asyan.org
добавить свой файл
1
ПРОЕКТ

Про затвердження Порядку державного обліку

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою

зникнення, видів рослинного і тваринного світу,

занесених до Червоної книги України
Відповідно до статті 12 Закону України „Про Червону книгу України” та з метою збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, рослин та грибів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, що додається.

2. Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі (Томахін М.Л.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести цей наказ для керівництва в роботі та здійснення контролю Державній екологічній інспекції України у десятиденний строк після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів України Вільдмана І.Л.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

^ Міністр М.В. Злочевський

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної

академії наук України Б.Є. Патон

Погоджено:

Перший заступник Міністра М. Романов

Заступник Міністра І. Вільдман

Департамент організаційно-аналітичної

та кадрової роботи Г. Власова

Юридичний департамент В. Бучко

Департамент охорони природних ресурсів

та екомережі М. Томахін

ПІДГОТОВЛЕНО:

Відділ охорони рослинного світу

О. Попович 206 31 26

08\3

Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства екології

та природних ресурсів

від ___________ № ______

ПОРЯДОК


державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під

загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу,

занесених до Червоної книги України

1. Державний облік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України (далі – види Червоної книги), охоплює всю територію України, включаючи її внутрішні морські води і територіальне море, континентальний шельф та виключну (морську) економічну зону, і ведеться з метою систематичної роботи щодо виявлення місць їх перебування та зростання, визначення їх географічного поширення, кількісних, якісних та інших характеристик необхідних для вжиття термінових заходів для їх охорони та відтворення.
2. Державний облік видів Червоної книги ведеться за окремими видами (групами видів) тварин, рослин і грибів шляхом виконання облікових робіт з використанням даних власників або користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок стосовно наявності у них таких видів, а також даних, що містяться у матеріалах лісо- і землевпорядкування, державного земельного, лісового та водного кадастрів, даних наукових установ, перевірених даних громадських організацій та окремих громадян.
3. Ведення державного обліку видів Червоної книги передбачає:

визначення конкретних територій (акваторій), де виконуються облікові роботи, опрацювання матеріалів, що містять інформацію про види Червоної книги на цих територіях;

проведення експедиційних робіт, що забезпечують спостереження і вивчення чисельності, стану та інших характеристик, облік цих видів безпосередньо у навколишньому природному середовищі;

оброблення матеріалів обліку видів Червоної книги, одержаних під час експедиційних робіт, а також даних власників або користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок, даних, що містяться у матеріалах лісо- і землевпорядкування, державного земельного, лісового та водного кадастрів, даних наукових установ, громадських організацій та окремих громадян із складенням зведеної відомості у розрізі Автономної Республіки Крим, областей та районів;

узагальнення одержаної інформації, ведення комп’ютерної бази даних.
4. Державний облік видів Червоної книги України здійснюється відповідно до методики, що затверджується Мінприроди.
5. Організація ведення державного обліку видів Червоної книги, координація діяльності, пов’язаної з виконанням цих робіт, зберігання обробленої інформації та її публікація здійснюється Мінприроди.
6. Мінприроди відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” із застосуванням процедури закупівлі в одного учасника визначає провідні наукові установи (зоологічного та ботанічного профілю), на які покладається наукове супроводження робіт з ведення державного обліку видів Червоної книги України, і які відповідають за її ведення.
7. Провідні наукові установи відповідно до договору про закупівлю послуг за державні кошти визначають територіальні наукові установи (сторонні організації), які здійснюють облікові роботи, збір і оброблення даних на відповідних територіях за певними видами (групами видів) тварин, рослин і грибів.

Після виконання відповідних робіт дані передаються провідній науковій установі для узагальнення.
8. Провідна наукова установа обробляє, узагальнює та систематизує одержану від територіальних наукових установ інформацію і подає Мінприроди.
9. Мінприроди вносить інформацію до бази даних з ведення державних кадастрів тваринного і рослинного світу.

10. Оброблені, проаналізовані та узагальнені матеріали державного обліку видів Червоної книги розміщуються один раз на п’ять років на веб - сторінках Мінприроди
11. Ведення державного обліку видів Червоної книги фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

^ Директор Департаменту охорони

природних ресурсів та екомережі М.Л. Томахін

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу “Про затвердження Порядку державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України”

^ 1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати

Проблема, на розв’язання якої спрямоване видання наказу, є посилення охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, у зв’язку зі зміною чисельності їх популяцій, умов зростання видів, що є підтвердженням вжиття заходів для їх збереження шляхом проведення державного обліку видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

Оскільки, ведення Червоної книги України покладається на Мінприроди (стаття 15 Закону України “Про Червону книгу України”), а державний облік видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, є частиною ведення Червоної книги України, проблема потребує державного регулювання.
^ 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу “Про затвердження Порядку державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України” розроблено відповідно до статті 12 Закону України “Про Червону книгу України”.
^ 3. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями розроблення проекту наказу є:

законодавче врегулювання питання щодо державного обліку видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, з метою проведення систематичних робіт стосовно виявлення місць їх перебування та зростання, визначення їх географічного поширення, кількісних, якісних та інших характеристик необхідних для вжиття термінових заходів для їх охорони та відтворення;

посилення охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України.
^ 4. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту

Видання наказу “Про затвердження Порядку державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України” є оптимальним варіантом, який дозволить вирішити проблему щодо посилення охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, шляхом виконання облікових робіт з використанням даних власників або користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок стосовно наявності у них таких видів, а також даних, що містяться у матеріалах лісо- і землевпорядкування, державного земельного, лісового та водного кадастрів, даних наукових установ, перевірених даних громадських організацій та окремих громадян.
^ 5. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Проектом наказу передбачається затвердити Порядок державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України.

Реалізація цього регуляторного акта дозволить вжити заходів, що спрямовані на збереження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, рослин та грибів, що занесені до Червоної книги України.
^ Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:

1. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

2. Доведення регуляторного акта до відома керівників Рескомприроди Автономної Республіки Крим, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в областях, міст Києві та Севастополі з метою збереження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України.
^ 6. Оцінка впливу зовнішніх чинників

Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає.
7. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде забезпечення посилення охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин, рослин та грибів, що занесені до Червоної книги України.
^ 8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Забезпечення державної політики у сфері охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, рослин та грибів, що занесені до Червоної книги України


Витрати, пов’язані з проведенням обліку видів тварин, рослин та грибів, що занесені до Червоної книги України, передбачені природоохоронним законодавством у частині ведення Червоної книги України, ведення державних кадастрів рослинного і тваринного світу

Інтереси суб’єктів господарювання

Відсутні

Відсутні

Інтереси громадян

Відсутні

Відсутні


^ 9. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта.

Строк дії цього регуляторного акта не обмежений.
10. Показники результативності регуляторного акта.

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2 АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

Статистичні показники:

- кількість облікованих видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України;

- рівень контролю за охороною видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України;

- кількість скарг фізичних та юридичних осіб щодо збереження видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України.

Показники соціологічних опитувань:

- рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб щодо основних положень регуляторного акта – високий, оскільки з положеннями акта можна буде ознайомитися на офіційному веб - сайті Мінприроди.
^ 11. Відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності запропонованого регуляторного акта здійснювало Мінприроди до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Мінприроди раз на кожні п’ять років, починаючи з дня закінчення виконання заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися Мінприроди за показниками результативності цього регуляторного акта

Міністр

М.В.Злочевський