asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

Правила торгівлі векселями на Українській міжбанківській валютній біржі


Зміст документу


УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА

N 46 від 18.02.99

м.Київ

vd990218 vn46

Затверджено

Біржовим Комітетом УМВБ

Протокол N 46

від 18.02.99 р.

З змінами та

доповненнями,

затвердженими Біржовим

Комітетом УМВБ

Протокол N 3(53)

від 29.09.00 р.

Правила торгівлі векселями

на Українській міжбанківській валютній біржі

1. Загальні положення


1.1. Дані Правила торгівлі векселями на Українській міжбанківській валютній біржі (надалі — Правила) розроблені відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Правил та Положень Українській міжбанківській валютній біржі (надалі — УМВБ).

1.2. Ці Правила регламентують процедури:

- допуску векселів до торгівлі на УМВБ, згідно умов допуску цінних паперів, які не включені до Біржового реєстру;

- проведення торгів та укладання угод з купівлі-продажу векселів на УМВБ;

- застосування санкцій за порушення цих Правил.

1.3. Учасниками торгів з купівлі-продажу векселів на УМВБ можуть бути виключно члени Фондової Секції УМВБ, що зареєстровані у встановленому порядку.
^

2. Допуск векселів до торгівлі на УМВБ


2.1. До торгівлі на УМВБ можуть бути допущені прості та переказні векселі, які оформлені відповідно до чинних законодавчих та нормативних документів, що регулюють вексельний обіг в Україні, та Правил лістингу на УМВБ.

2.2. Допуск векселів до торгівлі здійснюється УМВБ на підставі поданого продавцем письмового замовлення на продаж векселів та в разі необхідності копії векселя;

2.2.1. Замовлення на продаж (додаток N 1) має бути подано до Торгівельного управління УМВБ до початку торгів або маклеру під час торгів, та повинно містити наступні обов’язкові дані:

- передбачені формою замовлення реквізити векселя;

- цінові умови продажу векселя (у гривнях та відсотках від номінальної вартості векселя);

- вид операції, що здійснює член ФС — продавець (комісійна або комерційна);

- гарантії продавця щодо наявності векселю на момент подання замовлення, його дійсності, а також необтяженості векселя іншими борговими зобов’язаннями (продажу, застави, арешту, тощо);

- спосіб розрахунків (у випадку розрахунків через Біржу вказується термін);

- термін дії замовлення;

Замовлення без зазначення обов’язкових даних вважається недійсним. У замовленні продавець може вказати додаткову інформацію щодо продажу векселя. Замовлення підписується керівником або уповноваженою особою члена ФС — продавця та скріплюється печаткою продавця. Відповідальність за інформацію, яка зазначена у замовленні на продаж векселів, несе Член Фондової Секції — продавець.

2.3. На підставі поданих продавцями замовлень перед торгами формується біржовий бюлетень.

До біржового бюлетеня вносяться пропозиції на продаж векселів за умови подання продавцями всіх необхідних документів згідно з п. 2.2 цих Правил.

Пропозиції на продаж векселів не вносяться до біржового бюлетеня, якщо замовлення на продаж не відповідає вимогам п. 2.2.1 цих Правил.

Стосовно векселів, які не включені до біржового бюлетеня з вищезазначених причин, УМВБ повинна не пізніше ніж за 1 (одну) годину до початку поточних торгів векселями надати продавцю мотивовану відповідь (факсом або електронною поштою).

2.4. Біржові бюлетені регулярно публікується у засобах масової інформації та розсилається серед Членів ФС електронною поштою.

2.5. Плата за допуск векселів до торгів на УМВБ здійснюється відповідно до Збірнику тарифів.следующая страница >>