asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
^

3. Проведення торгів


3.1. Торги векселями проводяться в залі торгів УМВБ щоденно (за винятком офіційно встановлених в Україні вихідних та святкових днів).

3.2. Продавці, що бажають проводити розрахунки через Біржу, повинні до початку торгів надіслати на рахунок Біржі заставу згідно умов торгівлі за конкретними видами векселів.

3.3. Для участі в торгах Покупець до 13-ї години дня, що передує торгам, подає на УМВБ два екземпляри замовлення на придбання векселів (згідно з додатком N 2). Замовлення, в якому заповнені не всі графи, вважається недійсним.

Покупці, що бажають придбати векселі, розрахунки за які відбуваються через Біржу, повинні до початку торгів надіслати на рахунок Біржі заставу згідно умов торгівлі конкретними видами векселів.

3.4. Торги провадяться за безпосередньої участі Покупців.

Перед початком торгів кожен Покупець проходить реєстрацію.

3.4. Торгівля векселями на УМВБ здійснюється відповідно до Правил проведення торгів на Фондовій секції УМВБ.

3.5. Крок зміни ціни продажу векселя як в бік збільшення, так і в бік зменшення, може бути варіаційним, і змінюватися в ході торгів.
^

4. Оформлення укладених угод та здійснення розрахунків за ними


4.1. За укладеними в ході торгів угодами з купівлі-продажу векселів оформлюються біржові контракти у 3-х примірниках (один — продавцю, один — покупцю, один — УМВБ), які підписуються сторонами угоди та засвідчуються біржовим маклером.

Біржові контракти підписуються в день укладання угоди.

Біржові контракти, не оформленні належним чином в день торгів, вважаються недійсними, а угоди купівлі-продажу анульованими.

4.2. Умови біржового контракту можуть передбачати розрахунки між продавцем та покупцем в день укладання такого контракта та з відстрочкою платежу.

За взаємною згодою покупця та продавця Біржа може забезпечити розрахунки за укладеними угодами з купівлі-продажу векселів у порядку, визначеному біржовим контрактом (додаток N 3).

Форма, умови та зміст біржового контракту може бути змінено згідно з видом векселів, а також умовами їх обігу.

4.3. При укладанні біржового контракту з Покупця та Продавця стягується біржовий збір згідно Збірнику Тарифів УМВБ у термін 3 (три) банківських дні.

Тарифи можуть бути змінені за рішенням Біржового Комітета УМВБ, що підлягає оприлюдненню не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до впровадження змін.

4.4. Здійснення індосаменту векселя забезпечується Продавцем.

При цьому:

- якщо вексель належить Продавцю на правах власності (комерційна операція Продавця), він особисто здійснює індосамент; — якщо Продавець здійснює комісійну операцію, індосамент здійснює векселеутримувач за вимогою Продавця відповідно до умов договору доручення на продаж векселів між векселеутримувачем та Продавцем.

4.5. Індосамент за умовами біржового контракту здійснюється на користь:

- Покупця у випадку, якщо Покупець виконує комерційну операцію;

- клієнта Покупця (якщо Покупець виконує комісійну операцію)

за умовами договору доручення на купівлю векселів.

4.6. Умовами біржового контракту може бути також передбачене здійснення векселеутримувачем бланкового індосаменту.

4.7. Особливості проведення розрахунків за біржовими контрактами за участю Біржі.

4.7.1. Покупець протягом терміну, вказаному у біржовому контракті перераховує кошти за придбані векселі з урахуванням сплаченої застави на рахунок Біржі.

4.7.2. В наступний робочий день після закінчення терміну розрахунків здійснюється передача векселя покупцю продавцем за актом прийома-передачи згідно умов біржового контракту. Копія акту надається представнику УМВБ.

4.7.3. Заставні кошти продавця повертаються на його рахунок в наступний робочий день після передачи векселя покупцю.

4.7.4. Порушення строків оплати/поставки за біржовими контрактами є підставою для анулювання відповідних угод купівлі-продажу.<< предыдущая страница   следующая страница >>