asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
                                 

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро бібліотеки і бібліотечну справу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 7, ст.45 ){ Вводиться в дію Постановою ВР
N 33/95-ВР від 27.01.95, ВВР, 1995, N 7, ст. 46 }{ В редакції Закону
N 1561-III ( 1561-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 23, ст.177 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.557 }{ Зміни в текст не внесені. Додатково див. Закон
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
Цей Закон визначає статус бібліотек, правові та організаційні
засади діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні. Цей
Закон гарантує право на вільний доступ до інформації, знань,
залучення до цінностей національної та світової культури, науки та
освіти, що зберігаються в бібліотеках.

Р о з д і л I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:

бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад
(установа, організація) або структурний підрозділ, що має
упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації
та головним завданням якого є забезпечення інформаційних,
науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб
користувачів бібліотеки;

бібліотека-депозитарій - бібліотека, яка забезпечує постійне
зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що
рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність;

бібліотечна послуга - результат діяльності бібліотеки із
задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних
та інших потреб користувачів бібліотеки;

бібліотечна система України - розгалужена мережа бібліотек
різних видів, пов'язаних взаємодією і взаємовикористанням
бібліотечних ресурсів;

бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної та
освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення і
розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування
та зберігання бібліотечних фондів, організацію бібліотечного,
інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування
користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації
фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне
забезпечення розвитку бібліотечної діяльності;

бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що
зберігається в бібліотеці;

бібліотечні ресурси - упорядковані бібліотечні фонди
документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні
інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат,
матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі
інформації;

документ - матеріальна форма одержання, зберігання,
використання і поширення інформації, зафіксованої на папері,
магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;

депонування - форма збирання і розповсюдження рукописних
робіт, переважно наукових;

користувач бібліотеки - фізична чи юридична особа, яка
звернулася до послуг бібліотеки;

міжбібліотечний абонемент - форма бібліотечного
обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних
фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;

централізована бібліотечна система - об'єднання бібліотек в
єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна
бібліотека.

{ Стаття 1 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від
21.05.2009 }Стаття 2. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну
справу

Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу
базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з
Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), цього
Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що містяться в законодавстві України про бібліотеки і
бібліотечну справу, то застосовуються правила міжнародного
договору.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на мережу діючих бібліотек усіх
форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної
справи.

Р о з д і л II

^ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Стаття 4. Державна політика в галузі бібліотечної справи

Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є
реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування,
забезпечення загальної доступності до інформації та культурних
цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове
користування бібліотеками.

Держава:

підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом
гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової,
кредитної та цінової політики;

фінансує створення інформаційних мереж і телекомунікаційних
систем для інформаційного обміну, входження у світові глобальні
комп'ютерні мережі, об'єднання та забезпечення доступності
розподілених бібліотечних ресурсів;

стимулює взаємовикористання бібліотечних ресурсів через
систему міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів,
депозитаріїв, обмінних бібліотечних фондів, інтеграцію бібліотек
України у світовий інформаційний простір;

координує діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює
діяльність бібліотек, що є в державній і комунальній власності;
{ Абзац п'ятий частини другої статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }

забезпечує розвиток бібліотечного обслуговування соціально
незахищених верств населення;

розробляє програми розвитку бібліотечної справи та забезпечує
їх цільове фінансування;

створює умови для міжнародного співробітництва бібліотек.

Р о з д і л III

^ БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Стаття 5. Основи організації та функціонування бібліотечної
системи України

Бібліотечна система України функціонує на основі
скооперованого комплектування фондів та обробки документів,
довідково-пошукового апарату, взаємовикористання бібліотечних
ресурсів, а також організації науково-дослідної,
науково-бібліографічної та науково-методичної роботи.

Стаття 6. Види бібліотек

За значенням бібліотеки поділяються на:

всеукраїнські загальнодержавного значення (національні,
державні);

республіканські (Автономної Республіки Крим);

обласні;

міські;

районні;

селищні;

сільські.

За змістом бібліотечних фондів бібліотеки є:

універсальні;

галузеві;

міжгалузеві.

За призначенням бібліотеки поділяються на:

публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для
дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами;

спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ,
навчальних закладів, підприємств, установ, організацій).

{ Частина третя статті 6 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 )
від 21.05.2009 }Публічні, спеціальні та спеціалізовані бібліотеки можуть
об'єднуватися у централізовані бібліотечні системи.

Стаття 7. Національна бібліотека України

Національна бібліотека України є провідним культурним,
освітнім, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює
функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру
з питань бібліотекознавства, бібліографознавства,
документознавства, бере участь у розробленні державної політики в
галузі бібліотечної справи та її реалізації.

{ Частина перша статті 7 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 )
від 21.05.2009 }Національна бібліотека України володіє потужним фондом
вітчизняних і найважливіших науково значущих зарубіжних документів
і задовольняє найрізноманітніші потреби суспільства, сприяє
розвитку науки, освіти, культури, здійснює міжнародне
співробітництво у формуванні та використанні світових бібліотечних
ресурсів.

Бібліотечний фонд національної бібліотеки України є
національним культурним надбанням Українського народу, невід'ємною
складовою частиною культурної спадщини та перебуває під охороною
держави.

Загальнодержавне спрямування діяльності національної
бібліотеки України забезпечується спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

Національна бібліотека України має право на одержання
обов'язкового безоплатного примірника документів згідно із
законом.

Статус національної надається державній бібліотеці згідно із
законодавством.

Стаття 8. Державна бібліотека

Державна бібліотека - бібліотека загальнодержавного значення,
що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне
обслуговування користувачів і виконує функцію всеукраїнського
науково-дослідного, методичного та організаційного центру
бібліотек відповідної галузі або категорій користувачів.
{ Частину другу статті 8 виключено на підставі Закону
N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }
Державна бібліотека має право на одержання обов'язкового
безоплатного примірника документів згідно із законом.

Стаття 9. Центральні бібліотеки

Центральні бібліотеки - головні бібліотеки регіонів, які
зобов'язані формувати, зберігати та надавати в користування
найбільш повне зібрання документів у межах своєї території,
організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати
методичну допомогу бібліотекам різних видів відповідних територій.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
повинні забезпечувати пріоритетне додаткове бюджетне фінансування
центральних бібліотек відповідно до обсягів їх діяльності.

Центральні бібліотеки беруть участь у розробленні та
реалізації державних і регіональних програм у межах своєї
компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, створенні
інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів
і обміну даних.

Стаття 10. Організація взаємодії бібліотек

Для більш повного задоволення потреб користувачів бібліотек в
інформації, раціонального використання бібліотечних ресурсів
органи державної влади та органи місцевого самоврядування
стимулюють взаємодію бібліотек і створюють умови для розвитку
міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів автоматизованих
баз даних, депозитаріїв.

Забезпечення взаємодії бібліотек різних видів покладається на
центральні бібліотеки відповідних територій, якими є:

на загальнодержавному рівні - національні та державні
бібліотеки;

в Автономній Республіці Крим - Республіканська універсальна
наукова бібліотека імені І. Франка;

на обласному рівні - обласні універсальні наукові бібліотеки;

на міському рівні - міські публічні бібліотеки або центральні
бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи;

на районному рівні - районні бібліотеки або центральні
бібліотеки районної централізованої бібліотечної системи.

Стаття 11. Взаємодія бібліотек України з підприємствами,
установами та організаціями

Бібліотеки України є складовою частиною інформаційної системи
держави.

З метою забезпечення раціонального використання бібліотечних
ресурсів як складової частини інформаційних ресурсів держави
бібліотеки взаємодіють з підприємствами, установами та
організаціями, які мають бази даних та діяльність яких пов'язана
із створенням, збиранням, обробкою, накопиченням та збереженням
інформації.

Взаємодія бібліотек з підприємствами, установами та
організаціями може здійснюватися в рамках державних і регіональних
програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної
справи, а також на основі укладених угод.


следующая страница >>