asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4Додатки 1-4


до постанови Загальних зборів

ВІФП НАН України

11 квітня 2012 р.

П Л А Н


основних заходів установ та Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України у 2012 році


Назва питання, заходу

Термін виконання

Відповідальні

за виконання

1. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ.

^ ПІДГОТОВКА ТА РОЗРОБКА ЗАКОНОПРОЕКТІВ, КОНЦЕПЦІЙ, ПРОГРАМ


Участь спільно з іншими відділеннями Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України та органами державної влади України у доопрацюванні проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р.

впродовж року

Відділення історії, філософії та права НАН України (академік НАН України О.С.Онищенко), Інститут держави і права ім. В.М.Корецького (акад. НАН України Ю.С.Шемшученко), Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса (акад. НАН України Ю.А.Левенець), Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди (акад. НАН України М.В.Попович), Інститут соціології (академік НАН України В.М.Ворона).


Участь спільно з іншими відділеннями Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у підготовці Національної доповіді НАН України з проблем сталого розвитку

впродовж року

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (акад. НАН України Ю.А.Левенець), Інститут соціології НАН України (акад. НАН України В.М.Ворона), Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (акад. НАН України Ю.С.Шемшученко)


Науково-правове забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї Українипостійно

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (акад. НАН України Ю.С.Шемшученко)


Науково-експертні висновки на проекти законів, програм, концепцій та ін.

постійно

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького (академік НАН України Ю.С.Шемшученко), Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса (акад. НАН України Ю.А.Левенець), Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди (акад. НАН України М.В.Попович), Інститут історії України (академік НАН України В.А.Смолій), Інститут соціології (академік НАН України В.М.Ворона)


Виконання заходів, передбачених Указом Президента України від 28.11.07 № 1156/2007 «Про додаткові заходи з підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України»

2012

Головна редколегія «Зводу пам’яток історії та культури України», Інститут історії України (акад. НАН України В.А.Смолій), установи ВІФП


Науково-методична та експертна робота у складі Робочої групи при Держінформнауки України з реалізації «Державної цільової національно-культурної програми створення Національної електронної бібліотеки України «Бібліотека — XXI»


2012

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (акад. НАН України О.С.Онищенко)


Виконання заходів, передбачених дорученням Президента України № 1-14/ 1545 від 13 листопада 2001 року «Про видання Повного зібрання творів видатного українського історика та громадсько-політичного діяча М.С. Грушевського»


2012

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського (чл.–кор. НАН України П.С. Сохань)


Виконання заходів, передбачених Указом Президента України «Про Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва» від 15 листопада 2001року. Окремий пункт: Продовжити видання багатотомного видання «Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775. Корпус документів. У 30-ти томах»


2012

---//--- ---//---


Розробка Концепції вивчення та охорони пам’яток культурної спадщини

2012


Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича (М.Р.Литвин)

Участь в роботі комісії Мінюсту України з підготовки проекту Закону про свободу світоглядів і релігійних організацій для ВР України2012

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України (А.М. Колодний)

«Концепція з толерантизації міжконфесійних відносин в Україні». Науково-експертний матеріал для державних органів і офісів конфесій

2012

---//--- ---//---^

2. ПРОВЕДЕННЯ СИМПОЗІУМІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ, КРУГЛИХ СТОЛІВ, СЕМІНАРІВ

Підготовка пропозицій щодо проведення річних Загальних зборів Відділення ІФП НАН України (матеріали до звітної доповіді Бюро ВІФП, щодо виступів в обговоренні доповіді, до проекту постанови)

березень-квітень- 2012


Відділення ІФП, установи ВІФППроведення річних Загальних зборів Відділення ІФП НАН України

квітень- 2012

---//--- ---//---

ХХІІ читання, присвячені академіку В.І. Вернадському «Володимир Вернадський і суспільство знань XXI століття»

12 березня

2012

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (акад. НАН України О.С.Онищенко), Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського


Третя міжнародна наукова конференція молодих учених «Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи»

17 травня

2012


Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (акад. НАН України О.С.Онищенко), Рада молодих учених,

Комісія по роботі з науковою молоддю,

Фонд Президентів України НБУВ


Міжнародна наукова конференція «Традиції слов’янської писемності і культури: трансформації в XXI столітті (до Дня слов’янської писемності і культури)»


24-25 травня

2012

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (акад. НАН України О.С.Онищенко),Український комітет славістів;

інститути: історії України, археології, філософії

ім. Г.С. Сковороди, літератури ім. Т.Г. Шевченка, мовознавства ім. О.О. Потебні, української мови, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та ін.


Міжнародна наукова конференція «Міжкультурний діалог слов’янських спільнот Центральної та Східної Європи»

24-25 травня

2012

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (акад. НАН України О.С.Онищенко), Міжнародна комісія з дослідження слов’янського фольклору при МКС; Національна академія наук України, Український комітет славістів; інститути: археології, мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, української мови, мовознавства імені О. О. Потебні;

Український мовно-інформаційний фонд;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка та ін.

Семінар для бібліотек науково-дослідних установ НАН України «Інформаційні ресурси, технології і послуги в бібліотеках науково-дослідних установ

НАН України»

травень

2012

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (акад. НАН України О.С.Онищенко), Інформаційно-бібліотечна рада НАН України (Г. І. Солоіденко)


Восьмі біографічні читання


червень

2012

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (В.І.Попик), Українське біографічне товариство; інститути: історії України, української археографії ім. М.С. Грушевського, енциклопедичних досліджень; Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Міжнародна наукова конференція «Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття»

9-10 жовтня

2012

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (акад. НАН України О.С.Онищенко), Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН, Асоціація бібліотек України


Міжнародний круглий стіл «Соціалізм і демократія в Європі XXI сторіччя».

15 березня

2012

Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди (акад. НАН України М.В.Попович)


Міжнародний методологічний семінар «Суфізм: ідеї, практики, інститути. Традиції і сьогодення»

30 квітня

2012

---//--- ---//---

Міжнародний круглий стіл «Неурядові організації та демократія».

16 травня

2012

---//--- ---//---

Всеукраїнська конференції «Специфіка та фундаментальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання»

5 жовтня

2012

---//--- ---//---

Міжнародна конференція «Політика, ідентичність, нація (політична філософія Венсана Декомба)».

26 жовтня

2012

---//--- ---//---

Семінар дослідників східної філософії

щомісяця

2012

---//--- ---//---

Семінар: “Проблеми філософії та етики діалогу”


щомісяця

2012

---//--- ---//---

Методологічний семінар: “Філософія. Екзистенція. Комунікація”

щомісяця

2012

---//--- ---//---

Четвертий Всеукраїнський конгрес політологів

травень

2012

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса (акад. НАН України Ю.А.Левенець)


Науково-практична конференція «Восьмі Курасівські читання»

жовтень

2012

---//--- ---//---

Міжнародна науково-практична конференція

«Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи


16

травня 2012

Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

(А.І.Кудряченко)

Міжнародна наукова конференція

«Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення»


листопад 2012 р.


---//--- ---//---

Наукова конференція, присвячена 200-річчю Вітчизняної війни 1812 року


червень

2012

Інститут історії України (академік НАН України В.А.Смолій)
следующая страница >>