asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ


від 12 квітня 2012 року N 553

Про схвалення Концепції запровадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку


Відповідно до пункту 1 статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою захисту активів інвесторів і, як наслідок, посилення довіри інвесторів до фондового ринку України, запобігання настанню неплатоспроможності професійних учасників фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Схвалити Концепцію запровадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку (додається).

2. Розробити план заходів з формування системи пруденційного нагляду на фондовому ринку.

3. Управлінню інформаційних технологій (Заїка А. Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Жулій Ю. О.) забезпечити опублікування цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.


Голова Комісії

Д. Тевелєв
 

 

Протокол засідання Комісії
від 12 квітня 2012 р. N 17

 

Додаток
^

Концепція запровадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку


ІСІ - інститут спільного інвестування;

КУА - компанія з управління активами інституційних інвесторів;

КІФ - корпоративний інвестиційний фонд;

МСФЗ - Міжнародні стандарти фінансової звітності;

НПФ - недержавний пенсійний фонд;

ПІФ - пайовий інвестиційний фонд;

ESA (European Standard Approach) - Стандартна Європейська Формула;

IOPS (International Organisation of Pension Supervisors) - Міжнародна асоціація органів нагляду за недержавними пенсійними фондами;

IAS (International Accounting Standards) - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

IFRS (International Financial Reporting Standards) - Міжнародні стандарти фінансової звітності;

USAID (United States Agency for International Development) - Агентство США з міжнародного розвитку.
^

1. Термінологія та сфера застосування Концепції


Ця Концепція розроблена з метою впровадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку (далі - установи, компанії, суб'єкти нагляду).

Сфера застосування Концепції враховуватиме принцип пропорційності для полегшення адміністративного навантаження на невеликі установи.

Концепція передбачає поетапне впровадження: підготовчий та основний етапи. Реалізація підготовчого етапу є передумовою виконання основних етапів Концепції. Підготовчий етап впровадження пруденційного нагляду включає:

- перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ);

- посилення ролі і відповідальності аудиторів;

- створення комплексної інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- посилення інституційної здатності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом підготовки кваліфікованих кадрів.

Основний етап передбачає підготовку нормативно-правових актів та методичних рекомендацій щодо провадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку в розрізі видів діяльності на фондовому ринку. Сукупність заходів реалізації Концепції не мають прямо послідовний характер їх виконання, а можуть здійснюватися паралельно.

На кожному етапі відбуватиметься проведення консультацій з ринком для аналізу кількісного та якісного впливу її положень.

Концепція передбачає, що професійні учасники фондового ринку та їх клієнти мають заохочуватися до пруденційної (обачливої) поведінки при прийнятті рішень щодо фінансової послуги.

Відповідно до цієї Концепції пруденційний нагляд - це система наглядових процедур Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР, Комісія, регулятор) за дотриманням установою пруденційних правил, яка дозволяє зменшити наглядове навантаження на професійних учасників фондового ринку, діяльність яких не несе загрози невиконання зобов'язань перед існуючими клієнтами, і посилити наглядові зусилля за установами, діяльність яких є чи може бути загрозою для виконання таких зобов'язань.

Пруденційні правила - кількісні та якісні показники, нормативи та вимоги щодо ліквідності, капіталу та платоспроможності, прибутковості та якості активів, ризикованості операцій, якості систем управління та управлінського персоналу, додержання правил надання послуг на фондовому ринку тощо.

Основою для оцінки фінансових показників та нормативів є звітність, підготовлена на базі Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог НКЦПФР. Оцінка нефінансових показників (щодо системи управління, розкриття інформації, ринкової поведінки тощо) здійснюється шляхом перевірки дотримання встановлених вимог з урахуванням принципу суттєвості. НКЦПФР в процесі розвитку системи пруденційного нагляду поступово переходить від фокусування наглядового процесу на перевірках дотримання фінансовою установою детальних вимог та правил до оцінки внутрішньої системи управління ризиками компанії. З цією метою НКЦПФР запроваджує застосування установами внутрішніх моделей, побудованих з дотриманням встановлених принципів. Це дозволить зменшити системний ризик при застосуванні стандартного для всіх установ підходу шляхом більш точного врахування профілю ризику кожного професійного учасника фондового ринку.следующая страница >>