asyan.org
добавить свой файл
1
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ*

(формат фіксації основних структурних елементів бібліографічного опису)
Праці, у яких відображено основні наукові результати дисертації

Наукові монографії

Прізвище автора Ініціал імені. Ініціал по батькові. Назва монографії: монографія / Ініціал імені. Ініціал по батькові. Прізвище автора. – Місце видання : Найменування видавництва, рік видання. – загальна кількість сторінок.
Статті у наукових фахових виданнях

друковані видання

Прізвище автора Ініціал імені. Ініціал по батькові. Назва статті / Ініціал імені. Ініціал по батькові. Прізвище автора // Назва видання : підназва видання. – рік видання. – номер видання. – Сторінки, на яких розміщено статтю. – (Серія “Назва серії”).

електронні видання

Прізвище автора Ініціал імені. Ініціал по батькові. Назва статті [Електронний ресурс] / Ініціал імені. Ініціал по батькові. Прізвище автора // Назва видання : підназва видання. – рік видання. – номер видання. – Режим доступу до журн. : адреса електронного ресурсу. – Назва з екрана.
Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів,

симпозіумів, семінарів, шкіл тощо

Прізвище автора Ініціал імені. Ініціал по батькові. Назва матеріалів конференції / Ініціал імені. Ініціал по батькові. Прізвище автора // Назва конференції : матеріали науково-практичної конференції (Місце проведення, дата проведення) : кількість томів. Номер тому / відомості про відповідальність ; Найменування організації. – Місце видання : Найменування видавництва, рік видання. – Сторінки, на яких розміщено матеріал.
Докторант

(аспірант/здобувач) ___________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Науковий консультант

(керівник) ___________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Завідувач кафедри ___________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)