asyan.org
добавить свой файл
1 2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації

від «___» ___________2013 року №_________________________

ПОРЯДОК

надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

поза межами населених пунктів Львівської області
Загальні положення

1. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Львівської області (надалі – Порядок) регулює відносини, що виникають під час розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Львівської області.

2. Дія Порядку поширюється на всю територію Львівської області, що знаходиться поза межами населених пунктів, та є обов'язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання, які здійснюють розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Львівської області.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

– робочий орган – департамент розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної державної адміністрації;

– договір про право на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу (надалі – Договір) – двосторонній договір, укладений між розповсюджувачем зовнішньої реклами та власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою), згідно з яким розповсюджувачеві зовнішньої реклами на платній чи безоплатній основі надається право розмістити рекламний засіб у відповідному місці; невід’ємним додатком до договору є план розміщення рекламного засобу;

– план розміщення рекламного засобу – додаток до Договору, який виконується заявником у схематично-графічному вигляді довільної форми на аркуші формату А4 із зазначенням площі та адреси (координат) місця розташування рекламного засобу (адреса та GPS-координати – довгота і широта), містить комп’ютерний макет рекламного засобу розміром не менше 100 мм × 150 мм з конструктивним рішенням із зазначенням розмірів та інших характеристик рекламного засобу з прив’язкою до місця розташування;

– інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в законах України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про автомобільні дороги», Типових правилах розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 року №1135.

4. Договір укладається у разі розміщення рекламного засобу:

– на землях приватної власності, на поверхні споруд, спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкцій, будь-яких дорожніх спорудах та обладнанні – з власником вищевказаних об’єктів або органом, уповноваженим на управління цими об’єктами (надалі Власник);

– на землях автомобільного транспорту та дорожнього господарства чи інших землях, що перебувають у державній власності, – з їх балансоутримувачем (надалі Балансоутримувач).

Для укладення договору заявник звертається із заявою довільної форми про укладення договору, в якій вказує про намір розміщення рекламного засобу, його технічні характеристики, конструктивні особливості та адресу (координати) можливого місця розташування, а також запланований строк користування місцем розташування рекламного засобу.

Відповідний договір укладається виключно у разі, якщо місце розташування рекламного засобу обрано без порушень вимог чинного законодавства. Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства покладається на Власника або Балансоутримувача.

5. Дозвіл видається на строк дії договору, якщо менший строк дії дозволу не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.

6. У процесі видачі дозволів забороняється проведення конкурсів.

7. Справляння плати за видачу дозволів забороняється.

8. Під час видачі дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

9. Відстань між опорами рекламних засобів, що розміщуються вздовж автомобільних доріг загального користування, визначається з додержанням вимог техніки безпеки, але не може бути менша ніж 100 метрів.
Повноваження робочого органу

10. Роботу щодо організації діяльності з видачі дозволів проводить робочий орган.

11. До повноважень робочого органу належать:

1) розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про видачу, переоформлення, видачу дубліката та анулювання дозволів;

2) підготовка:

– проекту розпорядження голови облдержадміністрації про видачу дозволу, про відмову у його видачі, про визнання недійсним дозволу, що був переоформлений, про визнання недійсним дозволу, що був втрачений або пошкоджений, про анулювання дозволу;

– проекту письмового повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу;

– проектів подань облдержадміністрації до Укравтодору щодо демонтажу рекламних засобів, розміщених з порушенням Типових правил;

3) оформлення:

– на підставі відповідного розпорядження голови облдержадміністрації дозволів за встановленою формою, згідно з додатком 1;

– дубліката дозволу;

4) переоформлення дозволу;

5) створення та поповнення інформаційного банку даних;

6) надання голові облдержадміністрації пропозицій щодо внесення змін та/або доповнень до цього Порядку;

7) ведення обліку виданих дозволів;

8) здійснення контролю за дотриманням вимог цього Порядку;

9) інші повноваження відповідно до законодавства.
Організація діяльності з видачі дозволів

12. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає державному адміністраторові або надсилає на адресу Регіонального дозвільного центру на базі управління «Дозвільний офіс» Львівської міської ради рекомендованим листом з описом вкладення заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року №1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру», до якої додаються:

1) Погодження на розміщення зовнішньої реклами з:

– Державтоінспекцією та Укравтодором або його територіальними органами – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування;

– Мінкультури або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони пам’яток національного або місцевого значення;

– власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою).

2) Копія договору про право на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, завірена власником такого місця або уповноваженим ним органом чи особою (крім заявника, що є власником місця розташування рекламного засобу).

Якщо заявник є власником місця розташування рекламного засобу, до погодження додається належним чином завірена копія документа, що підтверджує право власності на місце розташування рекламного засобу.

Перелік документів, необхідних для видачі дозволу, є вичерпним.

13. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

14. Робочий орган протягом не більше ніж 10 робочих днів з дня одержання від державного адміністратора заяви про видачу дозволу та документів, що додаються до неї, оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу і передає їх протягом одного робочого дня державному адміністратору.

15. У разі прийняття розпорядження голови облдержадміністрації про видачу дозволу, робочий орган оформлює два автентичних оригінали дозволу, один з яких видається заявнику через Регіональний дозвільний центр на базі управління «Дозвільний офіс» Львівської міської ради державним адміністратором, другий зберігається у робочому органі для обліку та контролю.

16. Підставами для відмови у видачі дозволу є:

– подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно зі встановленим вичерпним переліком;

– виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

– інші підстави, встановлені законом.

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, якщо інше не встановлено законом.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявникові (за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

17. Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу повинно містити передбачені законом підстави для такої відмови.

До письмового повідомлення додається належним чином завірена копія відповідного розпорядження голови облдержадміністрації про відмову у видачі дозволу.

18. Підставами для анулювання дозволу є:

1) звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення:

– юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено законом;

– підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

3) встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) інші підстави, визначені законом.

Дія дозволу припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття розпорядження голови облдержадміністрації про анулювання дозволу, якщо інше не передбачено законом.

19. Підставами для переоформлення дозволу є:

1) зміна:

– найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця;

– місцезнаходження суб’єкта господарювання;

2) інші підстави, встановлені законом.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дня настання таких підстав подати державному адміністраторові заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню.

Робочий орган протягом 2 робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документа, що додається до неї, передає державному адміністраторові переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу, якщо інше не встановлено законом.

Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом робочий орган на вимогу суб’єкта господарювання готує безоплатно засвідчену ним копію такого дозволу.

Під час переоформлення дозволу робочий орган одночасно готує проект розпорядження голови облдержадміністрації про визнання недійсним дозволу, що був переоформлений.

Розпорядження голови облдержадміністрації про визнання недійсним дозволу, що був переоформлений, приймається не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення дозволу.

Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у дозволі, що був переоформлений.

Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

20. Підставами для видачі дубліката дозволу є:

– втрата дозволу;

– пошкодження дозволу;

– інші підстави, встановлені законом.

У разі втрати дозволу суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дня настання такої підстави подати державному адміністраторові заяву про видачу дубліката дозволу.

Якщо бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб’єкт господарювання подає державному адміністраторові заяву про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозвіл.

Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому дозволі.

Суб’єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру, зареєстрованої державним адміністратором.

Облдержадміністрація протягом 2 робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу передає державному адміністраторові дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого, якщо інше не встановлено законом.

Під час оформлення дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого робочий орган одночасно готує проект розпорядження голови облдержадміністрації про визнання недійсним дозволу, що був втрачений або пошкоджений.

Розпорядження голови облдержадміністрації про визнання недійсним дозволу, що був втрачений або пошкоджений, приймається не пізніше наступного робочого дня, з дня видачі дубліката дозволу.

21. Зупинення розгляду документів, поданих для отримання дозволу, можливе за бажанням суб’єкта господарювання шляхом письмового повідомлення про це робочого органу або державного адміністратора, який протягом одного робочого дня інформує про це робочий орган.

Робочий орган поновлює розгляд документів після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Перебіг строку розгляду документів, поданих для отримання дозволу, зупиняється з дня зупинення розгляду таких документів. З дня поновлення такого розгляду перебіг строку розгляду документів продовжується.

Про зупинення та поновлення робочим органом розгляду документів, поданих для отримання дозволу, протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення повідомляється заявникові і державному адміністраторові.

22. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу, оформленого робочим органом, здійснюється в Регіональному дозвільному центрі на базі управління «Дозвільний офіс» Львівської міської ради державним адміністратором за принципом організаційної єдності.

23. Робочий орган веде журнал реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Львівської області.


следующая страница >>