asyan.org
добавить свой файл
1

ПРАВИЛА №2

розіграшу запрошень на спеціалізовані заходи з медичної тематики


1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Правила розіграшу запрошень на спеціалізовані заходи з медичної тематики (в подальшому – Правила) визначають місце (територію), тривалість, умови і порядок участі в розіграшу запрошень на спеціалізовані заходи з медичної тематики (в подальшому – Акція).
2. ОРГАНІЗАТОР та ТЕХНІЧНИЙ ПРОВАЙДЕР АКЦІЇ

2.1. Організатором, виконавцем та технічним провайдером акції є Товариством з обмеженою відповідальністю «Сежедім Україна» (надалі – Організатор), адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська 15-А, 2-й поверх
^ 3. МІСЦЕ (ТЕРИТОРІЯ) І ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться по всій території України.

3.2. Акція триває з 20.11.2012 року 21.11.2012 року включно.

3.3. Визначення отримувачів Запрошень відбудеться 22.11.2012 року.
^ 4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Участь в акції можуть брати виключно дієздатні громадяни України, що в період проведення акції мешкають на території України, на момент участі в акції досягли 18 років, мають вищу медичну освіту, займаються медичною діяльністю за спеціалізацією: кардіологія чи кардіохірургія, мають досвід медичної практики в даному напрямку не менше 3 років та мають бажання отримати Запрошення, зазначені у розділі 5 даних Правил (в подальшому — Учасник(и)), з урахуванням виключень, передбачених п. 4.2. цих Правил та які добросовісно виконали умови цих Правил.

4.2. Учасниками акції не визнаються і не можуть брати участь в акції:

1) власники, засновники, учасники (акціонери), працівники та представники будь-якої організації (товариства, підприємства тощо) залученої до проведення цієї Акції;

2) чоловік або дружина осіб, вказаних у підпункті “1” даного пункту Правил;

3) найближчі родичі, а саме: діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба, осіб, вказаних у підпунктах „1“ і „2“ даного пункту Правил.

4) Фізичні особи, які не дотримуються вимог цих Правил.
^ 5. ЗАПРОШЕННЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Учасники акції отримують можливість отримати безкоштовні Запрошення (всюди за текстом – «Запрошення») на наступний Захід ((всюди за текстом – «Захід»):

5.1.1. II Міжнародний Симпозіум «Актуальні проблеми в лікуванні дисліпідемій у хворих метаболічним синдромом та цукровим діабетом», що пройде у м.Одеса з 07.12.2012 року по 08.12.2012 року.

5.2. Вказані в п. 5.1. цих Правил Запрошення надаються відповідно до положень розділу 6 даних Правил.
^ 6. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕНЬ

6.1. Для того, щоб взяти участь в Акції особі, що відповідає вимогам ст.4 даних Правил, необхідно:

Протягом строку дії Акції зазначеного у п.3.2. даних Правил заповнити Анкету учасника акції в електронному вигляді.

6.2. Анкету учасника Акції можна знайти за посиланням, яке міститься у повідомленні про Акцію.

6.2.1. Кожен Учасник може направити лише одну Анкету учасника Акції.

6.3. Учасниками, які отримають Запрошення (надалі – «Переможці Акції») вважаються перші 65 Учасників, які заповнять Анкету учасника. Результати визначення переможців Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.

6.3.1. Черговість заповнення Анкет учасників визначається виключно за даними системи реєстрації заповнених Анкет учасників, яка знаходиться у розпорядженні Організатора.

6.4. Переможці Акції повідомляються про своє право отримати Запрошення шляхом направлення електронного листа на електронну адресу або за телефоном, зазначеним Учасником в Анкеті учасника.

6.5. Для того щоб отримати Запрошення, визначені у п.5.1 цих Правил, Переможцям Акції необхідно звернутися до Організатора в порядку, визначеному в повідомлені про виграш та виконувати інші дії, які необхідні для безперешкодного отримання та передачі Запрошення.

У випадку неотримання Організатором від Переможця Акції зазначених документів, у належний строк, або не виконання вимог Організатора, необхідних для укладення правочинів, буде вважатися, що Переможець Акції відмовився від можливості отримати Запрошення. Подальша доля такого Запрошення самостійно вирішується Організатором акції та оскарженню не підлягає.

6.5.1. Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які ускладнення, спричинені наданням неточної або недостовірної інформації у наданому Переможцем Акції пакеті документів.

6.6. Для вручення Запрошення, Організатор акції може вимагати від Переможця Акції приїзду до м. Києва (в разі його проживання за межами Києва). У такому випадку пересування, проживання, харчування та інші витрати, що пов’язані з такою подорожжю, здійснює Переможець Акції за власний рахунок.

6.13. Вартість передбачених в розділі 5 цих Запрошень оподатковується відповідно до вимог чинного законодавства України. З метою дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування доходів фізичних осіб, Організатор самостійно або через уповноважених ним представників, має право здійснювати комплекс заходів, що сприяють сплаті відповідних податків Переможцями Акції.

6.14. Організатор залишає за собою право (але не обов’язок) повторного визначення Переможців Акції в разі:

  • виявлення фальсифікації даних Учасниками акції;

  • відмови Учасника від отримання Запрошення;

6.15. Організатор акції залишає за собою право не допускати до участі в акції Учасників, які намагались або реалізували вплив на систему, яка забезпечує визначення Переможців Акції, опосередкованим або безпосереднім способом, не передбаченим Правилами участі в Акції.

^ 7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

7.1. Детальні умови Акції викладені у цих Правилах. З офіційною версією цих Правил можна ознайомитись

на сайті www.the-medical-practice.com.

^ 8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Організатор не несе відповідальності за достовірність отриманої від Учасників акції інформації.

8.2. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасника акції отримати або скористатися передбаченими в розділі 5 цих Правил Запрошеннями у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів або іншими обставинами, які не залежать від волі Організатора.

8.3. У випадку, якщо Учасник акції з будь-яких причин у зазначений у цих Правилах строк не може отримати Запрошення особисто чи через уповноважену ним особу на підставі оформленої відповідно до чинного законодавства України довіреності, він не має права передати/поступитися Запрошенням третій особі. Подальша доля таких Запрошень самостійно вирішується Організатором.

8.4. Організатор не несе відповідальність за неможливість виконання своїх обов’язків згідно цих Правил у випадку настання обставин непереборної сили.

8.5. Беручи участь у акції, кожен Учасник акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами участі в акції, та свою повну та безумовну згоду з ними. Зобов’язується дотримуватися та виконувати їх. Порушення Учасником акції цих Правил або відмова Учасника акції від належного виконання цих Правил (в т. ч. механіки, порядку та строків проведення акції та/або отримання Запрошень тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Запрошення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

8.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник акції тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання наданої ним інформації Організатором з рекламною та/або будь-якою іншою метою у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України (зокрема, посилання на особисті данні, публікацій в ЗМІ і т.д.) Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

8.7. В разі, якщо під час отримання особою Запрошення згідно цих Правил, буде достеменно встановлено, що особа, яка прийняла участь в акції не може бути Учасником (п.4.2. Правил), такий Учасник втрачає право на отримання Запрошення, а Подальша доля таких Запрошень самостійно вирішується Організатором акції. Дане рішення Організатора оскарженню не підлягає.

8.8. Організатор не несе відповідальність стосовно подальшого використання наданих Запрошень Учасниками акції після їх одержання та/або за неможливість Учасниками акції скористатись отриманим Запрошенням.

8.9. Організатор не бере на себе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно прав на отримання Запрошень або стосовно самих Запрошень. Організатор не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками акції та прав на одержання Запрошень, передбачених Правилами.

8.10. Організатор не несе відповідальність за надійність та своєчасність доставки за будь-які помилки поштових та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

8.11. Організатор залишає за собою право в будь-який момент проведення Акції вносити зміни та доповнення до умов та строків проведення Акції з обов’язковим їх оприлюдненням на веб-сторінці www.the-medical-practice.com.

8.12. Дані Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.

8.13.1. У випадку розбіжностей та відмінностей з іншими рекламними матеріалами Акції, перевага надається тлумаченню та положенням, які викладені в цих Правилах.

8.13.2. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором. При цьому таке рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.