asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України від 14 березня 2011 року

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА
АНОНІМНОГО ТЕСТУВАННЯ (ІСПИТУ)
КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ НА ВИЯВЛЕННЯ 
РІВНЯ ЗАГАЛЬНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У ГАЛУЗІ ПРАВА 

I. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1.1. Поняття, форма, механізм держави

Загальне поняття та ознаки держави, її сутність і призначення. Суб’єкти (носії) та джерела влади. Суверенітет як ознака держави. Поняття та види функцій держави, форми та методи їх здійснення. Форма державного правління: поняття, ознаки, види. Поняття та види державного устрою. Унітарні та федеративні держави: поняття, ознаки. Поняття та види державного режиму. Об’єднання держав. Конфедерація: поняття, ознаки. Міждержавні об’єднання: поняття, ознаки, види. Механізм держави: поняття, призначення, склад. Поняття, ознаки, елементи апарату держави. Поняття, ознаки органу держави. Класифікація органів держави. Органи законодавчої, виконавчої, судової влади.

^ 1.2. Політична система суспільства

Політична система суспільства: поняття, ознаки, структурні частини. Місце та роль держави у політичній системі суспільства. Держава та органи місцевого самоврядування. Поняття, види та функції політичних партій. Поняття та види громадських організацій, їх взаємодія із державою. 

^ 1.3. Концепції права. Позитивне право

Праворозуміння: основні сучасні підходи. Поняття та компоненти, з яких складається позитивне право. Об’єктивне право: поняття, ознаки, сутність, призначення. Поняття та види функцій права.

^ 1.4. Правовий статус особи

Правовий статус особи. Суб’єктивне право та юридичний обов’язок: поняття, види. Юридичні гарантії прав та свобод особи: поняття, види. Міжнародно-правовий механізм захисту прав та свобод людини. Правосвідомість як властивість правосуб’єктної особи. Поняття та елементи правосвідомості. Правова культура особи: поняття, елементи, способи формування.

^ 1.5. Система об’єктивного права

Поняття, ознаки, структура системи права. Норма права: поняття, ознаки, елементи, види, співвідношення з іншими соціальними нормами. Поняття інституту права, їх види. Поняття та види галузей права. Критерії їх утворення. Поняття та ознаки публічного і приватного права. Критерії їх утворення. Особливості системи національного та міжнародного права. 

^ 1.6. Правотворчість. Джерела права. Система нормативно-правових актів та їх систематизація

Правотворчість: поняття, ознаки, види, стадії, принципи. Поняття та стадії законотворчості. Зовнішня форма (джерело) права: поняття, ознаки. Система джерел права: поняття, ознаки, елементи, структура. Поняття, структура нормативно-правового припису, його види та співвідношення із нормою права та статтею. Система джерел права України. Система нормативно-правових актів: поняття, елементи, ознаки. Закон: поняття, ознаки, види. Закони України. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки, види. Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі та щодо кола осіб. Поняття, значення та способи систематизації нормативно-правових актів.

^ 1.7. Реалізація та застосування права. Тлумачення правових норм

Поняття, ознаки, форми та стадії реалізації нормативно-правових приписів. Передумови та основні ознаки застосування нормативно-правових приписів. Акти застосування права: поняття, ознаки, види. Правозастосовча техніка. Конкуренція нормативно-правових приписів та способів їх попередження і подолання. Нормативно-правові прогалини та способи їх попередження та подолання. Нормативно-правові та правозастосувальні колізії та способи їх попередження і подолання.

Поняття, мета та етапи тлумачення нормативно-правових приписів. Обставини, що зумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових приписів. Поняття та способи тлумачення-з’ясування нормативно-правових приписів. Поняття та види тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, ознаки, види. Особливості тлумачення нормативно-правових приписів Конституції України. Особливості тлумачення нормативно-правових приписів міжнародних договорів України. 

^ 1.8. Правопорушення і юридична відповідальність. Правове регулювання суспільних відносин

Правова поведінка: поняття, ознаки, форми. Протиправна поведінка. Поняття та види юридичного конфлікту. Поняття, ознаки, склад правопорушення. Види правопорушень. Поняття, ознаки юридичної відповідальності, підстави її застосування. Мета, функції, принципи та види юридичної відповідальності. Правовий вплив: поняття та механізм. Правові засоби. Поняття, призначення, предмет та сфери правового регулювання Правовий режим. Механізм та стадії правового регулювання. Законність: поняття, принципи та гарантії. Правопорядок. Співвідношення понять «правовий вплив» та «правове регулювання».

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

^ 2.1. Конституційний лад України

Поняття конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу України. Верховенство права, розподіл влади, територіальне верховенство і єдність держави як конституційні принципи. Державна влада і самоврядування народу. Суверенна держава. Правова держава. Демократична держава (пряма та представницька демократія; вибори і референдуми в Україні). Соціальна держава. Держава і громадянське суспільство. Захист конституційного ладу. Рада Національної безпеки і оборони України. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.

^ 2.2. Правове положення людини і громадянина в Україні. Громадянство України

Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні. Гарантії реалізації та захисту (охорони) прав та свобод людини і громадянина в Україні. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Поняття та принципи громадянства України. Належність до громадянства України. Підстави набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Система та повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України. 

^ 2.3. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні

Система основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Особисті, політичні, соціально-економічні та культурні права та свободи. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні. Особливості правового положення іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні. Обов'язки іноземців в Україні. Конституційно-правові основи статусу біженців в Україні. Особливості правового статусу українців, які проживають за кордоном.

^ 2.4. Основи виборчого права України

Виборче право і виборча система. Об'єктивне і суб'єктивне виборче право. Виборче право активне і пасивне. Принципи виборчого права. Загальне, рівне, пряме виборче право. Таємне голосування (гарантії забезпечення таємниці волевиявлення виборців). Види виборчих систем. Виборча система України. Виборчі округи, виборчі дільниці, виборчі комісії, списки виборців. Гарантії діяльності кандидатів у Президенти України, народних депутатів України, депутатів та голів місцевих Рад. Фінансування виборів. Повторне голосування і повторні вибори. Визначення результатів голосування.

^ 2.5. Конституційний статус Президента України

Поняття, правова природа та призначення інституту глави держави. Конституційно-правові основи обрання Президента України. Повноваження Президента України. Президент України як гарант державного суверенітету та територіальної цілісності України. Припинення повноважень Президента України. Імпічмент Президента України.

^ 2.6. Верховна Рада — парламент України

Поняття та сутність парламенту. Парламент та парламентаризм, становлення парламентаризму в Україні. Конституційні основи порядку формування та припинення діяльності Верховної Ради України. Функції та компетенція парламенту України. Повноваження народного депутата України у Верховній Раді України та її органах. Гарантії депутатської діяльності. Комітети, депутатські групи та фракції парламенту. Конституційні основи законотворчої діяльності Верховної Ради України. Рахункова палата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

^ 2.7. Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади

Поняття та функції виконавчої влади. Система органів виконавчої влади в Україні. Порядок утворення, склад та припинення діяльності Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Міністерства, державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади. Уряд Автономної Республіки Крим. Місцеві державні адміністрації. 

^ 2.8. Місцеве самоврядування в Україні

Поняття та система місцевого самоврядування України. Правова, організаційна, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради — органи місцевого самоврядування (порядок утворення, структура, компетенція, форми діяльності). Територіальна громада — первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Депутат місцевої ради. Сільський, селищний та міський голова. Виконавчі комітети сільських, селищних та міських Рад (порядок утворення, структура, повноваження). Європейська хартія про місцеве самоврядування.

^ 2.9. Конституційні основи державно-територіального устрою України. Автономна Республіка Крим

Україна — унітарна держава. Конституційно-правовий статус кордонів держави. Державна територія України. Адміністративно-територіальний поділ України. Столиця України. Конституційно-правове положення Автономної Республіки Крим. Конституція Автономної Республіки Крим. Верховна Рада та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Представник Президента України в Автономній Республіці Крим. 

^ 2.10. Конституційна юстиція в Україні

Правова охорона конституції. Судова влада та судовий конституційний контроль в Україні. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції. Компетенція (юрисдикція) Конституційного Суду України. Акти Конституційного Суду України та загальна обов’язковість їх виконання на території України.

ІІІ. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА 
^ ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА РІШЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ


3.1. Загальна характеристика

Сфера дії Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Вихідні засади Конвенції. Додаткові протоколи до Конвенції, їх зміст, причини та наслідки прийняття. Місце Конвенції у системі європейського права. Європейські стандарти прав людини: поняття, види. Місце Конвенції в національних правових системах держав – членів Ради Європи. Обов'язки держав, які випливають з Конвенції. Обов'язковість відповідності внутрішньодержавного законодавства вимогам

^ 3.2. Рішення Європейського суду з прав людини

Право звернення до Європейського суду з прав людини. Умови прийнятності заяви. Юридичні наслідки винесеного Європейським судом рішення. Специфічні правові зобов'язання для держави-відповідача. Види юрисдикційних актів Європейського суду з прав людини. Пілотні постанови ЄСПЛ. Прецедентний характер рішень Європейського суду з прав людини. Виконання рішень Європейського суду з прав людини у внутрішньому правопорядку держав. Порядок виконання рішень ЄСПЛ в Україні. Застосування практики Європейського Суду з прав людини в державах-членах Ради Європи.

^ 3.3. Конвенція, кримінальне право і кримінальний процес

Право на життя (ст. 2). Заборона катування (ст. 3). Заборона рабства та примусової праці (ст. 4). Право на свободу та особисту недоторканність (ст. 5). Право на справедливий судовий розгляд (у контексті будь-якого кримінального обвинувачення)(п.1. ст. 6). Ніякого покарання без закону (ст. 7). Право на ефективний засіб правового захисту (ст.13). Заборона позбавлення волі за борги (ст.1 Протоколу № 4). Право на оскарження в кримінальних справах (ст. 2 Протоколу № 7). Скасування смертної кари (Протокол № 6). Скасування смертної кари за всіх обставин (Протокол № 13). Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації (ст. 15). 

^ 3.4. Положення Конвенції у сфері цивільного права

Право на справедливий судовий розгляд (у контексті визначення громадянських прав і обов’язків) (п. 1 ст. 6). Право на повагу до приватного та сімейного життя (ст. 8) та право на шлюб (ст. 12). Свобода думки, совісті та релігії (ст. 9). Свобода вираження поглядів (ст. 10). Право на вільне володіння майном (ст. 1 Протоколу №1).

^ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

4.1. Загальні положення цивільного права

Цивільні і публічні правовідносини. Відносини, до яких не застосовуються акти цивільного законодавства. Суб'єкти публічного права як учасники цивільних відносин. Цивільне законодавство. Акти цивільного законодавства. Співвідношення Цивільного кодексу і законів, прийнятих до введення в дію Цивільного кодексу.

Захист цивільних прав. Способи захисту цивільних прав. Особливості способів захисту особистих немайнових прав.

Правочини. Загальні умови чинності правочинів. Форма правочинів. Державна реєстрація правочинів. Недійсність правочинів.

Позовна давність. Тривалість позовної давності. Обчислення позовної давності. Застосування позовної давності. Наслідки спливу позовної давності.

Особисті немайнові права. Право на використання імені. Наслідки поширення недостовірної інформації. Умови відповідальності засобів масової інформації та журналістів за поширення недостовірної інформації. следующая страница >>