприємства»Виконавець

студент гр. ЕФ–05–2В Самарський А. С.

“___” червня 2009 р.


^ Наукові керівники

ст. викладач кафедри фінансів Ізюмська В. А.

“___” червня 2009 р.
канд. техн. наук, доц. кафедри фінансів Котлова Л. М.

“___” червня 2009 р.


^ Робота перевірена і допущена до захисту

Зав. каф. фінансів

канд. економ. наук, проф. Буряковський В. В.

“___” червня 2009 р.


м. Дніпропетровськ

2009 р.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет

Кафедра фінансів

Напрям підготовки 6.050104 “Фінанси”

Завдання на дипломну роботу студента (ки)

______________________________________________________________

групи

Тема роботи: „__________________________________________________

_______________________________________________________________ _”

Термін здачі студентом закінченої роботи _______________________________

Постановка задачі (вихідні дані до роботи): ___________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік запропонованих до розгляду питань):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата видачі завдання: ______________ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ “____”____________________200_ р.

Зав. кафедри фінансів / /

Наукові керівники / /

/ /

Нормоконтроль / /

Завдання прийняв(ла) до виконання / /
Факультет безперервної освіти

Кафедра фінансів
^ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Виконавець: студент гр. ЕФ–05–1В Самарський А.С.

Керівник: Ізюмська В. А.
Дипломна робота складається з 72 с., 11 рис., 15 табл., 50 джерел, 3 додатків.

Об’єктом дослідження є практичне застосування економіко-математичних методів прогнозування показників фінансового стану підприємства.

Мета роботи: проаналізуванти та спрогнозувати значення показників фінансового стану підприємства, визначити шляхи його покращення.

Одержані висновки та їх новизна: проаналізувавши поточний фінансовий стан підприємства за останні 5 років, було складено динаміку розвитку підприємства, розроблено його модель розвитку.

Результати досліджень можуть бути застосовані при складанні плану розвитку підприємства.

Перелік ключових слів: фінансовий стан підприємства, економіко-математичне моделювання, прогнозування.
RESUME

on diploma work

^ ENTERPRISE PREDICTION OF FINANCIAL STATES INDICATORS ”

The diploma works present the student of five–year training for bachelor's degree. The work is done in DNU, Faculty of Economics, Department of Finance.

The work contains 50 sources, 11 illustration, 15 tables, composed on 72 pages.

The work is dealing with aspects of enterprise financial analysis, enterprise scientific prognostication methods research and ways of improving the general financial state. The principal directions of the improvement of the enterprise state have been developed in this diploma work. The enterprise progress model was developed in work.

Keywords: ENTERPRISE FINANCIAL STATE, ECONOMETRIC MODEL, PROGNOSTICATIONследующая страница >>