asyan.org
добавить свой файл
1
Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства (фірми), виражений у формі продуктів або у формі виробничих послуг.

У цьому визначені головні ознаки промислової продукції, однак не вся вироблена на даному підприємстві продукція може належати до неї. До про­мислової продукції відносять вироби, які є результатом праці на даному під­приємстві, в його цехах, де здійснюється обробка сировини чи предметів праці. Закуплена сировина не може зараховуватися до складу продукції да­ного підприємства. По-друге, промислова продукція - це результат лише ос­новної виробничо-промислової діяльності. Тому до промислової продукції не належить продукція непромислових, хоча і виробничих підрозділів під­приємства, наприклад, транспортного цеху, будівельного підрозділу чи під­собного сільськогосподарського виробництва (теплиці). Продукція цих під­розділів відноситься до відповідних галузей народного господарства - ван­тажного транспорту, капітального будівництва чи сільського господарства.

По-третє, промислова продукція - це прямий результат основної діяль­ності, тому побічні результати виробництва - відходи, одержані в процесі виготовлення продукції (стружка, тирса), не можуть бути промисловою про­дукцією, навіть якщо вони реалізовані. Від відходів виробництва слід відрізняти попутні продукти, які враховуються у складі промислової продукції на­рівні з основною.

По-четверте, промислова продукція - це лише корисний результат виро­бничої діяльності, тобто те, що може використовуватися за призначенням. З огляду на це не можна вважати промисловою продукцією непридатні вироби чи деталі, тобто виробничий брак навіть за умови його реалізації.

До робіт промислового характеру відносять ремонт, операції часткової обробки матеріалів і деталей (наприклад, різка металу на стандартні розміри, термообробка, розкрій тканин і т. ін.). Особливістю робіт промислового харак­теру є те, що вони відновлюють споживні вартості раніше виготовлених виро­бів, або є необхідними складовими при створенні нових матеріальних благ.

Промислова продукція, як правило, виражена у речовій формі. Щодо по­слуг, то вони не створюють матеріальних благ, а лише відновлюють або під­вищують їх споживну вартість (наприклад, ремонт устаткування, хромування окремих деталей).

Стосовно ступеня завершеності виробництва на даному підприємстві промислова продукція може виступати у вигляді готових виробів, напівфаб­рикатів, незавершеного виробництва.

До готових виробів належать продукти основного і побічного виробни­цтва, що є кінцевим результатом промислово-виробничої діяльності підпри­ємства, пройшли на ньому всі стадії обробки і прийняті відділом технічного контролю (ВТК), мають документальне підтвердження про їх якість і придат­ність і здані на склад готової продукції. Їх особливістю є те, що вони призна­чені для відпуску на сторону, тобто іншим підприємствам, збутовим органі­заціям, а також своїм непромисловим підрозділам - власному капітальному будівництву, підсобному сільському господарству чи установам культури і побуту та іншим. Наприклад, для машинобудівного заводу готовим виробом будуть верстати, для комбайнового - готові комбайни.

До напівфабрикатів підприємства належать вироби, завершені вироб­ництвом у межах однієї виробничої одиниці (цеху) і підлягають подальшій обробці в інших виробничих одиницях. Деяка частина їх може відпускатися на сторону. За своїм економічним призначенням такі напівфабрикати не від­різняються від готових виробів і справа лише в організаційно-виробничій структурі підприємства чи фірми. Наприклад, на текстильному комбінаті із завершеним виробничим циклом напівфабрикатами є пряжа і сирова ткани­на; з пряжі, виробленої на прядильних і ткацьких фабриках виготовляють сирову тканину, а з неї в оброблювальній фабриці - готову тканину. Водно­час на самостійних прядильних і ткацьких фабриках пряжа і сирова тканина виступають уже не напівфабрикатами, а готовими виробами, оскільки на цих підприємствах вони не вимагають подальшої обробки.

Крім того, до готової продукції та напівфабрикатів належать також про­дукти підсобних і допоміжних цехів, які забезпечують нормальну роботу ос­новних цехів підприємства і лише незначна їх частина відпускається на сторону. Це виготовлена тара в підсобних цехах чи інструменти, форми штампів - в допоміжних. За своєю натурально-речовою формою - це готові вироби і напівфабрикати неосновного виробництва та роботи промислового характеру.

До незавершеного виробництва належать продукти, які не пройшли ви­робничого процесу в окремому цеху підприємства або технологічно завер­шена виробництвом продукція, що не прийнята ВТК і не здана на склад го­тової продукції. Це, зокрема, всі види виробів, які ще не набули закінченого товарного вигляду (наприклад, заготовка, яка обробляється на металорізаль­ному верстаті і т.ін.).

У процесі вивчення виробництва та збуту промислової продукції статистикою розв'язуються такі завдання. Передусім визначаються обсяги виробництва окремих видів і всієї продукції в натуральному і вартісному виразах. По-друге, вивчаються взаємозв'язки виробленої та реалізованої продукції. По-третє, проводиться аналіз виконання планів виробництва і договірних зо­бов'язань з поставки продукції. По-четверте, вивчається динаміка виробниц­тва і збуту продукції. По-п'яте, вивчається асортимент, комплектність і рит­мічність випуску продукції. По-шосте, аналізується якість продукції, визна­чаються економічні наслідки змін її якості.