asyan.org
добавить свой файл
1
Примірний договір

дострокового викупу державних облігацій за умови виконання суб'єктами господарювання зобов'язань перед державним бюджетом


м. Київ 


_______________ 200_ року _________________________________________ (далі - Продавець), в особі

                                (повна назва продавця)
__________________, що діє на підставі _______________, з одного боку, і
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (далі - Покупець) в особі Міністра фінансів України Мітюкова І. О., який діє на підставі Положення про Міністерство фінансів України та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1720 "Про достроковий викуп облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик", Порядком здійснення дострокового викупу державних облігацій за умови виконання суб'єктами господарювання зобов'язань перед державним бюджетом, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 15 лютого 2001 року N 82 (далі - Порядок викупу), з іншого боку, (далі - Сторони),
які уклали цей договір (далі - Договір) про таке.
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Продавець продає Покупцеві такі цінні папери (далі - ЦП), а Покупець купує ЦП у Продавця і сплачує їхню покупну ціну згідно з умовами цього Договору:


Вид і повна назва ЦП 


____________________________________________

(облігації внутрішньої державної позики України ____ року)
____________________________________________

(облігації зовнішньої державної позики України 2000 року, деноміновані в доларах США)
____________________________________________

(облігації зовнішньої державної позики України 2000 року, деноміновані в євро) 


Емітент 


держава в особі Міністерства фінансів України 


Ідентифікаційний код ЦП (ISIN) 


XS 0107716846

XS 0107716416 


Валюта 


гривня, долари США, євро 


^ Номінальна вартість одного ЦП 


  


Кількість ЦП, що продаються за цим Договором 


  


Загальна номінальна вартість ЦП, що продаються за цим Договором 


  


^ 2. ПОКУПНА ЦІНА
Покупна ціна ЦП розрахована згідно з п. 5.1 Порядку викупу, становить

________________________________________________________________

                                                                         (цифрами) 

____________________ гривень (доларів США, євро) (далі - Покупна ціна)

            (словами)

на дату підписання договору.
^ 3. ПОСТАВКА ЦП І СПЛАТА ПОКУПНОЇ ЦІНИ
3.1. Протягом п'яти (5) робочих днів після дати підписання цього Договору Продавець:
3.1.1. Виконує всі дії, необхідні для повної передачі права власності на всі ЦП Покупцеві чи його уповноваженому агенту. Продавець дає своєму депозитарію розпорядження про перерахування ЦП на відповідний рахунок у цінних паперах Покупця, визначений далі у цій статті (далі - Рахунок поставки ЦП), і надає Покупцеві копію цього розпорядження із зазначенням депозитарію про його виконання, засвідченого підписом уповноваженої посадової особи і затвердженого печаткою депозитарію:
стосовно облігацій внутрішньої державної позики - рахунок N _________ в депозитарію Національного банку України;
стосовно облігацій зовнішньої державної позики 2000 року, деномінованих у доларах США - рахунок N _________  у ___________________________;

                                                                                           (назва депозитарію) 
стосовно облігацій зовнішньої державної позики 2000 року, деномінованих у євро - рахунок N _________ у ___________________________; і 

                                                              (назва депозитарію) 
3.1.2. Погашає або забезпечує погашення боржником на підставі прийнятих ним зобов'язань щодо сплати зобов'язань перед державним бюджетом, вказаних у додатку до цього Договору, який є його невід'ємною частиною, і надає Покупцеві оригінал другого примірника платіжного доручення про перерахування до державного бюджету повної суми даних зобов'язань із зазначенням про здійснення перерахування банку, який його здійснив, засвідченого підписом уповноваженої посадової особи і затвердженого печаткою банку, а також із зазначенням органу Державного казначейства України за місцем реєстрації платника про зарахування повної суми зазначених зобов'язань до державного бюджету.
3.2. Покупець перераховує Покупну ціну на рахунок Продавця, зазначений у пункті 7 цього Договору, протягом п'яти (5) робочих днів після дати здійснення останньої з таких подій: зарахування ЦП на відповідний Рахунок поставки ЦП та виконання зобов'язань щодо погашення заборгованості перед державним бюджетом. Якщо Покупна ціна визначена в іноземній валюті, то обсяг платежу в гривнях визначається за офіційним курсом Національного банку України на дату підписання Договору.
3.3. Якщо на дату сплати Покупної ціни Покупцеві стане відомо про порушення Продавцем умов цього Договору, то Покупець має право відкласти сплату Покупної ціни до усунення порушення. Тоді сплата Покупної ціни відбувається протягом п'яти (5) робочих днів після дати, на яку Продавець надасть Покупцеві достатні документальні докази усунення порушення.
^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Укладення цього Договору Продавцем розглядається як заява Продавця про те, що:
4.1.1. Він виконав усі вимоги, встановлені для здійснення продажу ЦП за цим Договором постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1720"Про достроковий викуп облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик" і Порядком викупу. 
4.1.2. На момент продажу ЦП за цим Договором Продавець є єдиним і законним власником ЦП.
4.1.3. ЦП не перебувають у заставі, під арештом, не заблоковані на користь третьої особи та не обтяжені будь-якими зобов'язаннями, які перешкоджали б їхньому продажу згідно з умовами цього Договору.
4.1.4. Продавець отримав всі дозволи і повноваження, що вимагаються згідно з його установчими документами та чинним законодавством, для дійсного укладення і виконання цього Договору.
4.1.5. Продавець має повну правоздатність укладати і виконувати всі положення цього Договору.
4.1.6. Особа, що підписує цей Договір від імені Продавця, є законним і повноважним представником Продавця для цілей такого підписання.
4.1.7. Вся інформація і документи, надані Продавцем Покупцеві у зв'язку з цим Договором, є дійсними, достовірними та правдиво і повністю висвітлюють відповідні питання. У разі, якщо будь-яка із викладених вище заяв Продавця виявиться неточною або неправдивою, Покупець має право відмовитись від виконання своїх зобов'язань за цим Договором і вимагати відшкодування Продавцем збитків згідно з чинним законодавством України. У разі, якщо неточність чи неправдивість будь-якої із таких заяв виявлена після сплати Покупної ціни, Покупець має право вимагати повернення Продавцем повної суми Покупної ціни і відшкодування Продавцем збитків згідно з чинним законодавством України.
4.2. У випадку прострочення поставки ЦП на умовах цього Договору Продавець сплачує Покупцеві пеню у розмірі _____ від суми Покупної ціни за кожний день прострочення. Покупець має право самостійно вирахувати суму пені із суми Покупної ціни при сплаті останньої Продавцеві.
4.3. У разі, якщо протягом п'ятнадцяти (15) робочих днів від дати підписання цього Договору ЦП не будуть зараховані на відповідний Рахунок поставки ЦП або Покупець не отримає підтвердження переходу права власності на всі ЦП до нього чи його уповноваженого агента, Покупець має право відмовитись від виконання своїх зобов'язань за цим Договором і вимагати сплати Продавцем пені і відшкодування додатково до суми пені, збитків згідно з чинним законодавством України. У разі непоставки облігацій власником протягом терміну, визначеного Договором, сума сплачених до бюджету зобов'язань власникові чи відповідному боржникові не повертається.
4.4. Сторона звільняється від відповідальності за прострочення виконання чи за невиконання зобов'язання за цим Договором, якщо таке прострочення чи невиконання є наслідком обставини форс-мажору. Обставиною форс-мажору вважається стихійне лихо, військові або терористичні дії, громадські заворушення, страйк, пожежа, аварія телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних, водогінних, газопровідних або інших комунальних систем чи мереж або їхніх складових, протизаконні дії третіх осіб (визначені як такі правоохоронними органами) або інші подібні події чи обставини, які виникли після дати укладення цього Договору, є поза межами контролю невиконуючої Сторони, перешкоджають виконанню її обов'язків, негативний вплив яких не може бути усунутий невиконуючою Стороною і про які остання письмово повідомила іншу Сторону негайно після отримання можливості такого повідомлення. Період звільнення від відповідальності починається з моменту, коли обставина форс-мажору фактично починає перешкоджати виконанню зобов'язання, і закінчується негайно після припинення впливу такої обставини та її наслідків. На вимогу іншої Сторони наявність, час початку і час закінчення впливу обставини форс-мажору та її наслідків повинні бути підтверджені невиконуючою Стороною шляхом надання іншій Стороні документа, виданого незалежним експертом або компетентним державним органом. Негайно після припинення впливу обставини форс-мажору та її наслідків невиконуюча Сторона повинна письмово повідомити про це іншу Сторону і відновити виконання зобов'язання. Якщо обставина форс-мажору триває більше ніж шість (6) місяців, кожна із сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором шляхом надання письмового повідомлення про це іншій Стороні.
^ 5. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ; ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
До цього Договору застосовується чинне законодавство України. Будь-які спори і розбіжності між сторонами, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються згідно з чинним законодавством України.
^ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до повного виконання кожною Стороною її зобов'язань. Цей Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін та на інших підставах, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.
6.2. Зміни чи доповнення до цього Договору вносяться письмово за згодою Сторін і є його невід'ємною частиною.
6.3. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1720 "Про достроковий викуп облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик", Порядком викупу та іншими нормативно-правовими актами України.
6.4. Цей Договір складено у двох (2) оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони. Примірники мають однакову юридичну силу.
^ 7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Продавець 


Покупець 


  


Міністерство фінансів України

вул. Грушевського, 12/2,

Київ-8, 01008

Держказначейство,

Рах. N 35133300101 в ОПЕРУ НБУ,

МФО 300001 


Рахунок (рахунки) для

сплати Покупної ціни: 


  ПІДПИСИ СТОРІН


Від Продавця 


Від Покупця 


______________________________ 


______________________________ 


М. П. 


М. П.