asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

Висновок.
В даній курсовій роботі, тема якої «Основні міжнародні правові акти про економічні, політичні та культурні права людини», ми дали визначення поняттю прав людини, охарактеризували економічні, політичні і соціальні права, описали джерела прав людини, дали перелік міжнародно-правових документів про економічні, політичні та культурні права.

З викладеного в даній курсовій роботі матеріалу можна зробити слідуючі висновки:

- права людини - це невідчужувані свободи і права особи, які індивід отримує в силу вого народження, основне поняття природного і, взагалі, будь-якого права в світі;

- права людини повинні бути під захистом закону;

- політичні права включають свободу слова, свободу зборів й асоціацій, право брати участь в управлінні своєю країною, право обирати і бути обрним на чесних періодиних виборах, що проводяться шляхом таємного голосування;

- економічні права - це можливості людини реалізувати свої здібності і здобувати засоби до існування, беручи участь у виробництві матеріальних та інших благ (зокрема права: на власність щодо засобів виробництва; здобуття професій; вибір та здійснення трудової або іншої діяльності; сприятливі умови і справедливу оплату праці; відпочинок і дозвілля);

- культурні права - це, перш за все, право вільно брати участь у культурному житті суспільства, науковому прогресі, користування його благами, право на захист моральних і матеріальних інтересів автора будь-якої наукової, літературної чи художньої продукції;

- основні міжнародно-праві документи, які захищають економічні, політичні та культурні права людини:

- Загальна декларація прав людини.

- Міжнородний пакт про громадянські та політичні права.

- Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права.

- Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права

- існує ряд міжнародних організацій, які проводять контроль за дотриманням державами-учасницями відповідних Пактів прав людини.


Список використаних першоджерел.


 1. Права людини. Основні міжнародно-правові документи: 35 док. / Упоряд. Ю.К. Качуренко.

 2. Загальна декларація прав людини. - Тернопіль: Збруч, 1991 р.

 3. Міжнародна Хартія прав людини. Зб. док. / відп. ред. А.М.Шленаков, К.: Наукова думка, 1991 р.

 4. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991 року .

 5. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. - К.: Вентурі, 1996 р.

 6. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник:/ За ред. В.В. Копейчикова, - К.: Юрінком Інтер, 1998 р.

 7. Андрусяк Т. Теорія держави і права. Львів: Фонд "Право для України", 1997 р.

 8. Рабінович М.П. Основи загальної теорії права та держави. Посібник для студентів спец. "Правознавство".-Бородянка, 1993 р.

 9. Молдован В.В. Основи держави і права: опорні конспекти: Навчальний посібник, - К.: Юмана, 1997 р.

 10. Джоніє М. та інші. Європейське право у галузі прав людини: джерела іпрактика застосування. /К.: Артек; Будапешт: Ін-т Конст. та Закон. політики, 1997 р.

 11. Арбузов В.А., Шахновський А.А. Знай и используй свои права. / Л.: Лениздат. 1989 г.

 12. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. /М.: Юрид. лит., 1991 г.

 13. Жарков Б.Н. Права человека в современном мире: проблемы и решения. К 40 летию принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. / М.: Знание, 1988 г.

 14. Общая теория прав человека. Ин-т гос. и права РАН; Отв. ред. Е.А.Лукашёва. / М.: Норма, 1996 г.

 15. Забигайло В.К. Право на права. - К.: Политиздат Укр., 1989 г.

 16. Межнародное сотруднечество государств в области прав человека (проблемы защиты прав человека в услових боротьбы за мир и безопасность) Отв. ред. В.Н.Денисов. / К. Наук. думка, 1987 г.

 17. Малов Б.Г. ООН и содействие осуществлению соглашений о правах человека. / М.: Наука, 1986 г.

 18. Копейчиков В.В. Права человека: мифы и реальность./ К.: Вища школа. 1987 г.

 19. Декларацияя прав и реальность. К 200-летию Декларации прав человека и гражданина. / М.: Межнародные отношения, 1987 г.1 Міжнародний Пакт про економічні соціальні і культурні права. стаття 6-14.


1 Загальна декларація прав людини. - Тернопіль: Збруч, 1991 р. стаття 18-21.


1 Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права. стаття 18-21.


1 Загальна декларація прав людини. - Тернопіль: Збруч, 1991 р. стаття 27.


2 Міжнародний Пакт про економічні соціальні і культурні права. стаття 15.


1 Джоніє М. та інші. Європейське право у галузі прав людини: джерела іпрактика застосування. /К.: Артек; Будапешт: Ін-т Конст. та Закон. політики, 1997 р.


1 Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991
<< предыдущая страница