asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
n=Положення про структуру І правила оформлення документів по всіх видах методичної роботи~sz=407338;pg=6;te=Дане положення призначено для викладачів Макіївського металургійного технікуму. В ньому викладені правила оформлення методичних розробок І документації викладача по всіх видах учбового процесу~cat=~t=~!~
Міністерство освіти і науки України

Макіївський металургійний технікум


Затверджую
Директор технікуму

____________С.А.Бондаренко


Положення про структуру і правила оформлення

документів по всіх видах методичної роботи

Макіівка, 2010 р.
Дане положення призначено для викладачів Макіївського металургійного технікуму. В ньому викладені правила оформлення методичних розробок і документації викладача по всіх видах учбового процесу


Для викладачів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.


Розглянута та схвалено на засіданні методичної ради ММТ

Протокол № ____ від____________

Голова_____________ І.В.Бутенко

^ 1 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Дане положення ММТ встановлює загальні вимоги по побудові, викладу і оформленню викладачами Макіївського металургійного технікуму на паперових носіях інформації методичного забезпечення учбового процесу

Дане положення розроблено на базі наступних документів:

Положення про організацію учбового процесу у вищих учбових закладах затверджений наказом МОНУ №161 від 2.06.93 р.;

- міждержавний стандарт 2.105-96 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

- ДСТУ 3008-95. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления;

- ГОСТ 6.38 – 90 УСД. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.


^ 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Згідно [1] науково – методичне забезпечення навчального процесу включає :

- державні стандарти освіти;

- навчальні плани;

- навчальні програми в усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

- програми навчальної, виробничої й інших видів практик;

- підручники і навчальні посібники;

- інструктивно - методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

- контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

- контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами матеріалу;

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних проектів (робіт).


^ 3. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ І ОФОРМЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
3.1 Структура методичного забезпечення дисципліни
Методичне забезпечення дисципліни поділяється на обов`язкове та додаткове методичне забезпечення

Обов`язкове методичне забезпечення повинно бути подано на узгодження до циклової комісії перед початком відповідного семестру викладачем , якому доручено викладати дисципліну. Обов`язкове методичне забезпечення складається у трьох примірниках і затверджується заступником директора технікуму. По одному екземпляру обов`язкового методичного забезпечення після затвердження надаються до методичного кабінету та циклової комісії. Один екземпляр обов`язкового методичного забезпечення, затвердженого належним чином, зберігається у викладача.

Обов`язкове методичне забезпечення дисципліни включає:

- виписку з навчального плану;

- навчальну програму дисципліни;

- робочу програму дисципліни;

- конспект лекцій (необов’язково для дисциплін загальноосвітньої підготовки студентів) ;

- контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами матеріалу;

--інструктивно - методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

- контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури;

- методичні матеріали для студентів з виконання курсових і дипломних проектів (робіт).

Додаткове методичне забезпечення створюється викладачем як допоміжні матеріали для застосування у навчальному процесі як викладачем так і студентами з метою підвищення якості засвоєння студентами матеріалів предмету.Додаткове методичного забезпечення включає:

 • методичні розробки лекцій та семінарських занять;

 • тести та матеріали для програмованих опитувань;

 • методичні розробки опорних конспектів лекцій;

 • план карти навчальних занять;

 • інше допоміжне забезпечення процесу, яке визначає викладач, або циклова комісія.3.2 Структура і правила оформлення основних складових обов`язкового методичного забезпечення дисципліни

3.2.1 Навчальна програма дисципліни -нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг тем дисципліни, послідовність її вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

Складання навчальної програми дисципліни доручається найбільш досвідченим викладачам комісії, які викладають цю дисципліну. При складанні викладач враховує перелік блоків змістових модулів, що входять до навчальної дисципліни, які наведені в освітньо-професійній програмі. Розподіл годин навчального часу проводиться виходячи з важливості теми та з урахуванням місцевих умов.
Структурні складові навчальної програми для предметів загальноосвітньої підготовки:


 • пояснювальна записка у якій наводяться основні знання та вміння які формуються у студентів у наслідок вивчення дисципліни, та перелік предметів на які спирається викладач при вивченні матеріалів дисципліни;

 • тематичний план;

 • зміст предмета у якому по кожній темі наводяться зміст теми, та перелік знань та вмінь, які формуються внаслідок вивчення теми, перелік контрольних робіт, практичних та лабораторних робіт, які виконуються при вивченні теми;

 • форми підсумкового контролю.


Навчальної програма виконується по формі яку наведено в додатку А.
Структурні складові навчальної програми для предметів циклів гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничонаукової , професійної підготовки:

- передмову , у якій повинно бути вказано містить в собі програма тільки нормативну частину змісту навчання, чи має ще й вибіркову частину. Подробно вказується які теми введені за рахунок вибіркової частини, а в яких передбачається поглиблене вивчення. Які професійні компетенції формується, або поглиблюються за рахунок вибіркової частини ( при цьому робляться відповідні зміни у шифрах змістовних модулів)

 • пояснювальна записка у якій наводяться позначення та скорочення, та перелік предметів на які спирається викладач при вивченні матеріалів дисципліни;

 • тематичний план;

 • зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять який подається у формі таблиць

 • система навчальних елементів (інформаційна база)

 • форми підсумкового контролю.

 • перелік рекомендованої літератури


Навчальна програма виконується по формі яку наведено у методичному посібнику «Технологія проектування програми навчальної дисципліни»

3.2.2 Робоча навчальна програма дисципліни , яка є нормативним документом вищого навчального закладу, складається для кожної навчальної дисципліни на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану.

Робоча навчальна програма містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми їх вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни:
-передмова;

-розподіл часу за видами занять

- тематичний план;

- засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;

-перелік тем, що виносяться на самостійне опрацювання;

-перелік індивідуальних завдань;

- перелік навчально – методичної літератури.
Робоча навчальна програма виконується по окремим формам для предметів загальноосвітньої підготовки та для предметів циклів гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничонаукової , професійної підготовки які наведено у додатках Б та В

3.2.3^ Конспект лекцій дисциплін повинен бути складений у відповідності до робочої навчальної програми щодо тем лекційних занять. При цьому викладач не обмежується в питаннях трактування матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.

Структурні складові конспекту лекції:


 • перелік питань, що розглядаються на лекції (план лекції);

 • викладання змістовної частини згідно з планом (основні положення, терміни, принципи і т.і)

 • питання для самоперевірки знань студентів

 • перелік основної та допоміжної літератури3.2.4 Інструктивні матеріали до лабораторних занять повинні містити:
- тему роботи;

- мету роботи

- перелік устаткування, що використовуються при проведенні роботи;

- порядок проведення роботи у якому наводяться схеми, методики експериментальних досліджень, та вимоги до звіту з виконаної роботи;

- контрольні запитання по темі роботи;
Приклад оформлення інструкції до лабораторної роботи приведено у додатку Г
3.2.5 Інструктивні матеріали до практичних занять повинні складатися з :
- теми роботи;

- мети роботи;

- порядку виконання роботи;

- контрольні завдання до практичних занять які наводяться у формі тестів для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, або набору індивідуальних завдань для розв`язання їх студентами на занятті.

- необхідні довідкові матеріали.
Приклад оформлення інструкції до практичної роботи приведено у додатку Д
3.2.6 Інструктивні матеріали до семінарських занять повинні містити:


 • тему семінару;

 • мету семінару;

 • план семінару;

 • контрольні завдання до семінару у вигляді індивідуальних завдань до семінару або рефератів.

 • перелік основної та допоміжної літератури

Приклад оформлення інструктивних матеріалів до семінару приведено в додатку Ж.
3.2.7 Контрольні роботи з навчальних дисциплін проводяться з метою перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу.

До контрольної роботи викладач готує пакет завдань який містить:


 • анотацію до роботи у якій визначається матеріал, що виноситься на контрольну роботу, а також основні положення по виконанню та оформленню роботи;

 • критерії оцінки підсумків роботи;

 • варіанти завдань до роботи;

 • приклад виконання одного з варіантів.

 • перелік основної та допоміжної літератури

Приклад оформлення пакету контрольних робіт приведено в додатку К
3.2.8 Індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів розробляються у формі яка визначається викладачем.
3.2.9 Методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання студентами літератури наводяться по окремими темам дисципліни.

Структурні складові методичних матеріалів з питань самостійної роботи:
- перелік питань з теми, які виносяться на самостійну роботу;

- короткі методичні вказівки з вивчення означених питань з стислим конспектом питання чи опорним конспектом , або з посиланням на літературу яку слід використовувати по кожному з питань;

- матеріали для самоперевірки знань з питань самостійного опрацювання у формі, що визначається викладачем;

- перелік посилань.
Приклад оформлення методичних матеріалів з самостійного опрацювання літератури приведено в додатку Л
3.2.10 Методичні матеріали для студентів з виконання курсових проектів (робіт) повинні включати наступні складові:


 • перелік тем курсових проектів (робіт), або варіанти завдань на курсовий проект (роботу), що розробляються у відповідності завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язані з практичними потребами конкретного фаху та урахуванням регіональних потреб ;

 • рекомендацій щодо обсягу та змісту курсового проекту (роботи);

 • методичні вказівки по виконанню окремих пунктів проекту;

 • необхідні довідкові матеріали;

 • перелік рекомендованої літературиПриклад оформлення методичних матеріалів з виконання курсового проекту приведено в додатку М
3.3 Структура і правила оформлення основних складових додаткового методичного забезпечення предмету
3.3.1 Методичні розробки лекцій та семінарських занять повинні включати наступні складові: • тему заняття ( для семінарського заняття обов’язково наводяться питання, які виносяться на семінар);

 • вид заняття;

 • форму проведення заняття;

 • мету та задачі заняття;

 • міжпредметні зв’язки;

 • інформацію про методичне та технічне забезпечення заняття;

 • план проведення заняття;

 • домашнє завдання.^ 4 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНИХ ЛИСТІВ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
4.1 Вимоги до оформлення титульних листів та листів передмови обов`язкового методичного забезпечення предмету
Титульний лист (сторінка 1) дає користувачу перше уявлення про документ і тому повинна бути чіткою, зрозумілої і інформативної і служити основним джерелом інформації, необхідної для обробки і пошуку документів.

Титульний лист обов'язкового методичного документа містить дані, які розміщуються в наступній послідовності:

- назва міністерства і учбового закладу

- візу заступника директора про затвердження документа;

- повне найменування дисципліни;

-найменування документа з вказівкою спеціальності, для якої розроблений даний документ.

- рік створення документа.
Лист передмови до документу повинен містити:
-інформацію про те, на підставі чого даний документ розроблений;

- інформацію про розробника документа;

- висновок про розгляд і схвалення документа на засіданні циклової комісії з вказівкою дати розгляду, номеру протоколу і з підписом голови циклової комісії;


4.2 Правила оформлення титульних листів додаткового методичного забезпечення предмету
Титульний лист додаткового методичного документа містить дані, які розміщуються в наступній послідовності:

- назва міністерства і учбового закладу

- повне найменування дисципліни;

- найменування документа з вказівкою спеціальності, для якої розроблений даний документ;

- інформацію про розробника документа;

- висновок про розгляд і схвалення документа на засіданні циклової комісії з вказівкою дати розгляду, номери протоколу і з підписом голови циклової комісії;

- рік створення документу.

Титульний лист методичної розробки відкритої лекції наведений в додатку Р.
Додаток А

Приклад оформлення навчальної програмиследующая страница >>