asyan.org
добавить свой файл
1
Регіональна мова
Відповідно до Закону України “Про засади державної мовної політики” державної мовою України є українська мова. Кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною, і вибирати мову спілкування, а також визнавати себе двомовним чи багатомовним і змінювати свої мовні уподобання. Кожен незалежно від етнічного походження, національно - культурної само ідентифікації, місця проживання, релігійних переконань має право вільно користуватися будь – якою мовою у суспільному та приватному житті, вивчати і підтримувати будь – яку мову. Кожен має право будь – яким не забороненими законом засобами захищати свої мовні права і свободи від порушень і протиправних посягань. Кожному гарантується право на захист у відповідних державних органах і суді своїх мовних прав і законних інтересів, мовних прав і законних інтересів своїх дітей, на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, юридичних і фізичних осіб, якими порушуються мовні права і свободи людини і громадянина. Кожен має право після використання всіх національних форм і засобів правового захисту звертатися за захистом своїх мовних прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Особам, що вживають регіональну мову (мови), забезпечується право подавати усні чи письмові заяви та отримувати відповіді на них цією регіональною мовою (мовами).

Громадянам України гарантується право отримання освіти державною мовою і регіональними мовами або мовами меншин. Це право забезпечується через мережу дошкільних дитячих установ, загальних середніх, позашкільних, професійно – технічних і вищих державних і комунальних навчальних закладів з українською або іншими мовами навчання, яка створюється відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту. Громадянам України гарантується право вільного використання у сфері наукової діяльності державної, регіональної мов або мов меншин, інших мов. Кожному гарантується право споживати інформаційну продукцію засобів масової інформації будь – якою мовою. Кожен громадянин України має право використовувати своє прізвище та ім’я ( по батькові) рідною мовою згідно із традиціями цієї мови, а також право на їх офіційне визнання.

Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя. Обов’язковості застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитись як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення. У межах території на якій поширена регіональна мова, здійснення заходів щодо розвитку, використання і захисту регіональної мови або мови меншини є обов’язковим для місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій, підприємств, їх посадових і службових осіб, а також громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

Хочу акцентувати увагу громадян на тому, що положення статті 13 даного Закону щодо заповнення органами державної реєстрації актів цивільного стану актових записів цивільного стану та документів, що ними видаються, державною мовою і поруч, за вибором громадянина, однією з регіональних мов або мов меншин, може бути реалізовано лише після затвердження Урядом в установленому законодавством порядку зразків актових записів цивільного стану та бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, їх описів на кожній із регіональних мов або мов меншин, визначених частиною другою статті 7 Закону ( російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, кримчацька). Після прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України потребуватиме виготовлення та забезпечення органів державної реєстрації актів цивільного стану відповідними актовими записами цивільного стану та бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Начальник відділу державної

Реєстрації актів цивільного стану

Реєстраційної служби Семенівського

Районного управління юстиції Ю. А. Домишлинець