asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу електричної енергії між Державним підприємством "Енергоринок" та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом


м. Київ 


"___" ____________ ____ р. Державне підприємство "Енергоринок" (далі - ДПЕ), що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в особі директора _____________________, який діє на підставі Статуту ДПЕ та ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії від 16.06.2000 ПСО N 1078, з одного боку, і _____________________ (далі - Постачальник), що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в особі _____________________, який діє на підставі _____________________ та ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом від ____________ N ___, з другого боку,
що спільно іменуються Сторонами,
уклали цей договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. За цим договором (далі - Договір) ДПЕ зобов'язується продавати, а Постачальник зобов'язується купувати електричну енергію відповідно до умов цього Договору.
^ 2. Загальні умови Договору
Визначення термінів
В цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Банківський день - день, коли банківська система України дозволяє перерахування коштів.
^ Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України (далі - ДЧОРЕ) - договір з додатками, укладений 15 листопада 1996 року з наступними змінами та доповненнями до нього. ДЧОРЕ встановлює (регламентує) умови та правила роботи Оптового ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ), права, обов'язки та відповідальність членів ОРЕ. Додатки до ДЧОРЕ є його невід'ємною частиною.
Інструкція про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії України (далі - ІВКОР) - додаток до ДЧОРЕ, який регулює розрахунки за продану та куплену електричну енергію на ОРЕ, рух коштів в ОРЕ та інше.
Макет 30900 - фактичні щодобові погодинні дані щодо обсягів купівлі електричної енергії постачальниками за нерегульованим тарифом.
^ Межа балансової належності електричних мереж - точка розподілу електричних мереж між власниками електроустановок за ознаками права власності або повного господарського відання.
^ Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ) - ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі Договору між членами ОРЕ України.
^ Орієнтовна вартість електричної енергії на розрахунковий місяць - визначена на підставі заявленого Постачальником обсягу купівлі електричної енергії на ОРЕ України та прогнозної оптової ринкової ціни вартість купівлі електроенергії Постачальником у ДПЕ у наступному розрахунковому місяці (з урахуванням ПДВ).
^ Очікувана вартість електричної енергії за розрахунковий місяць - визначена оперативно (наростаючим підсумком з першого по останній день розрахункового місяця) на підставі щоденних погодинних обсягів купівлі електричної енергії Постачальником у ДПЕ та погодинних оптових ринкових цін продажу електричної енергії на ОРЕ України вартість купівлі електричної енергії Постачальником у ДПЕ за розрахунковий місяць (з урахуванням ПДВ).
^ Площадка вимірювання - сукупність точок обліку електричної енергії, в яких визначаються рівні потужності та обсяги електричної енергії та між якими можливі перетікання активної електричної енергії технологічними електричними мережами споживача.
^ Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ - документ, що надається Постачальником на адресу ДПЕ в порядку і в терміни, встановлені цим Договором. Форма Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електроенергії на ОРЕ затверджена НКРЕ.
^ Правила Оптового ринку електричної енергії України (далі - Правила ОРЕ) - додаток до ДЧОРЕ, який визначає механізм функціонування ОРЕ, порядок розподілу навантажень між генеруючими джерелами, правила формування ринкової ціни на електричну енергію.
^ Прогнозна оптова ринкова ціна - ціна, за якою визначається орієнтовна вартість електроенергії, що купуватиметься Постачальником у ДПЕ в розрахунковому місяці, яка встановлюється постановою НКРЕ та служить для визначення розміру оплати Постачальником.
Точка обліку електричної енергії - точка електричної мережі, в якій ведеться розрахунковий (комерційний) облік купленої електроенергії.
^ Фактична вартість електричної енергії за розрахунковий місяць - визначена на підставі фактичного обсягу купівлі електричної енергії Постачальником на ОРЕ України та середньозваженої ціни, уточненої ДПЕ відповідно до Правил ОРЕ України, вартість купівлі електричної енергії Постачальником у ДПЕ за розрахунковий місяць (з урахуванням ПДВ).
2.1. Сторони визнають свої зобов'язання за ДЧОРЕ України, Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії.
2.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць (з першого по останнє число включно).
2.3. Мінімальним терміном, протягом якого має здійснюватись продаж електричної енергії Постачальнику, є календарний місяць, за виключенням випадків, передбачених пунктом 5.4.1 цього Договору.
2.4. ДПЕ продає електричну енергію Постачальнику на межі балансової належності електричних мереж в точках поставки електричної енергії відповідних споживачів згідно з обсягом погодинного споживання з урахуванням нормативних технологічних витрат електричної енергії на її транспортування місцевими (локальними) електричними мережами (далі - нормативні технологічні витрати електроенергії) на підставі показів розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку електроенергії (за виключенням умов, передбачених п. 3.2 цього Договору) для подальшого продажу її споживачам за умови виконання Постачальником таких вимог:
2.4.1. Укладення Постачальником договорів купівлі-продажу електричної енергії зі споживачами.
2.4.2. Укладення договору з відповідною електропередавальною організацією, на території здійснення ліцензованої діяльності якої знаходяться споживачі Постачальника (далі - ЕК), на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.
2.4.3. Надання до ДПЕ Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку електроенергії України (далі - Повідомлення) відповідно до п. 3.7 та п. 3.8 цього Договору. Форма Повідомлення наведена в додатку 1 до цього Договору.
2.4.4. Оплати купованої Постачальником електричної енергії відповідно до розділу 4 цього Договору.
2.4.5. Постачальник зобов'язаний передбачити у договорі з ЕК (п. 2.4.2 цього Договору) забезпечення щодобового зняття та передачу до ДПЕ через ЕК погодинних показів приладів диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії (з урахуванням п. 3.5 цього Договору), які використовуються для визначення погодинних обсягів купівлі електричної енергії Постачальника в ОРЕ України (з урахуванням власного виробництва та обсягу нормативних технологічних витрат електроенергії).
2.5. Якщо Постачальник не виконав будь-яку з умов, передбачених пп. 2.4.1 - 2.4.5, то електрична енергія йому не продається і ДПЕ не включає Повідомлення Постачальника до реєстру, що надається ЕК.
^ 3. Умови визначення обсягів купівлі-продажу електричної енергії
3.1. Постачальник надає підтвердження ДПЕ про те, що у споживачів Постачальника у всіх точках розрахункового обліку електроенергії встановлені прилади диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії (або система обліку), які відповідають вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії та забезпечують погодинний облік всієї спожитої споживачами Постачальника електроенергії, крім випадків, передбачених у п. 3.2 цього Договору. Зазначене підтвердження надається по кожному споживачу Постачальника до надання Повідомлення про заявлений обсяг купівлі електроенергії на ОРЕ у вигляді довідки за формою додатків 3а, 3б або 4а, 4б. Ця довідка повинна надаватися повторно у випадку перерви постачання електроенергії Постачальником споживачу на термін більше 3-х місяців.
В разі наявності двох чи більше точок розрахункового обліку на одній площадці вимірювання у споживача, приєднана потужність електроустановок якого на цій площадці вимірювання становить 750 кВА і більше, Постачальник зобов'язаний організувати облік споживання електричної енергії на основі автоматизованої системи комерційного обліку. Постачальник повинен листом, погодженим відповідною ЕК, повідомити ДПЕ про всіх споживачів, приєднана потужність яких становить 750 кВА та вище. Крім цього, Постачальник надає ДПЕ довідку про наявність у таких споживачів автоматизованої системи комерційного обліку за формою додатка 4а. Довідка підписується Постачальником, споживачем Постачальника, погоджується ЕК, а також відповідальною особою Держенергонагляду. Зазначена довідка надається одноразово для кожного із споживачів Постачальника. За вимогою ДПЕ Постачальник надає зазначену довідку повторно.
Абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 вилучено
(згідно з постановою

 НКРЕ від 15.03.2005 р. N 162)
В разі якщо Постачальник здійснює постачання споживачам електроенергії, виробленої на власних або орендованих електростанціях, Постачальник повинен також надати ДПЕ підтвердження про те, що розрахунковий облік відпущеної електроенергії на таких електростанціях здійснюється на підставі приладів диференційного (погодинного) обліку. Зазначене підтвердження надається по кожній електростанції у вигляді довідки за формою додатків 3в, 4в, за підписом Постачальника, ЕК та Держенергонагляду.
3.2. В разі якщо максимальний місячний обсяг споживання електроенергії у точці обліку споживача Постачальника за останні 12 місяців не перевищує 50 тис. кВт.год., встановлення приладів диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії у цій точці не є обов'язковим. При цьому у разі відсутності в таких точках приладів диференційного (погодинного) обліку електроенергії Постачальник повинен забезпечити визначення погодинних обсягів купленої електроенергії на підставі даних, розрахованих відповідно до Тимчасового порядку визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами, які отримують електричну енергію від постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом, затвердженого НКРЕ (далі - Порядок).
3.3. У разі постачання електроенергії Постачальником одночасно основному споживачу та всім його субспоживачам, яким електрична енергія постачається тільки через мережі основного споживача Постачальника, встановлення розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку на межі балансової належності між основним споживачем та його субспоживачами не є обов'язковим. При цьому надані Постачальником відповідно до п. 3.11 цього Договору погодинні дані повинні відповідати показам приладів диференційного (погодинного) обліку, за якими здійснюється облік електроенергії.
Зазначена схема живлення субспоживачів має бути підтверджена довідкою за формою додатків 3б, 4б до цього Договору, завіреною Постачальником, ЕК, основним споживачем, субспоживачем та уповноваженою особою Держенергонагляду.
3.4. В разі якщо споживачі Постачальника, обсяги споживання яких у точках обліку відповідають п. 3.2 цього Договору, заявляються Постачальником в Повідомленні на купівлю електричної енергії вперше, то до надання Повідомлення Постачальник зобов'язаний надати до ДПЕ довідку, в якій вказується максимальний місячний обсяг споживання електроенергії за останні 12 місяців по всіх точках обліку споживачів Постачальника за формою, вказаною у додатку 6 до цього Договору, підписану Постачальником, ЕК та споживачем. Ця довідка повинна надаватися повторно у випадку перерви постачання електроенергії Постачальником споживачу на термін більше 3-х місяців, але не менш ніж одного разу на рік.
3.5. У точках розрахункового обліку споживачів, що відповідають п. 3.2 цього Договору, Постачальник забезпечує (шляхом укладання договору з ЕК відповідно до п. 2.4.2 цього Договору) зняття щодобових показів обсягів споживання електричної енергії. Визначення погодинних обсягів споживання здійснюється на підставі даних, розрахованих відповідно до Порядку.
3.6. На вимогу ДПЕ Постачальник за участю Держенергонагляду, споживача та ЕК проводить контрольні заміри погодинного добового споживання електричної енергії. Про свою вимогу ДПЕ повідомляє факсимільним зв'язком Постачальника, ЕК та Держенергонагляд. Контрольні заміри погодинного добового споживання електричної енергії споживача проводяться Постачальником протягом 5-ти днів з моменту отримання повідомлення факсимільним зв'язком і протягом 3-х робочих днів після дати проведення такого заміру Постачальник надає до ДПЕ графіки проведених контрольних замірів, завірені споживачем, ЕК та підписані відповідальною особою Держенергонагляду за формою, вказаною у додатку 7 до цього Договору.
Графіки надаються в 2-х примірниках, перший - у письмовому вигляді, завірений відповідними підписами та печатками, другий - у електронному вигляді через ЕК.
3.7. Постачальник з 18 до 24 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, забезпечує передачу через ЕК в ДПЕ електронною поштою реєстру погодженого ЕК Повідомлення на розрахунковий місяць.
3.8. Постачальник з 20 числа до 1600 години 25 числа місяця, що передує розрахунковому, надає через уповноваженого представника до ДПЕ Повідомлення, яке повинно бути підписано Постачальником і погоджено та зареєстровано ЕК. ДПЕ не розглядає Повідомлення, які надані Постачальником після 1600 години 25 числа місяця, що передує розрахунковому. Постачальник на місяць погоджує з відповідною ЕК тільки одне Повідомлення та додаток до цього Повідомлення з розбивкою обсягу споживання споживачів за класами напруги і врахуванням обсягу нормативних технологічних витрат електричної енергії на кожному із класів напруги. Орієнтовна вартість вказаного в Повідомленні обсягу електричної енергії, яку ДПЕ продає Постачальнику, розраховується за прогнозною оптовою ринковою ціною на наступний місяць.
3.9. ДПЕ до 1600 години 25 числа місяця, що передує розрахунковому, приймає та перевіряє правильність оформлення Повідомлення на купівлю електричної енергії, його наявність у реєстрі ЕК. Повідомлення не приймається для розгляду та оформлення в разі, якщо:
- Постачальник, у споживачів якого при визначенні обсягів споживання електроенергії повинні застосовуватися розрахункові прилади диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії (або система обліку), не надав довідок відповідно до п. 3.1 цього Договору;
- Постачальник, у споживачів якого при визначенні обсягів споживання електроенергії повинні застосовуватися дані, розраховані відповідно до Порядку, не надав їх відповідно до п. 3.5 цього Договору, а також не надав довідки відповідно до п. 3.4 цього Договору.
3.10. ДПЕ проводить реєстрацію Повідомлення, чим підтверджує згоду на продаж електричної енергії Постачальнику, тільки після внесення Постачальником платежу грошовими коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання відповідно до розділу 4 цього Договору або надання банківської гарантії, або безвідзивного акредитиву, або інших видів гарантії щодо забезпечення оплати, погоджених ДПЕ відповідно до умов цього Договору.
3.11. Обсяг погодинного продажу електричної енергії Постачальнику розраховується як сума обсягу спожитої електричної енергії споживачами Постачальника, з урахуванням власного виробництва Постачальника та обсягу нормативних технологічних витрат електричної енергії на кожному із класів напруги, на яких споживач отримує електричну енергію. Постачальник забезпечує відповідно до умов, викладених у п. 2.4.5, надання до ДПЕ через ЕК до 1000 кожної доби, наступної за розрахунковою, щоденних даних про погодинні обсяги купівлі електроенергії за макетом 30900.
3.11.1. В разі наявності у споживача Постачальника розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії, що підтверджується довідкою, надані Постачальником погодинні дані відповідно до п. 3.11 цього Договору повинні відповідати показанням встановлених у споживача приладів диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії з урахуванням власного виробництва та обсягу нормативних технологічних витрат.
В разі виходу з ладу розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії (складових вимірювального комплексу) у точці обліку споживача, якому Постачальник постачає електричну енергію, використовуються дублюючі прилади диференційного (погодинного) обліку (складові вимірювального комплексу), а в разі їх відсутності визначення обсягів споживання по таких точках обліку споживача здійснюється за середньодобовим графіком споживання електроенергії попереднього розрахункового періоду (до моменту виходу з ладу розрахункового приладу диференційного (погодинного) обліку споживання), про що Постачальник повідомляє ДПЕ протягом розрахункового періоду. Постачальник зобов'язаний в термін не більше одного місяця відновити погодинний розрахунковий облік і письмово повідомити про це ДПЕ. До отримання ДПЕ письмового підтвердження про відновлення погодинного розрахункового обліку довідка, надана Постачальником відповідно до п. 3.1, вважається недійсною.
3.11.2. В разі відсутності у споживача Постачальника розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії надані Постачальником погодинні дані відповідно до п. 3.11 цього Договору повинні визначатися на підставі Порядку.
3.11.3. В разі якщо у споживача Постачальника розрахункові прилади диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії встановлені тільки у частині точок обліку, погодинні дані, які надаються відповідно до п. 3.11 цього Договору, в цих точках обліку споживача повинні відповідати показанням встановлених приладів диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії з урахуванням обсягу нормативних технологічних витрат. В решті точок обліку такого споживача, що відповідають положенням п. 3.2 цього Договору, погодинні дані відповідно до п. 3.11 цього Договору повинні визначатися на підставі Порядку (п. 3.5 цього Договору).
3.12. ДПЕ має право зобов'язати Постачальника перевірити надані до ДПЕ відповідно до п. 3.11 цього Договору погодинні дані за період та по споживачах, що вказані ДПЕ. Для цього ДПЕ надає Постачальнику та ЕК факсимільним зв'язком повідомлення про необхідність здійснення перевірки погодинних даних, в якому визначає період, за який необхідно перевірити ці дані.


следующая страница >>