asyan.org
добавить свой файл
1
Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №
Затверджую

Директор школи

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

лаборанта
І. Загальні положення

1.1.Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики лаборанта.

1.2. Лаборант призначається на посаду та звільняється з неї директором школи. Лаборант повинен мати середню професійну освіту чи початкову професійну освіту, спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи за цим профілем не менше ніж 2 роки.

Особа яка не має спеціальної підготовки необхідного стажу роботи, але володіє достатнім і практичним досвідом і виконує якісно і в повно­му обсязі покладені на неї посадові обов'язки, як виняток, може бути призначена на посаду лабо­ранта.

1.3. Лаборант підпорядковується безпосеред­ньо вчителю, який виконує обов'язки завідувача кабінету, а в разі обслуговування декількох кабі­нетів — заступнику директора школи з навчаль­но-виховної роботи.

1.4.У своїй діяльності лаборант керується по­становами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінету(ів), відповідними стандартами і технічни­ми вимогами, правилами експлуатації лаборатор­ного обладнання і контрольно-вимірної апарату­ри; правилами експлуатації обчислювальної тех­ніки; правилами і нормами охорони праці, тех­ніки безпеки, виробничої санітарії та протипо­жежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основним завданням лаборанта є надання до­помоги вчителю (вчителям) в організації і прове­денні навчальних занять, обслуговуванні та підтри­муванні в робочому стані обладнання навчальних кабінетів.

3. Посадові обов'язки

3.1. Слідкує за справністю лабораторного об­ладнання, здійснює його ремонт.

3.2. Готує обладнання (прилади, апаратуру, технічні засоби навчання) до проведення експе­риментів, здійснює його перевірку і просте регу­лювання згідно з розробленими інструкціями та іншою документацією.

3.3. Здійснює відповідно до вказівок учителів, завідувача кабінету й розкладу занять необхідні підготовчі та допоміжні операції для проведення лабораторних, практичних і демонстраційних робіт.

3.4. Забезпечує учнів під час виконання лабо­раторних і практичних робіт необхідними для їх проведення обладнанням, матеріалами, реактива­ми тощо.

3.5. Виконує різноманітні обчислювальні й графічні роботи, пов'язані з навчальними занят­тями, які проводяться.

3.6. Веде облік витрачених матеріалів, скла­дає звітність відповідно до встановленої форми.

3.7. Розмножує за вказівкою вчителя, завіду­вача кабінету дидактичні матеріали.

3.8. Належним чином упорядковує обладнан­ня після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт; в разі потреби миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації.

3.9. Суворо дотримується правил техніки без­пеки, охорони праці, виробничої санітарії та по­жежної безпеки.

3.10. Турбується про розширення матеріаль­ної бази кабінету(-ів), складає за дорученням за­відувача кабінету заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв'язки з навчальними ко­лекторами, фільмотеками та іншими подібними організаціями.

4. Права

4.1.Забороняти користуватися несправним об­ладнанням (приладами/інструментами, технічни­ми засобами тощо).

4.2. Відразу ж забороняти дії, що спричиня­ють явні порушення правил техніки безпеки, охо­рони праці, виробничої санітарії і пожежної без­пеки під час користування обладнанням і мате­ріалами, Закріпленими за кабінетом.

5. Відповідальність

5.1.За невиконання чи неналежне виконан­ня без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, за­конних розпоряджень адміністрації і педагогіч­них працівників школи, а також посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодав­ством.

5.2. За завдані школі чи учасникам навчально­го процесу у зв'язку з виконанням (невиконан­ням) своїх посадових обов'язків збитки лаборант несе відповідальність у порядку і в межах, визна­чених трудовим і/чи цивільним законодавством.

^ 6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

6.1.Працює в режимі ненормованого робочо­го тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2.У період канікул, який не збігається з відпусткою, виконує господарські та інші робо­ти відповідно до розпоряджень директора шко­ли чи його заступника з навчально-виховної ро­боти. .

6.3.Проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідувача відповідно­го кабінету чи заступника директора школи з на­вчально-виховної роботи.

6.4. Працює в тісній взаємодії з учителями відповідних предметів.
З інструкцією ознайомлений(а) _________________________________
дата "____"________ 200__р.