asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А06.07.2007 N 248

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2007 р.
за N 841/14108
Про затвердження Змін до Положення про порядок
формування та використання резерву для відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями банків
Відповідно до статті 59 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) і статей 36, 44 та 49 Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою вдосконалення
нормативно-правових актів Національного банку України,
систематизації вимог щодо формування резерву під кредитні ризики
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок формування та
використання резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 06.07.2000 N 279 ( z0474-00 )
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за
N 474/4695, зі змінами (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту методології банківського регулювання та
нагляду (Н.В.Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних
підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України,
а також банків України для використання в роботі.

3. Банкам з урахуванням Змін доопрацювати протягом 30 днів з
дати набрання чинності цією постановою внутрішнє положення про
порядок проведення кредитних операцій та методику проведення
оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку).

4. Банкам сформувати в повному обсязі резерв для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями з
урахуванням Змін до 1 жовтня 2007 року.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 23.06.98 N 242 ( v0552500-98 )
"Про формування комерційними банками статутних фондів та резервів
на покриття можливих втрат за кредитними операціями".

6. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на

В.о. Голови А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.07.2007 N 248

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2007 р.
за N 841/14108
ЗМІНИ
до Положення про порядок формування та використання
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банків ( z0474-00 )
1. Главу 2 доповнити терміном такого змісту:

"Пільговий кредит - кредит, що надається банком позичальнику
на більш сприятливих умовах, ніж це встановлено внутрішніми
документами банку, які визначають його кредитну та облікову
політику".

2. У главі 4:

2.1. Пункт 4.1 після абзацу першого доповнити трьома абзацами
такого змісту:

"Банк під час здійснення оцінки фінансового стану
позичальника зобов'язаний ураховувати основні показники,
установлені в пунктах 4.3 та 4.6 цієї глави.

Банк під час здійснення оцінки фінансового стану позичальника
має право встановлювати додаткові (суб'єктивні) показники.

Установлені банком додаткові (суб'єктивні) показники, які
використовуються ним для здійснення оцінки фінансового стану
позичальника - юридичної особи або фізичної особи-підприємця,
мають ураховувати особливості видів економічної діяльності
зазначених позичальників".

У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий уважати відповідно
абзацами п'ятим - дванадцятим.

2.2. Виноску 6 до пункту 4.1 виключити.

У зв'язку з цим виноски 7-14 уважати відповідно виносками
6-13.

2.3. Абзац третій пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"Банк визначає клас позичальника (контрагента банку) за
результатами оцінки фінансового стану позичальника (контрагента
банку) на підставі загальної суми балів за основними та
додатковими (суб'єктивними) показниками. Питома вага суми балів за
додатковими (суб'єктивними) показниками не може перевищувати 30%
від визначеної банком загальної суми балів за результатами оцінки
фінансового стану позичальника".

2.4. Абзац дев'ятий пункту 4.5 виключити.

3. У главі 6:

3.1. Виноску 7 до пункту 6.2 виключити.

У зв'язку з цим виноски 8-13 уважати відповідно виносками
7-12.

3.2. Пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Банк має право віднести кредитну операцію, за якою стан
обслуговування позичальником боргу протягом останніх шести місяців
визначений як "добре", до категорії "під контролем" (якщо
позичальник віднесений до класу "В") або "субстандартна" (якщо
позичальник віднесений до класу "Г") за умови, що на момент
здійснення класифікації кредитний договір діє не менше ніж шість
місяців і сплата відсотків за ним передбачена не рідше одного разу
на місяць.

Банк не має права застосовувати норми абзацу першого цього
пункту під час класифікації кредитної операції, якщо позичальник
не має кредитної історії, а також якщо класифікація фінансового
стану позичальника здійснена банком на підставі пункту 4.7 глави 4
цього Положення ( z0474-00 ).

Банк має право підвищити на один рівень категорію кредитної
операції під час здійснення довгострокового кредитування під
інвестиційний проект, розрахунок ефективності якого (у тому числі
доходу, що планується отримати від його реалізації) забезпечує
погашення кредиту і відсотків/комісій за ним відповідно до умов
кредитного договору за умови, що бізнес-план реалізації
інвестиційного проекту виконується.

Банк не має права застосовувати норми абзаців першого та
третього цього пункту під час класифікації кредитної операції, що
здійснюється на підставі кредитного договору, до якого вносяться
зміни, що погіршують умови для кредитора, а також пролонгованого
кредитного договору.

Банк не має права одночасно застосовувати норми абзаців
першого та третього цього пункту.

Банк не має права відносити пільгові кредити до категорій
"стандартна" і "під контролем".

Директор Департаменту
методології банківського
регулювання та нагляду Н.В.Іваненко

^ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А10.05.2007 N 168

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2007 р.
за N 541/13808
Про затвердження Правил надання банками України
інформації споживачу про умови кредитування
та сукупну вартість кредиту

{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва
N 1/72 ( v1_72805-07 ) від 12.11.2007 }
Відповідно до пункту 4 статті 7 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), статей 47, 49 та 56 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) статті 11
Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), з метою
захисту прав споживачів під час укладення договорів про надання
споживчих кредитів та забезпечення надання банками споживачам
повної інформації про сукупну вартість кредиту Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Правила надання банками України інформації
споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту (далі
- Правила), що додаються.

2. Департаменту методології банківського регулювання та
нагляду (Н.В.Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних
підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь
Національного банку України, а також банків України для
використання в роботі.

3. Департаменту банківського регулювання і нагляду
(В.О.Зінченко) і територіальним управлінням Національного банку
України під час здійснення інспекційних перевірок банків та їх
філій, відділень перевіряти виконання вимог Правил.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора - директора Дирекції з банківського
регулювання та нагляду О.І. Кірєєва, Департамент банківського
регулювання і нагляду (В.О.Зінченко) та начальників територіальних
управлінь Національного банку України.

В.о.Голови А.В.Шаповалов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Держспоживстандарту України О.Ю.Пічугін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.05.2007 N 168

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2007 р.
за N 541/13808
ПРАВИЛА
надання банками України інформації споживачу
про умови кредитування та сукупну вартість кредиту
1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до пункту 4 статті 7
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей
47, 49 та 56 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ), статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ), з метою захисту прав споживачів під час укладення
договорів про надання споживчих кредитів (далі - кредитні
договори), запобігання завданню споживачам моральної чи
матеріальної шкоди через надання свідомо недостовірної чи неповної
інформації.

1.2. Ці Правила регулюють порядок надання банками споживачу
повної, необхідної, доступної, достовірної та своєчасної
інформації про сукупну вартість споживчого кредиту (кредиту на
поточні потреби, кредиту в інвестиційну діяльність, іпотечного
кредиту) з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх
супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача,
які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту
(у тому числі наданого у формі кредитної лінії, овердрафту за
картковим рахунком тощо) і мають бути оплачені споживачем згідно з
вимогами законодавства України та/або кредитного договору про
надання споживчого кредиту.

1.3. Банки зобов'язані забезпечувати виконання цих Правил:

у разі поширення інформації про послуги з надання кредитів
споживачам;

під час укладення кредитних договорів зі споживачами;

у разі усних чи письмових звернень споживачів.

1.4. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються
в значеннях, визначених законодавчими актами України та
нормативно-правовими актами Національного банку України (далі -
Національний банк).

2. Вимоги щодо надання споживачу попередньої
інформації про умови кредитування та орієнтовну
сукупну вартість кредиту

2.1. Банки зобов'язані перед укладенням кредитного договору
надати споживачу в письмовій формі інформацію про умови
кредитування, а також орієнтовну сукупну вартість кредиту,
зазначивши таке:

а) найменування та місцезнаходження банку - юридичної особи
та його структурного підрозділу;

б) умови кредитування, зокрема:

можливу суму кредиту;

строк, на який кредит може бути одержаний;

мету, для якої кредит може бути використаний;

форми та види його забезпечення;

необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є
необхідною, ким вона здійснюється;

наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між
ними, у тому числі між зобов'язаннями споживача;

тип процентної ставки (фіксована, плаваюча тощо);

переваги та недоліки пропонованих схем кредитування;

в) орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням:

процентної ставки за кредитом, вартості всіх супутніх послуг,
а також інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з
отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту (у тому числі на
користь третіх осіб - страховиків, оцінювачів, реєстраторів,
нотаріусів тощо);

варіантів погашення кредиту, уключаючи кількість платежів, їх
періодичність та обсяги;

можливості та умов дострокового повернення кредиту;

г) інші умови, передбачені законодавством.

2.2. Інформація про платежі споживача, які зазначені в пункті
2.1 цієї глави, надається з обов'язковим зазначенням бази їх
розрахунку (зазначається сума, на підставі якої робиться
розрахунок, зокрема сума наданого кредиту, сума непогашеного
кредиту, фіксована сума тощо).

2.3. У разі, якщо окремі умови кредитування діятимуть
протягом не всього строку користування кредитом, банки мають
обов'язково ознайомити споживача з умовами, а також зі строком,
протягом якого діятимуть такі умови, та з порядком інформування
споживача про їх зміну.

2.4. Банки зобов'язані отримати письмове підтвердження
споживача про ознайомлення з вищенаведеною інформацією.

2.5. Банки розробляють форму (бюлетень, довідка, повідомлення
тощо) надання споживачу достовірної інформації про умови
кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту, яка повинна
бути затверджена рішенням уповноваженого органу банку та доведена
до відома його відповідних структурних підрозділів.

3. Вимоги щодо детального розпису сукупної
вартості кредиту для споживача під час укладення
кредитного договору

3.1. Банки зобов'язані в кредитному договорі або додатку до
нього надавати детальний розпис сукупної вартості кредиту з
урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх
послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, зазначивши
таке:

значення процентної ставки та порядок обчислення процентних
доходів відповідно до вибраного банком методу згідно з вимогами
нормативно-правових актів Національного банку;

перелік, розмір і базу розрахунку всіх комісій (тарифів)
банку, що пов'язані з наданням, обслуговуванням і погашенням
кредиту, у тому числі комісії за обслуговування кредитної
заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, здійснення
валютно-обмінних операцій, юридичне оформлення тощо;

перелік і розмір інших фінансових зобов'язань споживача, які
виникають на користь третіх осіб згідно з вимогами законодавства
України та/або умовами кредитного договору (страхові платежі під
час страхування предмета застави, життя та працездатності
споживача, розмір зборів до Пенсійного фонду України, комісії під
час купівлі-продажу іноземної валюти для погашення кредиту та
процентів за користування ним, біржові збори, послуги
реєстраторів, нотаріусів, інших осіб тощо).

3.2. Кредитний договір має містити графік платежів (згідно зі
строковістю, зазначеною у договорі, - щомісяця, щокварталу тощо) у
розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за
користування кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також
інших фінансових зобов'язань споживача за кожним платіжним
періодом з урахуванням даних, передбачених у додатку до цих
Правил. У графіку платежів має бути докладно розписана сукупна
вартість кредиту за кожним платіжним періодом.

3.3. Банки зобов'язані в кредитному договорі зазначати
сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним,
вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов'язань
споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і
погашенням кредиту, а також зазначити її в процентному значенні та
в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором, у
вигляді:

а) реальної процентної ставки (у процентах річних), яка точно
дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за кредитом до
чистої суми виданого кредиту. Розрахунок значення реальної
процентної ставки здійснюється з використанням такої формули:

Потік
n t
ЧСК = E -------- ,

t=1 t
(1 + d)

де d - реальна процента ставка;

ЧСК - чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які видаються
споживачу або перераховуються на рахунок отримувача в момент
видачі кредиту. Чиста сума кредиту розраховується як основна сума
кредиту, що визначена згідно з умовами договору, мінус сума
коштів, які утримуються банком під час видачі кредиту, а також
мінус усі платежі за рахунок власних коштів споживача, що
здійснені ним для виконання умов отримання кредиту;

Е - знак суми;

t - порядковий номер періоду дії кредитного договору (місяць
або день);

n - загальна залишкова кількість періодів дії кредитного
договору (місяців або днів) на дату розрахунку;

Потік - сума коштів, яку споживач сплачує банку та/або іншим
t

особам за кредитом. До потоку включаються платежі в погашення
основного боргу за кредитом, процентів за користування ним,
комісії на користь банку, платежі на користь третіх осіб, які
сплачуються відповідно до отриманого кредиту та пов'язані з
обслуговуванням і погашенням кредиту;

б) абсолютного значення подорожчання кредиту (у грошовому
виразі), розрахунок якого здійснюється шляхом підсумовування всіх
платежів (проценти за користування кредитом, усі платежі за
супутні послуги, пов'язані з наданням кредиту, його
обслуговуванням і погашенням), здійснених споживачем як на користь
банку, так і на користь третіх осіб під час отримання,
обслуговування та погашення кредиту.

3.4. Банки зобов'язані в кредитному договорі зазначити:

вид і предмет кожної супутньої послуги, яка надається
споживачу;

обґрунтування вартості супутньої послуги (нормативно-правові
акти щодо визначення розмірів зборів та обов'язкових платежів,
тарифів нотаріусів, страхових компаній, суб'єктів оціночної
діяльності, реєстраторів за надання витягу з Державного реєстру
обтяжень рухомого майна про наявність чи відсутність обтяжень
рухомого майна, інших реєстрів тощо);

про відкриття банківського рахунку, відкритого з метою
зарахування на нього суми наданого кредиту або надання кредиту за
рахунком (овердрафт), умови відкриття, ведення та закриття такого
рахунку, тарифи та всі суми коштів, які споживач має сплатити за
договором банківського рахунку у зв'язку з отриманням кредиту,
його обслуговуванням і погашенням;

правило, за яким змінюється процентна ставка за кредитом,
якщо договором про надання кредиту передбачається можливість зміни
процентної ставки за кредитом залежно від зміни облікової ставки
Національного банку або в інших випадках.

3.5. Банки мають право змінювати процентну ставку за кредитом
лише в разі настання події, не залежної від волі сторін договору,
яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку.

Банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у
зв'язку з волевиявленням однієї із сторін (зміни кредитної
політики банку).

3.6. Банки не мають права встановлювати платежі, які споживач
має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну
користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача
тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку
(прийняття платежу від споживача тощо) або що їх вчиняє банк або
споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин
(укладення кредитного договору, унесення до нього змін, прийняття
повідомлення споживача про відкликання згоди на укладення
кредитного договору тощо).

3.7. Якщо умовами кредитного договору передбачено або
допускається використання кількох альтернативних варіантів надання
банківських послуг, які є супутніми до кредитної операції (зокрема
погашення заборгованості готівковими коштами до банку або шляхом
безготівкового розрахунку), банк зобов'язаний надати клієнту
вичерпну інформацію про вартість кожного з альтернативних
варіантів надання послуг.

3.8. У разі надання кредиту в іноземній валюті банки
зобов'язані під час укладення кредитного договору:

попередити споживача, що валютні ризики під час виконання
зобов'язань за кредитним договором несе споживач;

надати інформацію щодо методики, яка використовується банком
для визначення валютного курсу, строків і комісій, пов'язаних з
конвертацією валюти платежу у валюту зобов'язання під час
погашення заборгованості за кредитом та процентами за користування
ним.

Директор Департаменту методології
банківського регулювання та нагляду Н.В.Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України В.Л.Кротюк
Додаток
до Правил надання банками
України інформації споживачу
про умови кредитування
та сукупну вартість кредиту
ТАБЛИЦЯ
визначення сукупної вартості споживчого кредиту
та реальної процентної ставки
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата | Сума | У тому числі: |Реальна| Абсо- |

| пла- |платежу|----------------------------------------------------------------------|процен-| лютне |

| тежу |за |погашен-| про- | платежі за надані супутні послуги |тна |значен- |

| |розра- | ня | центи |-----------------------------------------------------|ставка,|ня подо-|

| |хунко- |основної|за | на користь банку, у тому |на користь третіх осіб,|% ** |рожчан- |

| |вий |суми |кори- | числі за: | пов'язані із: | |ня |

| |період,|кредиту |стуван-|-----------------------------+-----------------------| |кредиту,|

| |грн. | |ня |обслуго-|розрахун- | інші |страху-|послу-| іншими | |грн.*** |

| | | |креди- |вування | ково- | послуги |ванням | гами | послу- | | |

| | | |том |кредит- | касове | банку | |нота- | гами | | |

| | | | | ної |обслугову-|(валютно-| |ріусів| (бір- | | |

| | | | |заборго-| вання | обмінні | | | жові | | |

| | | | |ваності | |операції,| | | збори, | | |

| | | | | | |юридичне | | | послу- | | |

| | | | | | |оформлю- | | | ги | | |

| | | | | | | ння то- | | |реєстра-| | |

| | | | | | | що)* | | | торів | | |

| | | | | | | | | | тощо)* | | |

|------+-------+--------+-------+-----------------------------+-----------------------+-------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | |-----------------------------+-----------------------| | |

| | | | | 5.1 | 5.2 |5.3 і т. | 6.1 | 6.2 |6.3 і т.| | |

| | | | | | | д.* | | | д.* | | |

|------+-------+--------+-------+--------+----------+---------+-------+------+--------+-------+--------|

| | | | х | | | | | | | х | х |

|------+-------+--------+-------+--------+----------+---------+-------+------+--------+-------+--------|

| | | | | | | | | | | х | х |

|------+-------+--------+-------+--------+----------+---------+-------+------+--------+-------+--------|

| | | | | | | | | | | х | х |

|------+-------+--------+-------+--------+----------+---------+-------+------+--------+-------+--------|

|Усього| | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перший рядок таблиці має заповнюватися наступним чином:

- у колонці 1 зазначається дата видачі кредиту;

- у колонці 2 зазначається чиста сума кредиту (ЧСК),
розрахована згідно з вимогами підпункту а) пункту 3.3 глави 3
Правил;

- у колонці 3 зазначається основна сума кредиту згідно з
кредитним договором;

- у колонках 5 (у розрізі платежів (за колонками 5.1, 5.2,
5.3 і т.д.) та 6 (у розрізі платежів (за колонками 6.1, 6.2, 6.3 і
т.д.) зазначаються усі платежі, здійснені за рахунок власних
коштів споживача для виконання умов отримання кредиту.

У рядку "Усього" за колонкою 2 зазначається підсумок,
розрахований без урахування значення чистої суми кредиту (ЧСК),
зазначеного у першому рядку цієї колонки.

* Інформація за кожним видом платежу має зазначатися в
окремій колонці таблиці (тобто, у разі розширення переліку
платежів, перелік колонок має бути відповідно доповнений).

** Розрахунок реальної процентної ставки рекомендується
здійснювати з використанням функції ЧИСТВНДОХ програмного продукту
Microsoft Excel за даними, зазначеними в колонках 1, 2 таблиці. В
такому разі чиста сума кредиту (ЧСК) вноситься в таблицю зі знаком
мінус.

*** Розрахунок абсолютного значення подорожчання кредиту
здійснюється шляхом підсумовування даних, зазначених за рядком
"Усього" у колонках 4, 5 (у розрізі колонок 5.1, 5.2, 5.3 і т.д.)
та 6 (у розрізі колонок 6.1, 6.2, 6.3 і т.д.) таблиці з
урахуванням даних першого рядка таблиці, тобто з урахуванням усіх
платежів, здійснених за рахунок власних коштів споживача для
виконання умов отримання кредиту.

Директор Департаменту методології
банківського регулювання та нагляду Н.В.Іваненко следующая страница >>