asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

УКТЗЕД

Обладнання та устаткування

Розділ XVI (84-85)

Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя

Група 84

^ Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8401

Реактори ядернi; неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв:

8402

Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води:

8403

Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402:

8404

Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403 (наприклад економайзери, пароперегрiвники, сажовибiрники, рекуператори газiв); конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок:

8405

Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них:

8406

Турбiни на водянiй парi та iншi паровi турбiни:

8407

Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня:

8408

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi):

8409

Частини, призначенi виключно або головним чином для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408:

8410

Турбiни гiдравлiчнi, колеса водянi та регулятори для них:

8411

Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:

8412

Iншi двигуни та силовi установки:

8413

Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:

8414

Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:

8415

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:

8416

Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої:

8417

Печi та горни промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi:

8418

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415:

8419

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:

8420

Каландри або iншi валковi машини, крiм призначених для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин:

8421

Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:

8422

Машини посудомийнi; обладнання для миття або сушiння пляшок або iнших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящикiв, мiшкiв або iнших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизацiї пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв:

8423

Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв:

8424

Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:

8425

Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:

8426

Судновi дерик-крани; пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани; ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном:

8427

Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:

8428

Iншi машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад лiфти, ескалатори, конвеєри, канатнi дороги):

8429

Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки:

8430

Iншi машини та механiзми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне:

8431

Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425-8430:

8432

Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв:

8433

Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сiнокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437:

8434

Установки i апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока:

8435

Преси, дробарки та аналогiчнi машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогiчних напоїв:

8436

Iнше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним обладнанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва:

8437

Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах:

8438

Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв, або олiй:

8439

Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону:

8440

Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальнi машини:

8441

Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу:следующая страница >>