asyan.org
добавить свой файл
1
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

оренди приміщення підприємствами, що

надають послуги населенню та пасажирам

___________ _________

(місто) (дата)

_________________________________________________________________,

(назва підприємства, посада керівника, його (або

підприємця - громадянина)

________________________________________________ (далі - Орендар),

прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________

(статуту підприємства, положення або свідоцтва

_______________________________________________________________, -

про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності -

фізичної особи)

з однієї сторони, і ______________________________________________

(назва підприємства, посада керівника, його

(або підприємця - громадянина)

___________________________________________ (далі - Орендодавець),

прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________

(статуту підприємства, положення або свідоцтва

_______________________________________________________________, -

про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності -

фізичної особи)

з другої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про

нижченаведене:

На підставі цього договору Орендодавець надає Орендарю на

умовах оренди окреме приміщення автостанції ______________________

(назва)

загальною площею _____ кв. м, що складається з ___________________

(кількість кімнат,

_______________________ для використання з метою _________________

інших приміщень тощо)

_________________________________________________________________,

що визначається статутом або іншим реєстраційним документом

Орендаря - _______________________________________________________

(договір, патент тощо)

__________________________________________________________________

1. Умови договору

1.1. Орендодавець покладає на себе такі обов'язки:

надати приміщення Орендарю за актом, в якому зазначається

технічний стан приміщення та інженерного обладнання;

проводити капітальний ремонт наданого Орендарю приміщення,

якщо інше не передбачено угодою Сторін;

усувати за свій рахунок наслідки аварій та пошкоджень, що

виникли не з вини Орендаря.

1.2. Орендар бере на себе такі обов'язки:

утримувати приміщення (територію) і обладнання в стані,

передбаченому технічними, санітарними і протипожежними нормами;

своєчасно ліквідовувати ті пошкодження (як в орендованому

приміщенні, так і в інших місцях), що сталися з вини Орендаря.

виконувати проектні роботи, переобладнання та перепланування

орендованого приміщення (території) за письмовим погодженням з

Орендодавцем;

відшкодовувати Орендодавцю фактичні витрати за комунальні

послуги (електроенергію, газ, опалення, холодну та гарячу воду).

Користування телефоном та іншими засобами зв'язку оплачується

Орендарем безпосередньо;

за бажання - достроково звільнити орендоване приміщення та

припинити дію чинного договору, попередивши про це Орендодавця не

пізніше ніж за ___________ днів;

здавати в суборенду повністю або частково орендоване

приміщення з письмової згоди Орендодавця.

2. Порядок розрахунків

2.1. За орендоване приміщення Орендар сплачує Орендодавцю

договірну ціну з розрахунку ________________ грн. за 1 кв. м з дня

підписання договору.

При підписанні договору вноситься _______ грн., а в

подальшому - по ____ грн. за кожний квартал не пізніше ______

числа першого місяця кожного кварталу.

2.2. Витрати, пов'язані з використанням приміщення, опаленням

та комунальними послугами, сплачуються Орендарем окремо.

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов договору винна Сторона

відшкодовує нанесені збитки.

3.2. За кожний день прострочення платежу Орендар сплачує

Орендодавцю пеню в розмірі _______ %.

3.3. У разі ненадання приміщення в установлений договором

термін, Орендодавець сплачує Орендарю пеню в розмірі ____ % за

кожний день прострочення.

4. Вирішення спірних питань

4.1. Орендар, що належно виконував обов'язки договору, має

переважне право на його продовження.

4.2. Дострокове розірвання договору може мати місце у разі:

взаємного бажання Сторін розірвати договір;

з ініціативи Орендодавця - у разі:

використання Орендарем приміщення не за цільовим

призначенням, а також здачі його в суборенду, якщо це не

передбачено договором, та з порушенням цього договору;

погіршення технічного та санітарного стану приміщення

внаслідок дій Орендаря;

відмови Орендаря від відшкодування витрат, пов'язаних з

експлуатацією приміщення, а також витрат за комунальні послуги;

прострочення внесення орендної плати більш ніж на місяць;

виникнення обставин, що унеможливлюють використання

орендованого приміщення з метою, визначеною цим договором;

з ініціативи Орендаря - у разі:

створення перешкод для користування орендованим примі щенням;

відмови з боку Орендодавця проводити капітальний ремонт

приміщення у встановлений термін.

5. Термін дії договору та юридичні адреси Сторін

5.1. Термін дії договору встановлюється з "___" _________ ___

року до "___" _____________ року. За наявності згоди Сторін на

продовження договору, Орендодавець та Орендар укладають письмову

угоду, яка додається до цього договору. В угоді вказуються нові

терміни початку та закінчення дії договору; розміри та терміни

платежів, встановлені цим договором; зміни в послугах, що

надаються, та обов'язки Сторін.

5.2. Юридичні адреси Сторін:

Орендодавець: _______________ Орендар: __________________

_____________________________ ___________________________

_____________________________ ___________________________

_____________________________ ___________________________

Договір підписали:

Орендодавець Орендар

___________________ ___________________

(посада, підпис) (посада, підпис)

М.П. М.П.


Примітка. Якщо однією зі Сторін є фізична особа, то перед її підписом вказуються повністю прізвище, ім'я та по батькові, а також ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.