asyan.org
добавить свой файл
1

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)


ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ

Ці «Правила (договірні умови) про надання послуг» (далі – Правила) є пропозицією до укладення договору про надання послуг на умовах, що встановлені Банком, і застосовуються у випадку укладення між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та Партнером договору про надання послуг.

Правила не застосовуються для врегулювання відносин за будь-якими іншими договорами, стороною яких є ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Договір, що зазначено вище, іменується в цих Правилах «Договір» і під цим терміном розуміється Договір, укладений з Партнером з усіма додатками, а також з цими Правилами.

Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма сторонами Договору, як Банком, так і Партнером.


  1. ^ ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  1. Виконавець за завданням Банку зобов’язується надати Банку консультативні послуги щодо пошуку та залучення клієнтів (юридичних та/або фізичних осіб) для обслуговування Банком (кредитні програми, депозитні програми, розрахунково-касове обслуговування, операції з ПК та інше, далі за текстом – «продукти і послуги»), а Банк оплачує надані Виконавцем консультативні послуги в строк та на умовах відповідно до цього Договору. Консультативні послуги, що надаються за цим Договором, відповідно Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

  2. Консультативні послуги, які надаються Виконавцем Банку, полягають в:

 • наданні фізичним і юридичним особам, зацікавленим у продуктах і послугах Банку, (надалі - клієнтам) консультацій щодо можливості отримання продуктів і послуг Банку, зокрема умов їх надання, оформлення та супроводження;

 • консультування клієнтів в оформленні необхідних документів у разі їх зацікавленості в отриманні продуктів і послуг Банку;

 • інформування шляхом передачі необхідних документів, отриманих від клієнтів, у Банк, зокрема передачі у Банк інформації про клієнтів, які залучаються на обслуговування Банком, у рамках цього Договору.

  1. За цим Договором Банк не надає Виконавцю повноважень на вчинення правочинів та будь-яких інших дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення прав та обов’язків Банку.
 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

  1. Виконавець зобов’язується:

   1. Здійснювати дії щодо пошуку та залучення клієнтів на обслуговування Банком на території України.

   2. Надавати Банку наявну у Виконавця інформацію щодо клієнтів, які залучаються на обслуговування в Банк, у рамках цього Договору.

   3. Не розголошувати відомості, що складають комерційну таємницю клієнтів, які залучаються за цим Договором до обслуговування Банком, банківську таємницю, а також конфіденційну інформацію, що могла стати відомою Виконавцю від клієнтів та/або Банку у зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором.

   4. Сповіщати Банк про виявлені порушення прав Банку або про порушення прав Виконавця, які пов’язані із наданням послуг у письмовій формі протягом 3 календарних днів із дня їх виявлення.

   5. Не надавати від імені Банку ніяких гарантій та зобов’язань клієнтам.

   6. У разі зміни будь-яких реквізитів або контактних даних, протягом 5 робочих днів із дня виникнення таких змін, або реєстрації їх у встановленому чинним законодавством України порядку, письмово проінформувати про це Банк.

   7. Надавати в Банк заявки-направлення щодо клієнтів, яких він залучає на обслуговування в Банк, на підставі яких Банк закріплює даного клієнта за Виконавцем в автоматизованій банківській системі та складає Акт прийому-передачі наданих послуг (Додаток 1 до Правил) згідно пункту 3.1.5 даних Правил.

   8. Підписати Акт прийому-передачі наданих послуг (або, у разі наявності зауважень, надати в Банк письмову відмову від підписання) та повернути його в Банк до 25 числа місяця в якому складений Акт.

   9. Надати в Банк:

    1. свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця,

    2. свідоцтво про сплату єдиного податку,

    3. свідоцтво платника ПДВ

    4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в разі якщо Виконавець є фізичною особою-підприємцем та має статус платника єдиного податку та платника ПДВ

    5. документ, що підтверджує сплату єдиного податку за поточний рік

    6. документ (довідка) виданий податковим органом, в якому зазначається перелік видів діяльності, відповідно до реєстраційної карти та визначена система оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності.

   10. Виконавець зобов’язується не надавати послуги, аналогічні за своїм змістом послугам, зазначеним в пункті 1.1 Договору іншим банкам без письмового дозволу Банку.

  2. Виконавець має право:

   1. Брати участь у переговорах з потенційними клієнтами Банку з питань отримання ними продуктів і послуг.

   2. Одержувати від Банку інформацію щодо змісту банківських продуктів і послуг, тарифів за послуги Банку та змін до Тарифів винагороди виконавців, а також іншу інформацію, що не містить банківської, комерційної таємниці, або не є конфіденційною.

   3. Одержувати винагороду за фактично надані послуги на підставі підписаного Акту прийому-передачі наданих послуг відповідно до Тарифів винагороди виконавців.
 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ

  1. Банк зобов’язується:

   1. Здійснювати своєчасну оплату за наданні Виконавцем послуги відповідно до Тарифів винагороди виконавців та порядку, встановленому підпунктами 4.2 цього Договору в разі отримання підписаних Виконавцем Актів прийому-передачі наданих послуг у строки визначені в п.2.1.8.

   2. Повідомляти Виконавцю своє рішення про укладення чи про відмову від укладення договорів з потенційними клієнтами, що залучаються для обслуговування в Банк за цим Договором.

   3. Не розголошувати відомості, що становлять банківську таємницю, а також комерційну таємницю чи конфіденційну інформацію Виконавця.

   4. Надавати на прохання Виконавця інформацію щодо змісту банківських продуктів і послуг, тарифів за послуги Банку та зміни до Тарифів винагороди виконавців, а також іншу інформацію, необхідну Виконавцю для виконання обов’язків за Договором, яка не містить банківської та/або комерційної таємниці, або не є конфіденційною.

   5. На підставі заявок, наданих Виконавцем щодо клієнтів, яких він залучає на обслуговування в Банк, щомісячно до 15 числа складати Акт прийому-передачі наданих послуг щодо фактично наданих Виконавцем послуг або, протягом цього ж періоду, належним чином скласти відмову від прийняття наданих Виконавцем послуг.

  2. ^ Банк має право:

   1. Змінювати без погодження із Виконавцем Тарифи винагороди виконавців на підставі рішення компетентного органу Банку, про що Виконавцю надсилається письмове повідомлення поштою або вручається особисто або розміщується у відділеннях банку або на Інтернет-сторінці Банку.

   2. Змінювати тарифи, комісії, вартість банківських продуктів і послуг, умови їх надання.

   3. Відмовитись від оплати в поточному місяці за надані Виконавцем послуги в разі неповернення Виконавцем у строки визначені в п.2.1.8 підписаних Актів прийому-передачі наданих послуг. В такому разі виплата проводиться у строки що передбачені для наступного місяця при умові підписання Виконавцем Актів прийому-передачі наданих послуг.

   4. Вимагати від Виконавця необхідну інформацію про клієнтів, які залучаються для обслуговування в Банк, в рамках цього Договору.

   5. Відмовитися від укладення договорів з потенційними клієнтами, які залучаються для обслуговування в Банк за цим Договором.

   6. Контролювати порядок надання Виконавцем послуг.


^ 4. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Розмір винагороди, що сплачується Виконавцю за надані послуги, визначається згідно Тарифів винагороди виконавців, затверджених компетентним органом Банку.

  2. Винагорода Виконавцю за надані за цим Договором послуги виплачується в останній робочий день місяця наступного за звітним, за умови підписання обома сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг, шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Виконавця, відкритий в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

  3. Винагорода за надані послуги сплачується Виконавцю в національній валюті.

  4. Із суми Винагороди, що сплачується Виконавцю, утримуються податки та збори згідно з чинним законодавством України.

  5. Якщо Виконавець є фізичною особою-підприємцем, має статус платника єдиного податку та у випадку, якщо в свідоцтві про сплату єдиного податку зазначений вид діяльності, який не відповідає тому виду діяльності, який здійснює Виконавець за цим Договором, то Банк здійснює утримання податку з доходів фізичних осіб у відповідності до вимог чинного законодавства України.


^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, згідно із законодавством України.

  2. Сторони дійшли згоди, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, що не залежить від волі Сторін) - обставин техногенного, природного або воєнного характеру, соціально-політичного характеру, включаючи міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії урядів та інших органів із власними повноваженнями держав, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії зазначених обставин.

  3. Сторона зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, з наданням належно оформленого підтвердження компетентного органу, протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати їх настання. У випадку настання обставин, визначених п. 5.2. цього Договору, строк виконання зобов’язань продовжується на строк дії таких обставин.

  4. Виникнення обставин непереборної сили в період прострочення виконання Стороною зобов’язань за цим Договором позбавляє цю Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу, яка звільняє від відповідальності за цим Договором.


^ 6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

  1. Спори, що можуть виникнути при виконанні цього Договору, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

  2. У разі не розв’язання спірних питань шляхом переговорів, усі спори, розбіжності та вимоги, які виникають при виконанні даного Договору чи в зв’язку з ним, або випливають із нього, підлягають розгляду у судовому порядку згідно із передбаченою законодавством підсудністю та підвідомчістю судових спорів із застосуванням матеріального та процесуального права України.


^ 7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ, ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

  1. Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений строк та набирають чинності з дати вказаної при їх розміщенні на сайті www.eurobank-ua.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку.

  2. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами і діє протягом одного календарного року, якщо дію Договору не буде припинено згідно з вимогами інших пунктів Договору. Строк дії Договору автоматично продовжується на наступний календарний рік в разі якщо жодна з Сторін письмово не сповістила про його припинення іншу Сторону в термін, не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення дії договору.

  3. Правила можуть бути скасовані або до них Банком можуть бути внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення змін до Правила та/або Правил в новій редакції на сайті www.eurobank-ua.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку за 14 (чотирнадцять) календарних днів до набрання чинності відповідних змін. Укладаючи договір, Партнер погоджується з порядком зміни умов цих Правил та/або Договору, який викладено в цьому пункті. Сторони погодили, що зміни, які здійснюються відповідно до умов цього пункту Правил, не потребують додаткового укладення Сторонами угод щодо внесення змін та вступають в силу з дати, що буде вказана у вищевказаних повідомленнях. Партнер, при незгоді зі зміною Правил зобов’язаний письмово повідомити про це Банк, для вирішення питання розірвання Договору. Проведення Партнером операцій після вступу в силу змін до Правил, підтверджує його згоду зі змінами до Правил.

  4. Кожна із Сторін має право ініціювати дострокове розірвання цього Договору, письмово сповістивши про це іншу Сторону в термін, не менш ніж за 3 (три) календарні дні до пропонованої дати розірвання, за умови проведення між Сторонами всіх розрахунків.

  5. Банк має право припинити дію усіх Договорів про надання послуг укладених з Виконавцями, шляхом розміщення інформації на сайті www.eurobank-ua.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку. Договір буде вважатися розірваним на протязі 3 (трьох) календарних днів з моменту розміщення такої інформації.


^ 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Жодна зі Сторін не має права без письмової згоди іншої Сторони, передавати свої права й обов’язки за цим Договором будь-яким третім особам.

  2. Недійсність окремих положень цього договору не тягне за собою недійсність цього Договору в цілому.Голова Правління Д.В. Фурман


Додаток 1


до Правил (договірних умов)

про надання послуг

^

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ


за договором про надання послуг № ________ від „__” ______________ ____ р.
м. __________ «__» _________ 20__р.

Публічне акціонерне товариство комерційний банк „ЄВРОБАНК” (скорочене найменування – ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»), далі за текстом – „Банк”, в особі ___________________________________________________________, який діє на підставі ________________________________________________________________, з однієї сторони, та

________________________________________________________________________, в особі ____________________________________________, що діє на підставі _____________________, далі за текстом – „Виконавець”, з другої сторони, які надалі в тексті цього договору спільно іменуються „Сторони”, а кожна окремо – „Сторона” склали цей Акт прийому-передачі наданих послуг на виконання Договору про надання послуг №_________ від «___» __________ 20__р. (далі –Договір), про таке:


 1. Виконавець у відповідності з умовами Договору виконав в _____________ (вказати місяць) 20__р. такі консультативні послуги щодо пошуку та залучення клієнтів для обслуговування в Банк:

  п/п

  Клієнт

  Назва виконаних робіт

  Обсяг виконаних робіт

  Обсяг винагороди

 2. З обсягу винагороди Банк утримує податок в розмірі _________ (_______________________________) гривень ___ копійок.

 3. Банк сплачує Виконавцю винагороду за надані консультативні послуги в розмірі _________ (_______________________________) гривень ___ копійок.

 4. За фактом виконання взаємних зобов’язань, сторони претензій не мають.

 5. Цей Акт є підставою для здійснення розрахунків між Сторонами.

 6. Цей Акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

^ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНКВИКОНАВЕЦЬ


^ Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ЄВРОБАНК"

(код ЄДРПОУ 33305163)

01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35

к/р 32009176001 в ГУ НБУ по місту Києву і Київській області, МФО 321024,

ІПН 333051626565

Голова Правління
______________________Д.В.Фурман
м. п.

Місцезнаходження:

______, м. __________,

вул. ___________________, буд. ___

П/Р ________________________

в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»,

МФО 380355,

код ЄДРПОУ ______________
_____________________________________
_________________________/ __________/

м. п.