asyan.org
добавить свой файл
1


РЕФЕРАТ

на тему:

Патентування в Україні і за кордоном”
Багато компаній, виходячи на поле конкурентної війни з новими розробками, настільки захоплені завоюванням ринку, що часом забувають про головне – захист продукту.

Патент (на винахід) - документ, який видається компетентною державною установою і який засвідчує: визнання заявленого об'єкта винаходом, пріоритет даного винаходу, авторство та виключне право на винахід.

Патент діє на території тієї держави, яка його видала. Патент може бути виданий на ім'я автора або іншої фізичної чи юридичної особи (за умови їх згоди).

Без згоди патентовласника винахід не може бути використаний. Лише патентовласник може надати згоду на використання винаходу або поступитися патентом. В деяких країнах існує набір законодавчих актів, які дозволяють державі у випадках, коли винахід має особливо важливе значення для країни, але з патентовласником не досягнуто угоди про видачу ліцензії або передачу патенту, примусово викуповувати патент з виплатою винагороди власнику. Як спосіб захисту патентовласника, законодавством багатьох країн передбачені штрафні санкцій при ввезенні на територію країни виробів, в яких втілено аналогічний винахід (штрафи, накладання арешту на ввезені товари, пред'явлення позову про відшкодування збитків, тощо).

Видача патентів відбувається у відповідності з нормами патентного права кожної країни. До винаходу пред'являються вимоги щодо "винахідницького рівня", "прогресивності", "придатності до використання", тощо при обов'язковості новизни. Фактори, які впливають на новизну, в різних країнах є різними. Так, наприклад, в одних країнах на новизну впливає будь-яке опублікування та використання ідеї винаходу, незалежно від того де ці обставини мали місце - всередині країни чи за кордоном. В інших країнах, на новизну впливає опублікування ідеї всередині країни чи за кордоном але використання всередині країні або лише обставини, які мали місце всередині країни.

Територіальний характер дії патенту переборюється завдяки укладанню міжнародних угод, наприклад, Конвенція про єдине патентне право країн ЄС.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації і Республіки Білорусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне місце проживання в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Укрпатенту.

Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає на території України чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, то він має додати до заявки такі документи: заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції; копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом. Ці документи мають бути подані до Укрпатенту разом із матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом строку.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Видача патенту проводиться у місячний строк після його державної реєстрації. Терміни і порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, а також розміри зазначених зборів визначені спеціальним полженням.

^ ПАТЕНТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Патентування за кордоном є одним із засобів захисту нової розробки. Патент – це охоронний документ, який дає його власнику монополію на запатентований об’єкт. Власник патенту має право не тільки його використовувати, а й давати дозволи, і навіть забороняти використання.

Незважаючи на певну монополію, патент має обмеження, основними з яких є обмеження в часі і на території.

Обмеження в часі. Патент діє не вічно, а певний період часу. Так, патент на винахід діє 20 років від дати подання заявки, а патент на корисну модель – тільки 10 років від дати подання заявки. По закінченню цього терміну будь-яка особа може використовувати розробку без дозволу власника патенту.

Територіальні обмеження. Крім тимчасових, існують також обмеження і територіальні – патент діє тільки на території тієї країни, патентним відомством якої він виданий. Якщо Ви отримали патент тільки на території Україні, то на ринку ЄС, США, Росії та багатьох інших країн Ви не захищені. Саме тому при виході на інші ринки Вам необхідно отримати патенти у всіх країнах, які вас цікавлять.

Слід зазначити, що при виході на зарубіжні ринки і відповідно при захисті патентів слід враховувати наступні правила:

1. Для того щоб отримати патентний захист в країні Х, слід звернеться в патентне відомство в країні Х. Як правило, патентні відомства вимагають подачу документів на національній мові, а листування ведеться національною мовою.

Але у кожного правила якщо свою виключення. Так, подача однієї заявки для отримання захисту в декількох країнах – Євразійський патент, патент ЄС.

2. Подати заявку на патентування за кордоном в інші країни потрібно у встановлені терміни – 1 рік з дати пріоритету. Наприклад, якщо Вас цікавить 10 країн, то протягом 1 року Ви повинні подати заявку в усі ці країни.

Виняток: звичайно, якщо Вас цікавить не 10, а 50 і навіть 100 країн, то подати 50, і тим більше 100 заявок протягом року практично нереально. Що ж робити? Вихід є! – Подача міжнародної заявки на отримання патенту згідно Договору про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty). Даний договір передбачає подачу заявки протягом року, проведення міжнародного пошуку, міжнародну публікацію. Слід зазначити, що для захисту в інших країнах міжнародної публікації недостатньо – необхідна подальша подача національних заявок, але вже не в строк 1 рік, а 30 місяців.

3. Отримання патенту в одній країні не гарантує отримання патенту в інших країнах. У кожної країни свої закони, а, відповідно, і свої критерії та умови надання патентної охорони. В одній країні бізнес-методи патентуються, в іншій – з обмеженнями, а в третій взагалі заборонені.

Вступаючи на шлях патентування за кордоном найголовніше – пам’ятати, що Ви хочете захистити, в яких країнах і навіщо Вам потрібен патент.

Список використаної літератури:

  1. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності
    Закон України №99/96 - ВР від 23.03.96 р. зі змінами і доповненнями

  2. Український діловий тижневик "Галицькі контракти", 2-й зошит "Документи для роботи" "ПАТЕНТИ: ЯК В НИХ РОЗІБРАТИСЯ" - тематична добірка, частина 2. – 2003.