asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
ПРО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ
Постанова Кабінету міністрів України

від 15 травня 2000 р. N 791
[В текст внесено зміни та доповнення

Постановами Кабінету Міністрів України

від 16 травня 2001 р. N 518

від 28 січня 2004 р. N 81]
[У назві та тексті Постанови слова "управління державними корпоративними правами" в усіх відмінках замінено відповідно словами "управління корпоративними правами держави" у відповідному відмінку згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 81 від 28.01.2004 р.]
На виконання Указу Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств;

Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави;

Порядок звітності представників органів, уповноважених управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств.

[На додаток до пункту 1 затверджено Порядок управління акціями (частками), які перебувають у державній власності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна. Див. Постанову Кабінету Міністрів України N 518 від 16.05.2001 р.]
2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1703 "Про Концепцію розподілу між центральними і місцевими органами виконавчої влади повноважень з управління об'єктами державної власності та заходи щодо її реалізації";

постанову Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1998 р. N 1741 "Про управління державними корпоративними правами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1634);

постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 308 "Про внесення змін до Положення про порядок призначення уповноважених осіб, здійснення ними управління державними корпоративними правами та контролю за їх діяльністю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 9, ст. 348);

постанову Кабінету Міністрів України від 24 травня 1999 р. N 886 "Про внесення змін до Положення про порядок призначення уповноважених осіб, здійснення ними управління державними корпоративними правами та контролю за їх діяльністю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 21, ст. 967).
3. Фонду державного майна у місячний термін прийняти нормативно-правові акти на виконання цієї постанови.

Міністерствам, іншим органам виконавчої влади у місячний термін забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В. Ющенко

^ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНУ, УПОВНОВАЖЕНОГО УПРАВЛЯТИ ВІДПОВІДНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ В ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 15 травня 2000 р. N 791
[В текст внесено зміни

Постановою Кабінету Міністрів України

від 28 січня 2004 р. N 81]
[У назві та тексті Положення слова "управління державними корпоративними правами", "орган приватизації" в усіх відмінках замінено відповідно словами "управління корпоративними правами держави", "відповідний центральний орган виконавчої влади" у відповідному відмінку згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 81 від 28.01.2004 р.]
Це Положення визначає порядок призначення та повноваження представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств (далі - відповідальний представник).
^ Порядок призначення відповідального представника
1. Відповідальний представник призначається із числа членів спостережної ради рішенням відповідного центрального органу виконавчої влади або органу виконавчої влади, що виконує функції з управління корпоративними правами держави (далі - орган управління) на підставі генеральної угоди з Фондом державного майна з наступним укладанням відповідного договору з цим органом.

Типова форма генеральної угоди затверджується Фондом державного майна.
2. При формуванні складу спостережної ради господарського товариства орган управління подає свої пропозиції щодо її складу Фонду державного майна з урахуванням того, що один із членів спостережної ради виконуватиме функції з управління пакетом акцій, що належить державі.
3. У разі закріплення у власності держави пакета акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція головою спостережної ради такого господарського товариства обирається відповідальний представник, який виконуватиме функції з управління пакетом акцій, що належить державі.
4. Орган, якому за рішенням Кабінету Міністрів України передано функції з управління пакетом акцій, що належить державі, формує за погодженням з Фондом державного майна перелік кандидатур до складу спостережної ради господарського товариства.
5. Відповідальними представниками можуть бути:

заступники керівників органів виконавчої влади;

начальники управлінь, директори департаментів, заступники директорів департаментів органів виконавчої влади;

начальники відділів, заступники начальників відділів та головні спеціалісти органів виконавчої влади.
6. Відповідальний представник повинен мати вищу освіту, стаж роботи на державній службі не менш як 3 роки, а також відповідну кваліфікацію у сфері корпоративного управління.
7. Одна і та ж особа не може виконувати функції відповідального представника більш як у 3 господарських товариствах.
^ Організація роботи відповідального представника
8. Відповідальний представник призначається рішенням одного з органів, зазначених у пункті 1 цього Положення, на підставі якого між відповідним органом та відповідальним представником укладається договір доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі. У договорі доручення повинні бути визначені:

обсяг повноважень відповідального представника;

умови та ступінь відповідальності за неналежне виконання функцій з управління корпоративними правами держави;

порядок відкликання відповідального представника.

Типова форма договору доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі, затверджується відповідним центральним органом виконавчої влади за погодженням з Мінекономіки.
9. Фонд державного майна здійснює аналіз діяльності відповідального представника на підставі його звіту та узагальненого звіту органу управління, який укладав договір доручення.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ З УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 15 травня 2000 р. N 791
[В текст внесено зміни

Постановою Кабінету Міністрів України

від 28 січня 2004 р. N 81]
[У назві та тексті Порядку слова "управління державними корпоративними правами", "орган приватизації", "фізична особа" в усіх відмінках замінено відповідно словами "управління корпоративними правами держави", "відповідний центральний орган виконавчої влади", "громадянин" у відповідному відмінку згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 81 від 28.01.2004 р.]
Загальні положення
1. У цьому Порядку наведені нижче терміни мають таке значення:

інформаційне повідомлення - оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити:

- дату проведення конкурсу;

- назву господарського товариства;

- розмір державних корпоративних прав, які передаються в управління;

- термін передачі прав;

- умови передачі прав;

- вимоги до претендента;

- кінцевий термін подання заяв та інших документів;

- адресу, за якою приймаються документи, телефон для довідок;

заява на участь у конкурсі - документ, який містить пропозицію претендента на участь у конкурсі, а також відомості про претендента та інші відомості, які зазначені в інформаційному повідомленні;

претендент - юридична особа або громадянин, заяву та пакет документів якої для участі у конкурсі конкурсна комісія прийняла до розгляду;

конкурсна пропозиція - документ, який містить пропозиції кандидата щодо програми управління господарського товариства (в разі якщо державні корпоративні права у статутному фонді відповідного господарського товариства становлять більш як 50 відсотків) або програми розвитку господарського товариства (в разі якщо державні корпоративні права становлять менш як 50 відсотків);

учасник конкурсу - претендент, якого допущено до участі у конкурсі;

уповноважена особа - визначений за результатами конкурсу громадянин або юридична особа, з якою відповідний центральний орган виконавчої влади укладає договір доручення з управління корпоративними правами держави.

[Абзац п'ятнадцятий пункту 1 викладено у новій редакції згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 81 від 28.01.2004 р.]
2. Підставою для оголошення конкурсу є рішення відповідного органу приватизації (наказ про оголошення конкурсу).

У 15-денний термін з дати прийняття рішення про проведення конкурсу відповідний центральний орган виконавчої влади затверджує персональний склад конкурсної комісії (далі - комісія) та затверджує і передає комісії завдання уповноваженій особі.
3. Інформаційні повідомлення обов'язково публікуються у центральних та місцевих (за місцезнаходженням відповідного господарського товариства) друкованих засобах масової інформації у 10-денний термін після затвердження персонального складу комісії.
4. Тривалість конкурсу не може перевищувати 45 календарних днів з дати його початку.
Повноваження органу приватизації та затвердження завдання уповноваженій особі
5. Підготовку і проведення конкурсу здійснює комісія, затверджена відповідним органом приватизації.
6. Відповідний центральний орган виконавчої влади:

видає наказ про оголошення конкурсу з визначення уповноваженої особи та призначення складу комісії, до якої обов'язково включаються представники органу приватизації, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

призначає голову комісії та відповідального секретаря;

розробляє і затверджує вимоги до претендента на участь у конкурсі (відповідна кваліфікація, мінімальний статутний фонд або наявність інших активів у розпорядженні претендента, підтвердження згоди органів Антимонопольного комітету);

розробляє і затверджує завдання уповноваженій особі і передає їх комісії;

надає комісії методичні рекомендації щодо умов конкурсу та вимог до програми управління (програми розвитку);

забезпечує публікацію інформаційних повідомлень про початок та підсумки конкурсу;

розглядає і затверджує документи, підготовлені комісією;

забезпечує зберігання переданих комісією документів після завершення конкурсу;

укладає з переможцем конкурсу договір доручення та контролює його виконання;

веде реєстр уповноважених осіб;

здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.
7. У завданнях уповноваженій особі, які розробляються і затверджуються відповідним органом приватизації, повинне обов'язково передбачатися виконання уповноваженою особою функцій акціонера та здійснення контролю за:

фінансово-економічними результатами діяльності господарського товариства, які включають забезпечення його рентабельності та ліквідності, а також нарахування і виплату дивідендів;

ефективністю використання і збереження майна господарського товариства;

погашенням господарським товариством заборгованості в цілому і, зокрема, з виплати заробітної плати та внесенням платежів до бюджету і Пенсійного фонду (в разі їх наявності на час передачі в довірче управління);

виконанням визначених державою мобілізаційних завдань для господарського товариства;

дотриманням статуту господарського товариства;

діяльністю правління щодо управління господарським товариством, реалізації інвестиційної та цінової політики;

створенням господарським товариством дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

емісійною діяльністю господарського товариства;

укладенням господарським товариством договорів застави та оренди майна;

виконанням колективних договорів та галузевих угод;

дотриманням законодавства під час проведення загальних зборів господарського товариства;

розпорядженням майном господарського товариства;

укладенням установчих договорів про створення інших господарських товариств та складенням установчих документів, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, або участь в інших господарських товариствах;

дотриманням виконавчим органом господарського товариства антимонопольного законодавства;

виконанням заходів щодо збереження державної та комерційної таємниці.


следующая страница >>