asyan.org
добавить свой файл
1Реферат

на тему:

Проектування автоматизованої інформаційної системи облікуП Л А Н


 1. Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку …. 3

 2. Стадії та етапи створення автоматизованої інформаційної

системи обліку …………………………………………………….. 4-7

3. Вимоги до інформаційної системи бухгалтерського обліку

та аудиту ………………………………………………………………. 8Список використаної літератури ………………………………………….. 9

 1. Проектування автоматизованої інформаційної системи облікуПроцес створення автоматизованих інформаційних систем (далі, АІС) обліку - це сукупність робіт, що починаються формуванням вхідних вимог до цієї системи, а закінчуються введенням її в дію. Такий процес передбачає або способи індивідуального розроблення проектної документації, або способи індустріального розроблення із застосуванням за­собів автоматизованого проектування. Сучасні засоби автомати­зованого проектування поділяються на два типи: такі, що базу­ються на методах типового проектування, і такі, що базуються на методах модельного проектування.

У свою чергу, типове проектування передбачає застосування типових проектних рішень (ТПР), пакетів прикладних програм (ППП) або орієнтоване на об'єкт проектування в цілому. ТПР і ППП будуються за компонентами, а об'єктний підхід охоплює всю систему, тобто АІС обліку.

При типовому проектуванні постає потреба пристосовувати («прив'язувати») ТПР або ППП до конкретного об'єкта управ­ління. Такий спосіб організації АІС дає змогу створювати уніфі­ковані елементи АІС і мінімізувати витрати на них. При створенні комп'ютерних інформаційних систем обліку, як правило, використовуються методи типового проектування.

Метою створення АІС обліку є вдосконалення системи бухга­лтерського обліку на конкретному економічному об'єкті завдяки застосуванню засобів обчислювальної техніки.

Проектування АІС обліку — тривалий, трудомісткий і дина­мічний процес, в якому на різних етапах беруть участь фахівці рі­зних напрямків і кваліфікації. Одним із головних завдань управ­ління розробленням є чіткий поділ і координація робіт за групами фахівців у часі для успішного закінчення проектних робіт у дире­ктивне встановлені терміни.

Організації, причетні до створення комп'ютерних інформаційних систем обліку, за своїми юридичними повноваженнями поділяються на дві кате­горії: замовники і виконавці. Замовником може бути кожна гос­подарська організація, що потребує розроблення і впровадження АІС. Виконавцями, як правило, є спеціалізовані проектні органі­зації (науково-дослідні та проектні інститути, проектні бюро і т. ін.), пов'язані із замовником договірними зобов'язаннями.

Процес створення комп'ютерної інформаційної системи обліку являє собою сукуп­ність упорядкованих у часі, взаємопов'язаних, об'єднаних у ста­дії та етапи робіт, виконати які необхідно і достатньо для ство­рення АІС. 1. Стадії та етапи створення автоматизованої інформаційної
^

системи обліку.Під стадією створення АІС обліку розуміють одну з частин процесу створення АІС, яка встановлена нормативними докумен­тами і закінчується випуском документації на АІС, що містить опис повної моделі АІС на заданому для цієї стадії рівні, або прийманням АІС до промислової експлуатації.

Стадії створення:

Формування

вимог до АІС

- вивчення організаційної структури об'єкта,

- формування вимог до АІС;

- складання техніко-тактичного завдання на розроблення АІСА


Розроблення концепції АІС

- вивчення об'єкта;

- проведення науково-дослідних робіт;

- розроблення варіантів концепції АІС;

- складання звіту про виконану роботу

Технічне завдання

- складання технічного завдання на АІС

Ескізний проект

- вибір попередніх рішень за отриманим варіантом по АІС загалом;

- вибір попередніх рішень по окремих ком­понентах АІС

Технічний проект

- розроблення проектних рішень по АІС;

- розроблення технічної документації на АІС;

- формування технічних вимог до АІС;

- розроблення завдань для суміжників

Робоча документація

- адаптація програмного забезпечення;

- розроблення технологічних і посадових інструкцій

Уведення в дію

- підготовка персоналу;

- попередні випробування АІС;

- дослідна експлуатація АІС;

- промислова експлуатація АІС

Супроводження АІС

- виконання гарантійних зобов'язань;

- післягарантійне обслуговування

Проекти створення комп'ютерних інформаційних систем обліку на кожній стадії розробляються поетапно з огляду на складність цього процесу і специфіку функцій різних його частин.

Етап створення АІС обліку— це частина стадії створення, виокремлена згідно з розумінням єдності характеру робіт і завер­шального результату або спеціалізації виконавців.

Виділення окремих стадій та визначення змісту етапів і робіт на кожній стадії має суттєве значення для чіткішого планування, опера­тивного контролю та керування діяльністю колективу творців АІС.

Згідно з державним стандартом вирізняють вісім стадій ство­рення АІС обліку:

 • формування вимог до АІС;

 • розроблення концепції АІС;

 • ескізний проект;

 • технічне завдання;

 • технічний проект;

* робоча документація;

 • уведення в дію;

 • супроводження АІС.

Стадія 1 — формування вимог до АІС обліку — має три етапи. Починається вона з вивчення організаційної структури об'єкта, його функцій та зв'язків з іншими організаціями, загальної схеми інфор­маційних потоків і процедур їх оброблення, існуючих алгоритмів прийняття рішень. Мета цього етапу — побудувати модель дослі­джуваного об'єкта. На підставі аналізу побудованої моделі вивча­ються можливі шляхи перебудови управління піддослідної органі­зації та формулюються вимоги (2-й етап), які має задовольняти проектована автоматизована інформаційна система. Результати цієї роботи відображуються в тактико-технічному завданні на розроб­лення автоматизованої інформаційної системи обліку або в звіті про виконану роботу та замовлення на розроблення АІС (3-й етап).

Зауважу, що обстеження потоків облікової інформації об'єк­та автоматизації потрібне для того, щоб правильно спроектувати АІС обліку як складову інформаційної системи об'єкта, узявши до уваги існуючу практику розв'язування облікових задач, накресли­ти перспективи вдосконалення їхнього інформаційного забезпе­чення та технологію розв'язування у нових умовах. Під час обсте­ження вивчаються та аналізуються якісні й кількісні параметри і потоки облікової інформації. Для цього існують стандартні при­йоми обстеження та аналізу існуючих систем. Розроблено числен­ні методи та методики для дослідження інформаційних потоків об'єктів та аналізу результатів, які передбачають застосування й економіко-математичних методів та обчислювальної техніки. По­ряд із суцільним обстеженням всіх структурних одиниць об'єкта застосовуються й вибіркові методи. Крім того, для об­стеження алгоритмів оброблення облікових даних доцільно вико­ристовувати статистичні прийоми розроблення моделей. Аналіз (декомпозиція) результатів обстеження доповнюється їх синтезом, побудовою синтетичних моделей об'єкта автоматизації, його ін­формаційної системи, інформаційних зв'язків і так далі.

Це дає змогу одержати відображення найістотніших властивостей, притаманних об'єкту автоматизації, глибоко усвідомити склад задач, розв'язування яких необхідно автоматизувати у взаємозв'язку, а та­кож технологічні особливості цих задач. Водночас обстеження забез­печує виявлення вад у практиці виконання облікових робіт. Такі вади можна усунути при впровадженні комп'ютерної АІС обліку.

Стадія 2 — розроблення концепції АІС обліку — потрібна для підтвердження доцільності та ефективності створення комп'ютерної ІС. Вона складається з чотирьох етапів: вивчення об'єкта; проведення необхідних науково-дослідних робіт; розроб­лення варіантів концепції АІС, які задовольняють вимоги корис­тувачів; оформлення звіту про виконану роботу. Базується стадія на матеріалах обстеження об'єкта.

На 3 стадії— створення комп'ютерної ІС обліку — склада­ється один із найважливіших проектних документів — технічне завдання (ТЗ). Це головний початковий документ, згідно з яким розробляється конкретна комп'ютерна ІС обліку і відбувається її приймання до експлуатації. Документ може складатися на систе­му в цілому або на її частину.

Технічне завдання на створення системи містить перелік ос­новних положень комп'ютерної ІС, включаючи її мету, склад ав­томатизованих задач, вимоги до АІС в цілому, до видів її забез­печення і т. ін. У ТЗ зазначається, на основі чого створюється автоматизована інформаційна система, подаються відомості про черговість її проектування та впровадження, наводяться інші па­раметри, включаючи розрахунок ефективності системи та її очі­куваний науково-технічний рівень.

У межах ескізного проекту стадія 4 створення АІС обліку, яка має два етапи, — розробляються попередні рішення за обраним варіантом АІС, окремими її компонентами та видами забезпечення.

Стадія 5 технічний проект — поділяється на чотири ета­пи: розроблення проектних рішень щодо автоматизованої інфор­маційної системи обліку та її частин; розроблення документації на АІС та її частини; розроблення та оформлення документації на поставляння виробів для комплектації АІС або технічних вимог на їх розробку; розроблення завдань на проектування в суміжних частинах проекту об'єкта автоматизації. Здійснюється ця стадія згідно із затвердженим технічним завданням.

У межах технічного проекту виконується проектування процесу розв'язування окремих облікових задач або їх комплексів, що є складовими елементами функціональної структури АІС обліку. Розв'язувані задачі характеризуються багатьма факторами, серед яких можна виокремити: необхідність автоматизації певних функ­цій; методи алгоритмізації задач; особливості постановки та опису задач у формалізованому вигляді; склад і можливості використання інформаційного і програмно-математичного забезпечення тощо.

Проектна документація на облікову задачу або їх комплекс складається згідно з керівними методичними матеріалами і державними стандартами. Наприклад, документ «Опис постановки задачі» має три розділи:

 1. характеристика задачі;

 2. вхідні повідомлення;

 3. вихідні повідомлення.

Стадія 6 робоча документація — має два етапи: розроблен­ня завдань на проектування в суміжних частинах проекту та розро­блення або адаптація програм. Вона, як і інші стадії, проектується згідно із затвердженим технічним проектом. Крім того, на цій стадії деталізуються рішення технічного проекту за участю організації-замовника та розробляється експлуатаційна документація з інфор­маційного забезпечення (класифікатори, форми документів тощо), робоча документація на технічне та програмне забезпечення (керів­ництво користувача, інструкція щодо ведення бази даних і т. ін.), розробляються або адаптуються пакети прикладних програм до розв'язуваних у межах АІС обліку функціональних задач, готують­ся документи з організаційного та методичного забезпечення АІС.

Стадія 7 процесу створення АІС уведення в дію складається з восьми етапів: комплектація АІС; будівельно-монтажні роботи; пу­сконалагоджувальні роботи; попередні випробування; експеримен­тальна експлуатація; виконання дослідів з приймання; підготовка персоналу; підготовка об'єкта автоматизації до введення АІС в дію. Це процес поступового переходу від існуючої системи організації бухгалтерського обліку до його автоматизації. Він проводиться за­мовником за участю виконавців. Уведення в дію здійснюється по­етапно, починаючи зі стадії технічного проектування. На цій стадії відбувається дослідна експлуатація окремих облікових задач, при­ймаються комплекси задач до промислової експлуатації і т. ін.

Дослідній експлуатації передують попередні випробування, що здійснюються в усіх режимах робіт з розв'язування функц­іональних задач і окремих компонентів автоматизованої інфор­маційної системи. Метою попередніх випробувань є визначення готовності програмного забезпечення, наявності та повноті тех­нологічних інструкцій, їх організує замовник, а провадить вико­навець за участю незацікавлених представників.

Стадія 8супроводження АІС— має два етапи: виконання робіт згідно з гарантійними зобов'язаннями; післягарантійне об­слуговування. Передбачає усунення вад, виявлених під час екс­плуатації АІС протягом установлених гарантійних термінів, вне­сення необхідних змін до документації, а також аналіз функціо­нування автоматизованої інформаційної системи та забезпечення її сталого функціонування.

Отже, життєвий цикл автоматизованої інформаційної сис­теми обліку — це сукупність взаємопов'язаних процесів ство­рення та послідовної зміни АІС від формування вхідних вимог до закінчення експлуатації.
 1. ^

  Вимоги до інформаційної системи бухгалтерського

обліку та аудитуГарні інформаційні бухгалтерські системи поза залежністю від їхнього масштабу, програмно - апаратної платформи і вартості повинні забезпечувати якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в експлуатації.

У функціональному аспекті інформаційні бухгалтерські системи повинні, принаймні, безпомилково робити арифметичні розрахунки; забезпечувати підготовку, заповнення, перевірку і роздруківку первинних і звітних документів довільної форми; здійснювати безпомилкове перенесення даних з однієї друкованої форми в іншу; робити нагромадження підсумків і числення відсотків довільного ступеня складності; забезпечувати звертання до даних і звітів за минулі періоди (вести архів).

Для того щоб забезпечити зазначені можливості, інформаційна система повинна мати єдину базу даних по поточному стану бухгалтерського обліку на підприємстві й архівних матеріалах, будь-які відомості з яких можуть бути легко отримані по запиті користувача. У залежності від особливостей обліку на підприємстві бази даних можуть мати різну структуру, але в обов'язковому порядку повинні відповідати структурі прийнятого плану рахунків, що задає основні параметри настроювання системи на конкретну облікову діяльність. Модулі системи, що забезпечують проведення розрахунків, підсумовування підсумків і нарахування відсотків, повинні використовувати розрахункові нормативи, що прийняті в поточне час.

Надійність інформаційної системи в комп'ютерному плані означає захищеність її від випадкових збоїв і в деяких випадках від навмисного псування даних. Як відомо, сучасні персональні комп'ютери є досить відкритими, тому не можна вірогідно гарантувати захист чисто на фізичному рівні. Важливо, щоб після збою зруйновану базу даних можна було легко відновити, а роботу системи відновити в найкоротший термін. Гарні інформаційні бухгалтерські системи відповідають цим вимогам.

Не менш важливо, щоб фірма - розроблювач бухгалтерської програми мала значний досвід роботи і солідну репутацію. При виборі системи варто враховувати ту обставину, що надалі до продавця прийдеться неодноразово звертатися і за порадою або консультацією, і за заміною застарілої версії на більш свіжу.

При автоматизації варто вибрати необхідну ІС обліку, виходячи з задач і наявних ресурсів. При використанні АІС обліку важливо не просто перевести всю паперову роботу на комп'ютер, а й поліпшити контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства, що у свою чергу збільшить ефективність управління підприємством.
Список використаної літератури
1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник. – К., КНЕУ, 2001. - 214 с.

2. Волков С.И., Романов А.Н. Организация машинной обработки экономической информации. - М., Финансы и статистика, 1998.

3. Кондрашова С.С. Інформаційні технології в економиці: Навч.посібник.– К.: МАУП, 1998. – 136 с.

4. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту. – К., КНЕУ, 2004. – 369 с.

5. Ситник В.Ф. та інші. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник. – К., КНЕУ. 2001. – 420 с.