asyan.org
добавить свой файл
1
Правила прийому до навчального закладу


 

1. Загальна частина

   1.1. Правила прийому до ДНЗ «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» на 2013 – 2014 навчальний рік розроблено згідно з Типовими правилами прийому до Професійно – технічних навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013року №499.

  

   1.2. До державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40 м .Новоукраїнка» приймаються громадяни України.

  

   1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

         Обмеження допускаються за медичними показниками та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

  

   1.4. Прийом до державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» здійснюються для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

   1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення професійно-технічного навчального закладу державної та комунальної власності.

 

 

^ 2. Приймальна комісія

   2.1. Прийом документів до державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» здійснює приймальна комісія.

  

   2.2. Очолює приймальну комісію директор державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» Сербіна Наталія Іванівна, яка своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

  

   2.3. Правила прийому до державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» розроблені згідно з Типовими правилами прийому та затверджені керівником ДНЗ «Професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» до 1грудня 2013 року.

  

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів,

       - проводить з вступниками бесіди з питань вибору професій, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування після закінчення навчального закладу,

- приймає рішення щодо осіб рекомендованих до зарахування до Професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і обумовлюють:

   - перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

   - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

   - планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників,терміни навчання за професіями;

   - форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

- порядок зарахування на відповідну форму навчання ,

- порядок роботи приймальної комісії,

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

 

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до ДНЗ «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка » відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

 

^ 3. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання , до якої додають:

   - документ про освіту (оригінал );

   - медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством ;

   - 6 фотокарток розміром 3х4 см.

   - копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку ( відповідно до вимог статті14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, що засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3.   Прийом документів у дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проводиться з дотриманням вимог до відповідного переліку документів, які підтверджують їх юридично - правовий статус:

- свідоцтво про народження;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих в житловому приміщенні, будинку;

- які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за встановленою формою;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

- дублікат обліково–статистичної картки, який виготовляється на паперовому носії інформації, підписується оператором єдиного банку даних із зазначенням дати його виготовлення;

- засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою служби у справах дітей (далі обліково – статистична картка);

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в установі банку (у разі наявності);

- рішення районної, держадміністрації, виконавчого органу міської та районної ради   про надання статусу дитини – сироти та дитини позбавленої батьківського піклування;

 

^ 4. Умови прийому

4.1 Прийом до ДНЗ «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» проводиться на базі базової та повної загальної середньої шляхом конкурсного відбору втупників на навчання за результатами співбесіди.

4.2 Конкурсний відбір проводяться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3 Професійно підготовка в навчальному закладі здійснюється відповідно за ІІ атестаційним рівнем. Форма навчання - денна.

 ^ На базі базової загальної середньої освіти (після 9 класів)

Код

Назва професії

Термін навчання

Плановий набір

Освітньо – кваліфікаційний рівень випускника

обмеження

7233

8331

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва


36

місяців


25

осіб

Слюсар – кваліфікація ІІІ розряд.

Категорія «А», «В», «С»


Вік: після закінчення навчання – не менше 18 років.

Стать: чоловіча. Медичні обмеження.

7122

7133

7141

Муляр

Штукатур

Маляр

36

місяців

25

осіб

Муляр кваліфікація – ІV розряд;

Штукатур – ІІІ розряд;

Маляр – ІІ розряд

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років;

Стать: чоловіча, жіноча;

Медичні обмеження.

Маляр - Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років;

Стать: чоловіча, жіноча;

Медичні обмеження


5122

7412

Кухар

Кондитер

42

місяці

25

осіб

Кухар - ІV розряд;

Кондитер – ІІІ розряд

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років;

Стать: чоловіча, жіноча;

Медичні обмеження.

4112
4121

Оператор комп’ютерного набору

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних


36

місяців


25

осіб

Оператор комп’ютерного набору – ІІ розряд

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних


Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років;

Стать: чоловіча, жіноча;

Медичні обмеження.

^ Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних - Вік: після закінчення терміну навчання – не менше17 років;

Стать: чоловіча, жіноча;

Медичні обмеження.

 

^ Без отримання   загальної середньої освіти (після 9 класів)

Код

Назва професії

Термін навчання

Плановий набір

Освітньо – кваліфікаційний рівень випускника

обмеження

7122

7133

 

Муляр

Штукатур

 

24

місяці

30

осіб

Муляр кваліфікація – ІV розряд;

Штукатур – ІІІ розряд;

 

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років;

Стать: чоловіча, жіноча;

Медичні обмеження.

 ^ На базі базової загальної середньої освіти (після 11 класів)

Код

Назва професії

Термін навчання

Плановий набір

Освітньо – кваліфікаційний рівень випускника

обмеження

7212

Електрогазозварник

12

місяців

25

осіб

Електрогазозварник – ІІІ розряд

Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років. Стать – чоловіча.

Медичні обмеження.

5122

Кухар

 

18

місяців

25

осіб

Кухар - ІV розряд;

 

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років;

Стать: чоловіча, жіноча;

Медичні обмеження.

 

   У випадку коли бажаючих вступити до ДНЗ «ПТУ № 40 м. Новоукраїнка» більше від можливості прийому, навчальний заклад проводить конкурсний відбір за середнім балом документа про освіту.

   У разі, якщо вступники мають однаковий середній бал документа про освіту, першочергово зараховують того вступника, що подав документи раніше.

4.4. Строки проведення прийому на навчання до ДНЗ «ПТУ № 40 м. Новоукраїнка» :

Етапи вступної кампанії:

 

Початок прийому заяв та документів

01.01.2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

До 16 серпня 2013 року

Строки проведення вступних випробувань

 

Термін зарахування випускників

До 25 серпня 2013 року

 

5. Зарахування

 

5.1.Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право,

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»(зі змінами)

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами позитивних оцінок при проходженні співбесіди,

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право,

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 « Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2 Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3 Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за денною формою навчання.

5.4 У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5 Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора.

5.6 Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7 Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах державного замовлення.

 

^ 6. Прикінцеві положення.

 

6.1 Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно – технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитись зарахування   осіб,що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій професійно – технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом .

6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «ПТУ № 40 м. Новоукраїнка» , а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил прийому до ДНЗ «ПТУ № 40 м. Новоукраїнка» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади.