asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
                              

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро боротьбу з тероризмом{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 25, ст.180 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.335
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010, ВВР, 2010, N 19, ст.151
N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
N 3266-VI ( 3266-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.449
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012
N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
Цей Закон з метою захисту особи, держави і суспільства від
тероризму, виявлення та усунення причин і умов, які його
породжують, визначає правові та організаційні основи боротьби з
цим небезпечним явищем, повноваження і обов'язки органів
виконавчої влади, об'єднань громадян і організацій, посадових осіб
та окремих громадян у цій сфері, порядок координації їх
діяльності, гарантії правового і соціального захисту громадян у
зв'язку із участю у боротьбі з тероризмом.

Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава
для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
на захист своїх конституційних прав і свобод.

Розділ I
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у
свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом
захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування
населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи
здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних
дій з метою досягнення злочинних цілей;

терористичний акт - злочинне діяння у формі застосування
зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за
які передбачена статтею 258 Кримінального кодексу України. У разі,
коли терористична діяльність супроводжується вчиненням злочинів,
передбачених статтями 112, 147, 258-260, 443, 444, а також
іншими статтями Кримінального кодексу України ( 2341-14 ),
відповідальність за їх вчинення настає відповідно до Кримінального
кодексу України;

активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються
фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого
на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, - кошти, майно, майнові і
немайнові права, що повністю або частково, прямо чи опосередковано
належать або перебувають під контролем осіб, що пов'язані з
провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано
міжнародні санкції, та активи, які отримані або походять від таких
коштів, майна, майнових і немайнових прав, а також інші активи
зазначених осіб; { Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 3266-VI ( 3266-17 ) від 21.04.2011 }

технологічний тероризм - злочини, що вчиняються з
терористичною метою із застосуванням ядерної, хімічної,
бактеріологічної (біологічної) та іншої зброї масового ураження
або її компонентів, інших шкідливих для здоров'я людей речовин,
засобів електромагнітної дії, комп'ютерних систем та
комунікаційних мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу і
руйнування потенційно небезпечних об'єктів, які прямо чи
опосередковано створили або загрожують виникненням загрози
надзвичайної ситуації внаслідок цих дій та становлять небезпеку
для персоналу, населення та довкілля; створюють умови для аварій і
катастроф техногенного характеру;

терористична діяльність - діяльність, яка охоплює:

планування, організацію, підготовку та реалізацію
терористичних актів;

підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над
фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних
об'єктів у терористичних цілях;

організацію незаконних збройних формувань, злочинних
угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп
для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких
актах;

вербування, озброєння, підготовку та використання терористів;

пропаганду і поширення ідеології тероризму;

фінансування та інше сприяння тероризму; { Абзац статті 1 в
редакції Закону N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 }

фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого
роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або
частково для організації, підготовки і вчинення окремим терористом
або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом
України ( 2341-14 ) терористичного акту, втягнення у вчинення
терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного
акту, створення терористичної групи чи терористичної організації,
сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої
терористичної діяльності, а також спроба здійснення таких дій;
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2258-VI
( 2258-17 ) від 18.05.2010 }

міжнародний тероризм - здійснювані у світовому чи
регіональному масштабі терористичними організаціями,
угрупованнями, у тому числі за підтримки державних органів окремих
держав, з метою досягнення певних цілей суспільно небезпечні
насильницькі діяння, пов'язані з викраденням, захопленням,
вбивством ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і
здоров'ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих
народногосподарських об'єктів, систем життєзабезпечення,
комунікацій, застосуванням чи загрозою застосування ядерної,
хімічної, біологічної та іншої зброї масового ураження;

терорист - особа, яка бере участь у терористичній діяльності;

терористична група - група з двох і більше осіб, які
об'єдналися з метою здійснення терористичних актів;

терористична організація - стійке об'єднання трьох і більше
осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у
межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила
поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення
терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо
хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну
діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів)
усієї організації;

боротьба з тероризмом - діяльність щодо запобігання,
виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної
діяльності;

антитерористична операція - комплекс скоординованих
спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та
припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою,
звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію
наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з
терористичною метою;

район проведення антитерористичної операції - визначені
керівництвом антитерористичної операції ділянки місцевості або
акваторії, транспортні засоби, будівлі, споруди, приміщення та
території чи акваторії, що прилягають до них і в межах яких
проводиться зазначена операція;

режим у районі проведення антитерористичної операції -
особливий порядок, який може вводитися в районі проведення
антитерористичної операції на час її проведення і передбачати
надання суб'єктам боротьби з тероризмом визначених цим Законом
спеціальних повноважень, необхідних для звільнення заручників,
забезпечення безпеки і здоров'я громадян, які опинилися в районі
проведення антитерористичної операції, нормального функціонування
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій; { Абзац двадцять перший статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

заручник - фізична особа, яка захоплена і (або) утримується з
метою спонукання державного органу, підприємства, установи чи
організації або окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися
від здійснення якоїсь дії як умови звільнення особи, що захоплена
і (або) утримується.

Стаття 2. Правові основи боротьби з тероризмом

Правову основу боротьби з тероризмом становлять Конституція
України ( 254к/96-ВР ), Кримінальний кодекс України ( 2341-14 ),
цей Закон, інші закони України, Європейська конвенція про боротьбу
з тероризмом, 1977 р. ( 994_331 ), Міжнародна конвенція про
боротьбу з бомбовим тероризмом, 1997 р. ( 995_374 ), Міжнародна
конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, 1999 р.
( 995_518 ), інші міжнародні договори України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, укази і
розпорядження Президента України, постанови та розпорядження
Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти,
що приймаються на виконання законів України.

Стаття 3. Основні принципи боротьби з тероризмом

Боротьба з тероризмом ґрунтується на принципах:

законності та неухильного додержання прав і свобод людини і
громадянина;

комплексного використання з цією метою правових, політичних,
соціально-економічних, інформаційно-пропагандистських та інших
можливостей; пріоритетності попереджувальних заходів;

невідворотності покарання за участь у терористичній
діяльності;

пріоритетності захисту життя і прав осіб, які наражаються на
небезпеку внаслідок терористичної діяльності;

поєднання гласних і негласних методів боротьби з тероризмом;

нерозголошення відомостей про технічні прийоми і тактику
проведення антитерористичних операцій, а також про склад їх
учасників;

єдиноначальності в керівництві силами і засобами, що
залучаються для проведення антитерористичних операцій;

співробітництва у сфері боротьби з тероризмом з іноземними
державами, їх правоохоронними органами і спеціальними службами, а
також з міжнародними організаціями, які здійснюють боротьбу з
тероризмом.
следующая страница >>