asyan.org
добавить свой файл
1
Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури.
І. Інформаційна картка уроку зарубіжної літератури

Клас - Дата –
Тема уроку за програмою : Роман «Злочин і кара як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально- етичні ідеї твору.

1.Тема уроку: «Незакінчені ідеї» або «Психологічний звіт одного злочину»

2. Мета літературної освіти:

Цілі, завдання: познайомити учнів з історією написання роману, поглибити знання учнів про новаторство Ф.М. Достоєвського у реалістичній літературі, ознайомивши з новим поліфонічним типом художнього мислення у романі „Злочин і кара” , закцентувати увагу на значному філософському і етичному потенціалі роману; розвивати навички аналізу художнього твору (співчуття до «знедолених і ображених»; розвінчання теорії агресивного індивідуалізму) , вміння пошукової роботи, роботи з цитатним матеріалом; виховувати естетичні смаки грамотного читача творів Достоєвського.

^ 3.Змістові лінії літературної освіти: аксіологічна, мовленнєва, діяльнісна .

4. Компетенції учня-читача: аксіологічна, літературознавча,комунікативно-мовленнєва, діяльнісно - операційна.

^ 5. Очікувані(плановані) результати: учні будуть знати історію написання роману, визначати новаторство Достоєвського у реалістичній літературі, ознайомляться з новим поліфонічним типом художнього мислення; шляхом аналізу художнього твору , здійснюючи пошукову роботу під час створення власного конструкту, звернуть увагу на значний філософський і етичний потенціал роману; учні будуть вміти грамотно,вдумливо читати , аргументовно, образно і розлого висловлювати свої думки.

^ 6. Тип і різновид уроку : урок вивчення та аналізу художнього твору.

7. Теоретико –літературні поняття: соціально-філософський роман, роман – трагедія , ідеологічний роман, поліфонія.

^ 8.Літературно – мистецькі зв’язки: фрагменти художнього фільму «Злочин і кара» Л. Куліджанова , ілюстрації до роману художників М.Шемякіна, Д.Шмарінова, Глазунова.

^ 9. Наочні засоби навчання : презентації , ілюстрації до твору, роботи учнів( літературна газета «Ф.М.Достоєвський та його роман «Злочин і кара» , буклет.

10. Варіативне домашнє завдання :

1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди, читати ст.96 - 103 підручника ; підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедоленихі ображених) , простежити і підтвердити цитатами з тексту еволюцію образу Раскольникова.

2. ( для бажаючих) підготувати статтю Ф.Ніцше про теорію сильної особистості, «надлюдини».

^ II. Модель уроку- заняття з літератури.
Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів.
Зачин уроку

І. Вступне слово-звернення вчителя до учнів – читачів.

У 1839 році 18-річний юнак Достоєвський писав брату : «Людина є таємницею. ЇЇ треба розгадати, і якщо будеш розгадувати все життя, не кажи, що згаяв час; я займався цією таємницею, бо хочу бути людиною». Він відчував своє призначення . Своє життя, особистий духовний досвід він вкладав у свої романи.
Основна частина

ІІ. Орієнтаційно – прогностична лінія літературної освіти

2.1. Повідомлення, корпоративне формулювання теми уроку.

2.2. Визначення особливо важливих цілей діяльності.

2.3. Умотивування наступної діяльності вчителем і учнями.

2.4. Позитивна настанова на вирішення літературно-мистецьких завдань.

Кульмінаційні моменти

розв’язання літературно-мистецьких завдань.

ІІІ. Проектно-операційна лінія літературно-мистецької освіти.

3.1. З'ясування , що я сприйняв /не сприйняв як Людина –читач у прочитаному романі. Перші враження.

3.2. Повідомлення про історію написання роману.

3.3.Тема, ідея роману. Філософські, соціальні, психологічні й морально- етичні ідеї твору.Петербург Достоєвського.( Перегляд відеоматеріалу, презентації).

3.4. Визначення жанру роману. ( на дошці написані види роману : соціально-психо­логічний, дискусійно-філософський, роман-трагедія, детективний, роман ідей, поліфонічний, реалістичний... Завдання: прокоментуйте, який вид жанру стосується роману «Злочин і кара»?) Це жанрове розмаїття роману. Однозначно визначити жанр твору складно, оскільки Ф.М.Достоєвський створив новаторський поліфонічний роман, який увібрав у себе ознаки різних структур. Пояснення слова поліфонічний роман (поліфонічний реалістичний роман ідей, у якому носіями ідей виступають герої твору. Кожний голос – це окрема точка зору на світ. Кожний герой – носій своєї правди. Автор лише зводить героїв один із одним у „великому діалозі” всього твору. Авторська точка зору існує нарівні з позиціями інших персонажів. Але при всьому розмаїтті повинні бути і домінанти, що забезпечують цілісність тексту, і своя периферія.) Поліфонія- („Багатоголосся, багатозвучність”. Термін «позичений» з теорії музики літературознавцем М. Бахтіним для позначення нового поліфонічного типу мислення в романах Ф.М.Достоєвського. У „Злочині і карі” це означає множинність голосів і точок зору).

3.4. Осмислення через практику. В чому ж новаторство Достоєвського?

^ Дослідницька робота. Робота з текстом.

У 60-х роках 19 ст. класичною формою роману була монологічна, коли в творі обов'язково був присутній голос автора, його думки, точка зору. Проаналізуйте твір, чи присутній у ньому голос автора? (Ні)

Висновок: У романі Достоєвського голосу автора не чутно, розмовляють один з одним персонажі або герой розмовляє сам з собою. Позиція самого автора проглядає крізь висловлювання його героїв.

Отже,Ф.М.Достоєвський побудував новий поліфонічний роман.

3.5. Аналіз монологів Раскольникова ( ч.І, гл.4, ч.ІІІ, гл.6, ч.4., гл.5). У його монологах постійно з’являються опоненти: чи то матір, сестра Дуня, чи то Соня Мармеладова, Порфирій Петрович, Свидригайлов та ін. Кожна думка героя повна протиборства. Його мовлення наповнюється чужими словами, з якими він вступає в полеміку. Завдяки цьому внутрішнє мовлення Раскольникова будується як ланцюжок пристрасних реплік і чужих слів, які він чує навколо себе. Усі монологи головного героя перетворюються на „мікродіалоги”).

3.6. Перегляд фрагментів кінофільму Л.Куліджанова «Злочин і кара» ( Раскольников отримує листа від матері.) . Проаналізуйте поведінку та хід думок героя. У чому полягає задум режисера? (У монолозі героя ніби завжди присутні два голоси: один виправдовує його, а інший засуджує. Цей розподіл між двома голосами і є внутрішня поліфонія, подвійність натури Раскольникова.)

Отже, «поліфонія» в літературі- тип художнього мислення, тип естетичного світогляду, метод художньої творчості.

^ IV.Рефлексивно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів.

4.1. Представлення результатів читацької діяльності. Метод «Відкритий мікрофон». Обмін враженнями від почутого. Очікувані результати.

4.2. Варіативне домашнє завдання :

1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди, читати ст.96 - 103 підручника ; підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедоленихі ображених) , простежити і підтвердити цитатами з тексту еволюцію образу Раскольникова.

2. ( для бажаючих) підготувати статтю Ф.Ніцше про теорію сильної особистості, «надлюдини».


Розв’язка уроку.

V. Слово-епілог словесника.

5.1. Місце твору Достоєвського, його особистості в читацькому житті людини.

5.2. Роль системи образів для розуміння змісту художнього твору.

5.3. Аналіз та синтез навчальної діяльності на уроці.

5.4. Оцінка діяльності класу, окремих учнів.

5.5. Побажання та рекомендації.