asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


Методичні коментарі, виправлення та доповнення

до «Паспорту бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу»
Рекомендації щодо заповнення паспорту бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу


  1. Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі - Паспорт) заповнюють всі загальноосвітні навчальні заклади державної та комунальної форми власності, які мають в своєму підпорядкуванні бібліотеки (бібліотечні фонди) щорічно станом на 1.09. нового навчального року.

  2. Паспорт заповнюється у двох примірниках. Один примірник залишається у бібліотеці ЗНЗ, другий передається методисту з бібліотечних фондів (методисту з бібліотечної роботи) районних, міських відділів освіти.

  3. Текстова частина паспорту заповнюється українською мовою.

  4. Паспорт заповнює завідувач бібліотеки. У разі, якщо така посада не передбачена штатним розписом ЗНЗ, Паспорт заповнює бібліотекар або особа, відповідальна за виконання бібліотечної роботи в т.ч. за роботу з бібліотечним фондом підручників. Паспорт (2 примірники) затверджує директор ЗНЗ підписом і скріплює печаткою.

  5. В адресній частині бланка необхідно вказати тип закладу: середня загальноосвітня школа із зазначенням ступеня, спеціалізована школа (школа-інтернат) із зазначенням ступеня, гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня школа-інтернат, спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат), школа соціальної реабілітації, вечірня (змінна) школа. Якщо заклад введено в дію на початок поточного навчального року , то після повної назви і номера закладу необхідно вказати літеру Н.

  6. Всі відомості, які зазначаються у паспорті стосуються виключно бібліотеки навчального закладу, окрім вступної частини «Відомості про загальноосвітній навчальний заклад».

  7. Паспорт заповнюється на підставі даних первинного обліку бібліотеки, а також даних основних облікових документів, які ведуться в бібліотеці загальноосвітнього навчального закладу: книги інвентарного обліку; книги сумарного обліку; книги сумарного обліку підручників; щоденнику роботи бібліотеки та інших облікових документів, прийнятих у бібліотеці.

  8. Межами звітного періоду є початок і закінчення навчального року.

  9. Показники діяльності бібліотеки подаються в одиницях, які зазначені у формах паспорту.

^ Розділ паспорту

Рубрика

Зміни, доповнення, коментарі

Нормативна база

^ Титульна сторінка

Назва навчального закладу

Зазначається повна юридична назва навчального закладу без скорочень. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами законодавства (с.9 Закону України «Про загальну середню освіту»)


1.Про загальну середню освіту: Закон України // Інформаційний вісник Міністерства освіти України.– 1999. – № 15 (серп.). – С 6-31, ст..9.

2.Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964 // Інформаційний збірник МОН України. – 2001. – № 6. – С 3-19.

3.Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу: затв. Наказом МОН України від 29.04.2002 № 284.
Дата заснування бібліотеки

Датою заснування бібліотеки є дата затвердження статутних документів навчального закладу, якими передбачено наявність бібліотеки в даному закладі.

Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу: затв. Наказом МОН України від 29.04.2002 № 284, п.5.5.


Відомості про загальноосвітній навчальний заклад

Загальна кількість педагогічних працівників

Зазначається загальна кількість педагогічних працівників основних і тих, що працюють за сумісництвом.

1. Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення: наказ МОН України від 09.04.08 № 304;Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.05.08 за № 397/15088.

2. Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (за станом на 1 жовтня 20__ року): форма N 83-РВК: затв. наказом МОН України від 09.04.08 № 304
Загальна площа

Наводяться відомості про загальну площу всіх приміщень бібліотеки – основних, службових, допоміжних, які перебувають в оперативному користуванні бібліотекою


Про затвердження форм звітності № 6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем, що віднесені до сфери управління Міністерством культури і туризму України», № 80-а-рвк «Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек» та Інструкцій щодо їх заповнення: наказ Міністерством культури і туризму України 05.12.2007 № 75; зареєстр. в Мін. Юстиції України 19.12.2007 р. за № 1385/14652 (далі звіт № 6-НК, звіт 80-а-рвк)
Додати

Технічна характеристика приміщень:

потребує капітального ремонту - так - ні

1.Інструкція щодо заповнення форми звіту № 80-а-рвк «Зведена звітність національних, державних, публічних та інших бібліотек»: Наказ М-ва культури і туризму України від 5 груд. 2007 р. № 75 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 98. – Ст. 3567.
Виправити Кількість місць для користувачів

Вказується загальна кількість місць, наданих користувачам.

Враховуються місця, обладнані для користувачів у читальних залах, на абонементі, місця для роби з аудіовізуальними та електронними засобами, автоматизовані робочі місця.

Інструкція щодо заповнення форми звіту N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України"

^ 1. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки

Оргтехніка, засоби зв’язку
1.Про загальну середню освіту: Закон України [Текст] // Інформаційний вісник Міністерства освіти України.– 1999. – № 15 (серп.). – С 6-31., ст..43, 44.

2. Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу : затв. Наказом МОН України від 29.04.2002 № 284, п.6.2
Додати

Кількість комп’ютерів, підключених до Інтернет

Те саме
Електронна пошта

Зазначається адреса електронної пошти
^ 2.Відомості про штат бібліотекиМетодичні рекомендації з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, розробл. Міністерством освіти і науки України (листи МОН від 19 червня 2001 р. № 1/9-234 та від 10 серпня 201 р. № 1/9-282).
Додати

З них працюють:

- за суміщенням

- отримують доплату за виконання бібліотечної роботи в т.ч. за роботу з бібліотечним фондом підручників (для загальноосвітніх навчальних закладів, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря)Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»
Освіта бібліотечних працівників

^ Повна вища (за освітнім рівнем магістр, спеціаліст)

Базова вища (середня спеціальна) (за освітнім рівнем бакалавр, молодший спеціаліст) – проставити кількість бібліотечних працівників з даною освітою

1.Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 р. № 65 та зміни, внесені згідно із постановами Кабінету Міністрів від 23.04.99 р. № 677 та від 13.08.99 р. № 1482 [Текст] // Законодавство – бібліотекам України. Вип. 1. – К., 2000. – С 154-159.

2. Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): лист МОН України № 1/9-168 від 25.04.2001.
Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки

замінити текст в дужках ( місце проходження, форма)

додати інші форми


Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури: Наказ М-ва культури і туризму України від 16 лип. 2007 р. № 44 // Шкіл. б-ка плюс. – 2007. – Жовт. (№ 20). – С. 2; Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 1–8 інформ. бюл.

Стаж роботи бібліотечних працівників, участь у конкурсах, відомості про відзнаки, про педагогічну діяльність, про володіння комп’ютером

Для бібліотек, де працюють більше ніж один працівник, відомості подаються про кожного працівника окремо

Конкурси:

Всеукраїнський огляд-конкурс «Живи, книго!»

Всеукраїнський огляд бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів (2003)

Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2005 року

Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2007 року Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2009 року

1.Положення   про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України: наказ МОН України від 13.07.2007 N 605; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2007 р. за N 899/14166//. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/

2. Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства культури і туризму України та порядок нагородження ними: затв. наказом Мін. культури і туризму України 09.09.2006 N 750; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2006 р. за N 1072/12946/. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/

3.Про підсумки проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ М-ва освіти і науки України від 1 черв. 2003 2р. № 427 // Освіта. – 2003. – 9 лип. (№ 31). – С. 4–5.

4. Про підсумки Всеукраїнської акції "Живи, книго!» у 2008/2009 навчальному році : наказ МОН України № 850 від 11.09.2009. – Режим доступу: http://sasl.at.ua/

5.Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2005 року»: Наказ М-ва освіти і науки України від 27 лип. 2005 р. № 14/11. 1-78 В Шкіл. б-ка. – 2005. – № 9. – С. 3–8.

6. Про нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу "Шкільний бібліотекар 2007 року": наказ МОН України від 23.10.2007 р. № 940. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/

7. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2009 року»: Наказ М-ва освіти і науки України від 13 лип. 2009 р. № 175.– Режим доступу: http://www.library.edu-ua.net/id/946/
Доплати до посадового окладу

Викласти у такій редакції: за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування , інше

1.Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 84 “Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек ( із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267 ( 267-2005-п ) від 09.04.2005)”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек ”.

4. Наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745 та «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. № 745» від 11.10.2007 № 67.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1062 “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 р.№ 84”.

^ 3. Документація, що регламентує діяльність бібліотек
Подаються відомості про наявність та рік затвердження документів, розроблених у навчальному закладі і затверджених його керівником

1.Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України. 1999. - № 12 (червень). – С.6-11, п.1.1, 5.1.2

Планово-звітна документація

Зазначаються види планів, які складає бібліотека (перспективний, річний, на місяць, на семестр, індивідуальні плани окремих співробітників, плани окремих напрямків роботи тощо);

Подається інформація про звітність: які звіти, у який термін і для яких установ чи організацій подаються.

1.Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України. 1999. - № 12 (червень). – С.6-11, п.4.12

2.Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів: затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 року № 240 // Практика управління закладом освіти. – 2008. - № 6. – С.98-105.

3. Інструкція щодо заповнення форми звіту № 80-а-рвк «Зведена звітність національних, державних, публічних та інших бібліотек»: Наказ М-ва культури і туризму України від 5 груд. 2007 рследующая страница >>