asyan.org
добавить свой файл
1
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ

АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

____________________________ "__"_____________19 р.

(місто, село)

__________________________________________________________________

(докладне найменування автотранспортного підприємства)

що називається в подальшому "Перевізник", в особі ________________

(посада,

__________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові - повністю)

що діє на підставі _____________________________________________

(зазначається найменування документа, що

_______________________________, з однієї сторони, та ____________

дає право на укладання договору)

__________________________________________________________________

(докладне найменування замовника автотранспорту)

що називається в подальшому "Замовник", в особі: _________________

(посада,

__________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові - повністю)

що діє на підставі _____________________________________________

(зазначається найменування документа, що

_____________________________, з іншої сторони, уклали цей договір

дає право на укладання договору)

про подане нижче.


1. Предмет договору
1.1. "Замовник" доручає, а "Перевізник" бере на себе обов'язки по перевезенню вантажів та пошти, вантажно-розвантажувальних роботах та інших додаткових роботах, обумовлених цим договором.
1.2. "Перевізник" виконує для "Замовника" перевезення вантажів та пошти обсягом ________ тис. км та ______ тис. машино-год.
1.3. "Перевізник" виконує для "Замовника" пов'язані з перевезенням пошти такі види транспортно-експедиторських операцій і послуг:
1.4. Взаємовідносини сторін у процесі організації перевезень і використання автомобілів регулюються Правилами перевезення пошти автомобільним транспортом та законодавством України.
^ 2. Права і обов'язки сторін
2.1. "Перевізник" зобов'язаний:
2.1.1. Визначити типи та кількість автомобілів, потрібних для перевезення пошти. Закріпити за "Замовником" для перевезення пошти ______________ автомобілів, з них:
***************************************************************************

* * * * * * Умови надання *

* N *Тип і марка* Кількість * Кількість *Тривалість * автомобілів *

*п/п* автомобіля* автомобілів*робочих днів*робочої зміни* (з водієм чи *

* * * * * * без водія) *

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************


2.1.2. Надавати "Замовнику" технічно справні автомобілі, що відповідають санітарним вимогам і обладнані відповідно до Правил дорожнього руху, заправлені пальним у кількості, необхідній для виконання завдань.
2.1.3. Подавати автомобілі до місця навантаження перед початком роботи або чергування у терміни, що визначені розкладом руху, графіком чергувань та замовленням на перевезення.
2.1.4. Суворо дотримувати розклад руху автомобілів на лінії.
2.1.5. Надавати у терміни, що погоджені з "Замовником", резервні автомобілі замість тих, які вийшли з ладу.
2.1.6. Здійснювати контроль щодо правильної експлуатації автомобілів на маршрутах по перевезенню пошти, щодо оформлення шляхових листів в установленому порядку та щодо виконання водіями Правил дорожнього руху. Забезпечувати передрейсовий медичний огляд водіїв.
2.1.7. Не допускати проїзду в автомобілях сторонніх осіб.
2.2. "Замовник" зобов'язаний:
2.2.1. До прибуття автомобіля під навантаження підготувати пошту до перевезення, заповнити в документах на перевезення пошти потрібні відомості, виписати за потреби перепустки на право проїзду автомобіля до місця навантаження пошти.
2.2.2. Використовувати автомобілі виключно за призначенням. Приписувати до транспортної документації тільки осіб, які мають безпосереднє відношення до цих перевезень.
2.2.3. Здійснювати своїми силами та засобами навантаження пошти на автомобільний рухомий склад та її розвантаження і забезпечити механізацію вантажно-розвантажувальних робіт.
2.2.4. Забезпечувати контроль за дотриманням розкладу руху автомобілів на маршрутах та якісним виконанням водіями обов'язків працівників зв'язку.
2.2.5. Утримувати під'їзні шляхи до пунктів навантаження та розвантаження, вантажно-розвантажувальні майданчики тощо у справному стані, що відповідає нормам охорони праці і техніки безпеки, а також забезпечує безперешкодний рух і вільне маневрування при одночасному навантаженні (розвантаженні) автомобілів в кількості _______ од.
Мати пристрої для освітлення робочих місць та під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній та нічний час.
2.2.6. Забезпечити своєчасне та повне оформлення у встановленому порядку транспортних документів і шляхових листів, засвідчувати підписом і печаткою пробіг і тривалість роботи автомобіля, робити відмітки про виконання водіями денних завдань, обов'язків працівників зв'язку і виконаний обсяг вантажно-розвантажувальних робіт, а також про порушення строку подання та графіка руху автомобілів.
2.2.7. Надавати місце та забезпечувати умови для відпочинку водіїв під час перерви у роботі в проміжних пунктах.
2.2.8. Забезпечувати охорону автомобілів, вантажів і пошти під час обідньої перерви та тривалого відпочинку водіїв в проміжних пунктах.
2.2.9. Надавати водіям в пунктах виконання вантажно-розвантажувальних робіт телефонний зв'язок для службового користування.
2.2.10. Розробляти та погоджувати з "Перевізником" розклад руху автомобілів, що сприяє безпечній роботі в умовах туману, ожеледиці, снігових заносах тощо.
2.3. "Перевізник" має право:
2.3.1. Замінювати марку автомобіля, наданого для перевезень, якщо при цьому не знижується якість обслуговування "Замовника".
2.3.2. Збільшувати згідно з разовими заявками "Замовника" кількість автомобілів, що надаються.
2.3.3. Вимагати від "Замовника" усунення недоліків у розкладі руху, в графіках чергувань і в організації роботи автомобілів на лінії.
2.4. "Замовник" має право:
2.4.1. Відмовитися від автомобіля, наданого "Перевізником", якщо його модель, технічний стан чи санітарний стан або обладнання не відповідають умовам перевезення пошти (крім випадків, коли модель автомобіля передбачена договором).
2.4.2. Вносити зміни до розкладу руху автомобілів у межах, що обумовлені договором, своєчасно повідомляючи про це "Перевізника".
2.4.3. Здійснювати перестановку автомобілів на маршрутах залежно від конкретних обставин, не змінюючи при цьому узгоджені з "Перевізником" загальну тривалість роботи та пробіг автомобіля.
2.4.4. Відмовитися від автомобіля, якщо він наданий із запізненням більшим за 30 хв. для міських перевезень чи більше однієї години для роботи на інших маршрутах.
2.4.5. Затримати автомобіль у проміжному пункті і відправити його згідно з розкладом руху в разі передчасного прибуття в цей пункт.
^ 3. Порядок розрахунків
3.1. Розмір плати за перевезення пошти та інші операції й послуги, пов'язані з перевезенням, визначаються погодженою сторонами калькуляцією (протоколом, угодою), що є невід'ємною частиною цього договору.
Залежно від цінової політики зазначений розмір плати за взаємною згодою "Перевізника" та "Замовника" може змінюватись як у бік збільшення, так і зменшення. Пропозиція про зміну розміру плати направляється однією із сторін іншій в установленому порядку.
3.2. Належні "Перевізнику" суми за перевезення пошти та інші пов'язані з цим операції і послуги сплачуються "Замовником" в порядку __________________________________________________________
(зазначаються форма та порядок розрахунків).
3.3. Остаточний розрахунок за перевезення пошти та інші послуги виконуються "Замовником" на підставі рахунку "Перевізника". Підставою для виписування рахунку є шляхові листи та транспортні накладні.
^ 4. Відповідальність сторін
4.1. "Перевізник" і "Замовник" у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором несуть взаємну матеріальну відповідальність.
4.2. "Перевізник" відповідає за втрату, недостачу, пошкодження чи псування прийнятої до перевезення пошти у розмірі фактичних збитків з урахуванням відшкодування збитків клієнтурі, якщо він не доведе, що втрата, недостача, псування чи пошкодження сталися не з його вини.
4.3. "Перевізник" несе відповідальність у таких випадках та розмірах:
- за втрату, недостачу, пошкодження чи псування прийнятої до перевезення пошти________________________________________________;
- за несвоєчасне подання рухомого складу до пункту навантаження порівняно з узгодженим часом________________________;
- за ненадання автомобілів для перевезення пошти в кількості, передбаченій договором________________________________.
4.4. "Замовник" несе відповідальність у таких випадках та розмірах:
- за відмову використовувати автотранспорт для перевезення пошти у кількості, що передбачена договором _____________________;
- за відмову від оформлення або неправильне оформлення транспортного документа або шляхового листа______________________;
- за несвоєчасне перерахування плати за користування автотранспортом__________________________________________________;
- за використання автотранспорту для перевезення вантажів, не передбачених договором __________________________________________.
4.5. "Перевізник" і "Замовник" звільняються від сплати штрафу за невиконання плану перевезень чи прийнятого до виконання разового замовлення, якщо воно сталося внаслідок:
- явищ стихійного характеру (заноси, повені, пожежі тощо);
- аварії на підприємстві, через яку робота підприємства була припинена.
^ 5. Особливі умови
_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________
6. Термін дії договору
6.1. Термін дії цього договору встановлюється з _____________ до__________________.
6.2. В разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору після закінчення його строку він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим договором.
6.3. Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної з сторін.
7. Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін
"Перевізник"______________________________________________________
"Замовник"________________________________________________________
Підписи:
"Перевізник"_____________________________________ відбиток печатки
"Замовник" ______________________________________ відбиток печатки