asyan.org
добавить свой файл
1 2
Ми радимо собі
Не вчити дерево рости,

а створити умови для його росту.

Фірдоусі
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО УРОКУ

Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчи­ти на уроці, а в деяких випадках - і в пояснювальну записку до програми.

1. Вивчи матеріали цього розділу, питання, теми.

2. Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитан­ня, чого б ти хотів досягнути в результаті його прове­дення, сформулюй мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).

3. Уяви колектив класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів; використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

4. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів наиоптимальніші для цього матеріалу і цих учнів.

5. Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.

6. Продумай структуру уроку і зафіксуй усе в плані-конспекті.

7. Підготуй наочні й навчальні посібники, не за­будь підготувати і перевірити справність ТЗН, комп'ютерної техніки.

8. Повтори подумки або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.

9. Спитай себе: «Ти готовий до уроку?»

10. Перед уроком перевір, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки чи в класі.

11. Раціонально використовуй кожну хвилину уроку.

12. Не витрачай багато часу для перевірки до­машнього завдання. Використовуй різні форми пе­ревірки. Застосовуй систему самоперевірки.

13. Поясни учням мету, завдання уроку.

14. Коли пояснюєш новий матеріал, намагайся вичленити проблеми, пропонуй учням розв'язувати їх самостійно.
^ КОДЕКС ЧЕСТІ ВЧИТЕЛЯ

1. Усвідомлюй свою відповідальність перед май­бутнім суспільством, перед державою.

2. На виконання свого покликання будь скрізь взірцем Нової Людини для учнів, будь старшим дру­гом, надією і опорою.

3. Постійно шукай в кожному учневі індивідуальні багатства його душі, спирайся на них, розвивай їх.

4. Виявляй терпеливість, очікуючи результатів своїх педагогічних зусиль.

5. У найскладніших обставинах залишайся оптимістом у ставленні до кожного учня, борися за його успіхи.

6. Виявляй повагу до думки учня, будь спокійним, урівноваженим, життєрадісним і привітним, вико­нуй всі вимоги «Внутрішньошкільного розпорядку школи».

7. Май свій особистий стиль і намагайся, щоб ко­жен урок не був схожим на інший.

8. Дізнайся про всі «сімейні таємниці», пов'язані з дитиною, її долею, характер взаємин у сім'ї, які мо­жуть мати вплив на виховання.

9. Учитель має бути добрим, чуйним, дружелюб­ним до колег, учнів. Зобов'язаний ділитися своїм досвідом з колегами.

10. Не повинен соромитися вчитися у колег, «не дивитися» на колег зверхньо, берегти ім'я і честь своїх колег.

11. Планувати і впроваджувати нові системи, фор­ми і методи та моделі навчальної роботи.

12. Формувати в учнях особистість, духовність, на­шу національну культуру, патріотичні почуття.

13. Не боятися ризикувати. Відверто визнавати свої помилки, які виникають у пошуках нового.

14. Дотримуватись вимог до мовлення та правил спілкування.

15. Перш ніж критикувати колег та учня, пам'ятай про свої недоліки. Критика має бути конструктивною.

16. Піддаватися критиці мають усі вчителі. Проте силу і форми критики необхідно аналізувати.

17. Вчитель повинен унаочнювати свої ідеї наоч­ності, інсценізувати їх.

18. Цікавтеся колегами, які вас оточують, їхніми турботами і радощами.

19. Створюй нові особистісно зорієнтовані мето­дики викладання предметів, вивчай і знай права ди­тини, приділяй увагу міжнаціональному вихованню на засадах толерантності та ненасильства.

20. Педагогіка ненасильства має стати основою роботи вчителя.

21. Створюй умови для максимального розвитку здібностей учнів, враховуючи їхні індивідуально-психологічні особливості.
^ «ЗОЛОТІ ПРАВИЛА ВЧИТЕЛЯ»

• Учень - особистість, стався до нього з повагою.

• Ніколи не висміюй, не злись і не кричи. Будь завжди в доброму настрої, володій почуттям гумору.

• Будь терплячим, вимогливим, ввічливим і доб­розичливим.

• Постійно підвищуй самооцінку учнів.

• Домагайся довір'я учнів.

• Вмій берегти здоров'я учнів і своє.

• Твоє відмінне здоров'я — добрий приклад для учнів.

• Будь стриманий на похвалу і відмовся від пока­рань.

• Не жалійся батькам учнів.

• Дисципліна й успішність класу — справа твоєї професії.

• Душа маленької дитини відкрита, щира, добра, безпосередня. І дуже важливо не поранити, не зла­мати, не скривдити цю маленьку особистість.

• Дитина і вчитель — це єдине ціле.

• Головне - створити умови для розвитку інте­лектуальних і творчих здібностей дітей.
^ КАРТА ВЧИТЕЛЬСЬКИХ ДОСТОЇНСТВ

• Багато й охоче працює у своєму кабінеті.

• Створює і підбирає різні засоби наочності на уроці (звукові, технічні, образотворчі).

• Діти охоче ходять до вчителя в кабінет спілкува­тися і займатися позакласною роботою з предмета.

• Учні люблять разом із цим учителем робити різні колективно-творчі справи, багато хто з них бе­ре участь у різноманітних олімпіадах і конкурсах з предмета і перемагає.

• Учні охоче відвідують ваші уроки, і навіть якщо вони трохи прихворіли, все одно намагаються по­трапити до вас на урок.

• Діти ніколи при вас не говорять вульгарності, не переходять на вульгарний жаргон, вони стають чистіші, симпатичніші і всіляко намагаються вам сподобатися.

• Вони вірять вам і зі своїми проблемами, ідеями, маленькими радощами йдуть до вас.

• Ви вмієте на уроці захопити учнів, зацікавити їх, організувати їхню діяльність.

• Ви дуже точно і зрозуміло і коректно ставите на­вчальні завдання і уважно і шанобливо завжди слу­хаєте й чуєте учнів і справедливо виставляєте оцінки.

• Ви не марнуєте час уроку на пустопорожні балачки.

• Ви вмієте організувати пізнавальну діяльність і спілкування у зв'язку з діяльністю на уроці.

• Ви вмієте плавно переносити урочну діяльність у позакласну роботу з предмета.

• Ви вмієте помічати успіх кожного і підтримува­ти, розвивати його.

• Ви вмієте без удаваного пафосу, але досить емоційно реагувати на те, що відбувається в класі.

• Ви вмієте переключати види діяльності на уроці і знімати втому учнів за рахунок -спеціальних прийомів та вправ.

• Ви наполегливо і терпляче працюєте з кожним учнем, намагаючись домогтися необхідного на­вчального ефекту.

• Вами розроблена гуманна, що щадить нервову систему, розумна система контролю за знаннями і розвитком учнів.

• Ви вмієте чекати успіху, поволі готуючи його.

• Ви намагаєтеся знати все чи багато чого про су­часні досягнення наук, суміжних із предметом, який ви викладаєте, про психологію, педагогіку, техно­логії і методики викладання.

• Ви серйозно і всебічно готуєтеся до кожного уроку, у тому числі і психологічно.

• Знаєте і використовуєте методики дифе­ренційованого навчання.

• Здатні швидко позбуватися професійної втоми.

• Маєте творчі інтереси, не пов'язані з навчаль­ними предметами.

• Умієте організовувати мікрогрупову творчу діяльність учнів.

• Умієте забезпечувати активізацію діяльності учнів у процесі роботи над новим матеріалом.

• Знаєте, кого з учнів і як опитувати, у якій формі оцінювати знання. >

• Умієте тримати педагогічну відстань і вчасно скорочувати або збільшувати її.

• Умієте організаційний момент на уроці пере­творювати в організаційно-психологічний момент, тобто в момент, що задає добру, людяну, діяльну то­нальність всьому уроку.

• Умієте задавати домашні завдання — різно­манітні, цікаві, смачні, оригінальні, творчі.

• Умієте створювати творчу атмосферу на уроці.

• Умієте постійно бути твердим, але друже­любним.

• Умієте бути толерантними у відносинах з адміністрацією, колегами та учнями.

• Ви вмієте використовувати різні стилі взаємодії з учнями і змінювати ці стилі залежно від ситуації.

• Ви відмінно володієте гумором як одним з го­ловних педагогічних інструментів.

• Ви вмієте користуватися засобами зовнішньої виразності.

• Ви вмієте планувати свою роботу.

• Ви вмієте наполегливо домагатися, щоб учні засвоювали понятійну базу предмета.

• Ви вмієте ставити питання.

• Умієте «тримати обличчя» у важких ситуаціях.
Посередній учитель розповідає,

Хороший учитель пояснює,

Кращий учитель демонструє,

Великий учитель надихає.
Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися.

Сенека

Дитина — вище творіння Природи і Космосу і несе в собі їхні риси могутність і безмежність.

ПІ. Амонашвілі

Творчість — це не розкіш для обраних, а загаль­на біологічна потреба, інколи не усвідомлена нами.

Г. Іванов

Ваша сила — віра в себе. Ваша свобода відповідальність за власний розвиток. Ваші здібності — культура самостворення.

А. Смолових

Дитина це явище в нашому житті, а не випадковість.

Ш:Амонашвілі,

Ми навчаємося не для школи, а для життя; '

Сенека молодший

Хто навчається без книги, той черпає воду решетом

Плавт

Має значення тільки те знання, яке використо­вується на практиці.

Гордон Драйден

Відкриття народжуються там, де закінчують ся знання вчителя й починається нове знання учня.

К. Федін

Прокладай шлях до розуму людини через її серце.

Ф. Честерфілд

Розум являє собою суму найкращих наших почуттів.

П. ПІеллі

Пам'ятай: усі ми разом розумніші, ніж кожен з нас.

Гордон Драйден

Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються. _

Гордон Драйден

Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем, і

ПІ. Амонашвілі

Мозок людини здатен учитися все життя — з\ моменту народження до самої смерті.

Гордон Драйден

Коли людина мислить, вона має сумнів, але вона впевнена, коли діє.

А. Фращ

Мудра людина не робитиме іншим того, чого во­на не бажає, щоб зробили їй.

Копфуцій

Роби велике, не обіцяючи великого.

Піфагорї

Вдячність більшості людей — не більш ніж: приховане очікування ще. більших доброчинностей.

Фр. Ларошфуко

Учитель — це людина, котра вирощує дві думки там, де раніше зростала одна.

Б. Хоббарді
Минуле належить історії, майбутнє — це таємниця, а ця мить подарунок. Ось чому

ЦЮ МИТЬ називають сьогоденням.
^ ТИПОВІ ВАДИ ТА ПОМИЛКИ, ЯКІ ТРАПЛЯЮТЬСЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ,

І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

^ Вади і помилки

Шляхи подолання

Учитель дуже тихо говорить, окремі слова вимовляє нечітко, учням важко сте­жити за ходом розповіді

Запитайте, чи чують вас учні, які сидять за останніми партами; го­туючись до уроку, кілька разів запишіть пояснення навчального ма­теріалу на магнітофон, а потім прослухайте на відстані, що дорівнює відстані від учительського стола до задньої парти

Голос надмірно гучний, школярі швид­ко втомлюються

Постійно змінюйте тональність свого голосу залежно від змісту матеріалу та видів навчальної діяльності

Учитель говорить у дуже швидкому темпі, учні не в змозі стежити за розвит­ком його думки, поступово виключають­ся із навчальної роботи

Пам'ятайте, що швидкість мовлення на уроці не повинна переви­щувати 40-50 слів за хвилину. 3 допомогою магнітофона час від ча­су перевіряйте себе вдома, а на уроці вдавайтеся до самоконтролю

Частенько вживає так звані слова-пара-зити: «е-е-е», «так-от» тощо

Під час самоаналізу чітко виділіть найчастіше вживані слова-пара­зити. Підготуйте невеличкий плакатик із написом: «Не вживати слів: «так-от», «е-е-е», «ну...». Непомітно для учнів кладіть його пе­ред собою. Згодом потреба в ньому відпаде

Пояснюючи навчальний матеріал, учи­тель спрямовує погляд на стіни, поверх голів або за вікно

Намагайтеся тримати в полі свого зору всіх учнів, непомітно пере­водячи погляд з одного на іншого; намагайтеся за їхніми очами ви­значити, як вони сприймають зміст вашої розповіді

Наприкінці семестру, прагнучи мати добрий показник успішності класного колективу чи під тиском учнів або 'їхніх батьків, учитель іноді ліберально ставить­ся до підсумкового оцінювання

Завжди будьте об'єктивні. Якщо хтось із учнів або батьків не зго­ден із майбутнім підсумковим балом за семестр, можна, встановив­ши коло навчальних завдань для опрацювання з певних розділів, у присутності всіх учнів (або навіть батьків) ретельно перевірити рівень знань, умінь, навичок та об'єктивно їх оцінити, не допускаю­чи найменшої прискіпливості

Учитель надмірно балакучий, повідом­ляє забагато інформації, хоче вразити учнів ерудицією

Уникайте балакучості та показного демонстрування ерудованості, оскільки це відвертає увагу школярів від головного — засвоєння те­ми уроку. Зважайте на конкретні розумові можливості учнів

Намагається перевірити, як школярі зрозуміли навчальний матеріал, з'ясову­ючи, у кого з них і які виникли запитання

Необхідно з'ясувати ступінь усвідомлення суті вивченого, запро­понувавши учням проблемне завдання

Викликає певного учня, а потім ставить йому запитання

Запитання треба ставити всьому класу, а потім пропонувати пев­ному учневі відповісти на нього

Під час пояснення нового матеріалу чи інструктуючи учнів, тримає руки в кишенях,

вертить у руках ключі, подзенькує дрібними грошима, сідає на підвіконня чи на край стола, «грається» окулярами, ґудзиками, краваткою чи кучерями, часто поправляє зачіску, підкручує вуса тощо

Намагайтеся позбавитися таких звичок. Можна записати їх на ар­куші паперу, повісити вдома над робочим столом із нагадуванням:

«Я повинен позбутися цих звичок!»

Нерішучість, бажання уникнути, обійти складні моменти в спілкуванні з учнями

Пам'ятайте й зрозумійте: ніхто не розв'яже за вас педагогічні зав­дання. Активно і наполегливо долайте труднощі, які виникають у процесі спілкування зі школярами

Усі проблеми, зокрема особисті, що постають перед окремими учнями, нама­гається розв'язувати в присутності всього класу

Є питання, які можна обговорювати лише віч-на-віч.

Виявляє надмірну суворість

Потрібна і суворість, звичайно, в розумних межах. Але головною вашою зброєю має бри здоровий гумор

Допускає мовні огріхи: русизми, непра­вильне вживання наголосів

Готуючися до уроку, перевіряйте з допомогою словника пра­вильність вживання тих чи інших мовних форм. На берегах свого робочого зошита записуйте найбільш складні слова, проставляйте наголоси, робіть підкреслення червоним чорнилом, тренуйтесь удо­ма у вимові окремих слів і висловів.

Використовує складні наукові терміни, запозичені з іноземних мов, незрозумілі слова

Уникайте насичення мови іноземними словами, складними нау­ковими термінами. Завжди намагайтеся відшукати рівнозначне сло­во чи вислів рідною мовою. У тих випадках, коли певний термін або слово не має точного відповідника в рідній мові, зупиніться на пояс­ненні етимології цього слова, запишіть його на дошці, а учні нехай зафіксують у своїх словниках чи робочих зошитах

Перериває свою розповідь час від часу паузами, щоб зробити зауваження учням, підвищуючи голос, говорить із роздрату­ванням

Намагайтеся не розривати логічної канви своєї розповіді. Якщо хтось порушує дисципліну, зробіть паузу і зосередьте увагу на конк­ретному вихованцеві. Можна підійти до нього і тихенько попросити не заважати

Під час пояснення навчального ма­теріалу перебуває в одній позі (стоїть біля стільця, міцно стиснувши руки на його спинці, або перед дошкою, нервово переби­раючи пальцями)

Уникайте статичної пози. Вдавайтеся до наочних посібників, технічних засобів навчання. Постійно вправляйтесь у подоланні нервового напруження

Під час самостійної роботи учнів учи­телька на перші прохання про допомогу «бігає» по класу, вистукуючи підборами, або намагається ходити навшпиньках

Привчайте учнів до самостійного виконання завдань. Подбайте про взуття, яке б не стукотіло і не привертало до себе уваги. По кла­су ходіть поважно, впевнено

Учитель пише на дошці нерозбірливо, спотворюючи букви. Витирає лише час­тину дошки, залишає на іншій уривки по­передніх записів

Перш ніж писати на дошці, слід повністю стерти непотрібне. Відновіть уміння чітко, правильно писати літери

Зосереджує увагу на помилках учнів, дорікає їм, що часто стає причиною нега­тивного ставлення до нього вихованців

Насамперед відзначайте успіхи (навіть найменші) у навчанні кож­ного учня, заохочуйте за старанність, всіляко формуйте у вихованців віру у власні сили і можливості

Виявляє дріб'язкову прискіпливість, часто погрожує учням: «Я вам покажу!», «Стань у куток», «Замовчи; бо підеш до директора» тощо.

Жодний учитель, дотримуючись авторитарно-командного стилю взаємин, ще не зміг досягти вагомих успіхів у навчально-виховній роботі. Спілкування має будуватися за принципом: «Найбільше по­ваги до особистості і водночас найбільше вимогливості до неї»

За найменшого порушення дисципліни залякує учня записом у щцденникуг вва­жаючи, що такий запис змуйить батьків зайнятися вихованням своєї дитини

Рішуче відмовтеся від цього. Таким чином ви формуєте у вихован­ця Негативне ставлення до себе. Неодмінно записуйте в щоденник подяку батькам за навчальні успіхи їхньої дитини, дисципліно­ваність, старанність, доброту тощо

Розпочавши виконання самостійних завдань, учні запитують учителя щодо по­рядку дій, способів роботи

Перш ніж залучити учнів до самостійної роботи, необхідно озб­роїти їх раціональними способами дій, виходячи зі змісту завдання, допомогти зорієнтуватися щодо послідовності навчальних операцій

Під час самостійної діяльності частина учнів за найменших утруднень звертаєть­ся до вчителя за допомогою, яку він спішить надавати

Не варто квапитися з допомогою, коли йдеться про дріб'язкові речі. Адже це не сприяє розвитку розумових здібностей і можливос­тей, формуванню вмінь самостійної навчальної діяльності. Хай школярі привчаються власними зусиллями долати труднощі

Пояснюючи навчальний матеріал, учи­тель робить записи на дошці; при цьому затуляє їх собою

Потрібно намагатися стояти праворуч від дошки, а також час від часу відступати, щоб учні могли добре бачити написане на ній

Розміщуючи таблиці або картки на дошці, вчитель затуляє частину ілюстра­тивного матеріалу. Коли на дошці треба ;щось написати, відшукує місце між таб­лицями

Карти і великі таблиці треба вішати праворуч або ліворуч від дош­ки на спеціальних планках, залишаючи дошку вільною для записів. Працюючи з картою або таблицею, користуйтесь указкою, а самі ставайте збоку

Звертаючись до деяких учнів, учитель 'вказує пальцем, додаючи: «Ось ти» і т. ін.

Як слід запам'ятайте прізвища та імена всіх своїх вихованців. Звер­таючися до конкретного учня на уроці, називайте ім'я або прізвище та ім'я, додаючи «будь ласка»

Заходить до класу через 2-3 хвилини після дзвінка на урок

Заходьте до класу через 1 - 2 секунди після другого дзвінка на урок, демонструючи таким чином пунктуальність і ощадливе ставлення до навчального часу

Оцінюючи якість знань, нечітко фор­мулює запитання

Вузлові запитання для перевірки знань, умінь та навичок ретельно готуйте до уроку, дбайте, щоб вони спонукали школярів до роздумів, сприяли активізації мислення

Під час усної перевірки знань віддає пе­ревагу спілкуванню лише з одним-двома учнями, не контролюючи діяльність

Постійно привчайтеся розподіляти увагу. Це дасть вам змогу уваж­но слухати відповіді вихованців, водночас контролюючи тих, хто ви­конує завдання біля дошки, бачити всіх учнів. Якщо відчуваєте утруднення, вдавайтеся до спеціальних вправ

Виявляйте цілеспрямовану увагу до уч­ня й щирий інтерес до змісту його відповіді, так, ніби ви чуєте це вперше

Учень відповідає на поставлене запитання, а вчитель у цей час го­ворить з іншим учнем або порпається у своїх паперах чи байдуже ди­виться у вікно

Після привітання учні, сівши за парти, продовжують гомоніти, а вчитель, нама­гаючися перекрити гамір, починає щось розповідати

Привітавшись, зосередьте свою увагу на вихованцях, помовчіть, поки в класі не настане тиша. Лише після цього запропонуйте їм сісти й одразу залучіть до конкретної діяльності

Під час пояснення нового матеріалу ок­ремі школярі починають розмовляти, до них приєднуються інші. Але вчитель про­довжує розповідь

Намагайтеся помічати найменші порушення поведінки окремими учнями, не даючи можливості залучитися до цього процесу іншим. Зробіть паузу, уважно подивіться на недисциплінованого учня, ви-словіть мімікою й жестом своє незадоволення. Аналізуйте зміст і ме­тоди роботи: якщо учні втратили інтерес до вашої розповіді, треба шукати інші засоби викладу матеріалу

На уроці учитель розглядає негативні дії і вчинки або конфлікти учнів, що призводить до марнуваннячасу і нерво­вого збудження вихованців

Намагайтеся нейтралізувати негативні дії вихованців засобом, «підміни», тобто негайно переключивши, їхню увагу на інший вид діяльності, насамперед навчальної. Конфлікти аналізуйте за рамками уроку

Школяр запізнився на кілька хвилин. Учитель припиняє навчальну роботу і з'ясовує причини затримки, вдається до моралізування

Мімікою висловіть своє невдоволення учневі і, не припиняючи роботи, жестом запропонуйте йому сісти за парту. Лише після уроку можете з'ясувати причини запізнення і зробити відповідне заува­ження

Учень не хоче працювати на уроці, всіляко демонструючи це. Учитель будь-що намагається залучити його до на­вчальної роботи, вдаючися навіть до авторитарних засобів впливу

Не варто бурхливо реагувати на таку поведінку школяра. Краще залишити його в спокої. Якщо всі учні класу активно виконують конкретне завдання, недисциплінований вихованець може вгамува­тися і також залучитися до роботи

Учитель, вислухавши відповідь учня, оцінює її, не аргументуючи. На запитан­ня учня: «А чому низький бал?» відповідає: «Бо ти знаєш цей матеріал не­достатньо»

Намагайтеся завжди аналізувати відповіді, підкреслюючи пози­тивне і вказуючи на помилки. Можна також спонукати школяра до самоаналізу

Оцінює учнів виходячи з особистого ставлення до них

Будьте об'єктивні в оцінюванні знань - не виявляйте власних сим­патій чи антипатій. Це призводить до втрати вчителем авторитету

Учитель під тиском батьків або учнів іноді змінює раніше виставлені бали, особливо застосовуючи «поурочні бали»

Виявляйте твердість і послідовність, оцінюючи знання школярів. Якщо припустилися помилки, у присутності всіх учнів проаналізуй­те ситуацію, вибачтесь і поставте інший бал-Завдання школи — навчити жити.

-Вчаться у тих, кого люблять.

-Учитель і учень ростуть разом.

-Немає нічого, що не долалось би працею.
Поради вчителям
1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихо­ванця.

Пам'ятай: без знання стану здоров'я дітей немож­ливе правильне навчання й виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.

2. Вступаючи в контакт із дітьми, не варто будува­ти зверхні взаємини з ними.следующая страница >>