asyan.org
добавить свой файл
1

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Директор

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

академік ___________ В.Ф. Сайко

«____» ___________ 2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук»
1. Загальні положення

1.1. Рада молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН» (далі – Рада) є добровільним, органом самоврядування молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН», який створений на основі їх загальних інтересів.

1.2. Молодими вченими Ради вважаються доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, науково-технічний персонал, співробітники і спеціалісти до 35 років включно і які мають вищу освіту.

1.3. Рада діє згідно з чинним законодавством України та даним положенням.

1.4. У своїй роботі Рада керується принципами добровільності, рівноправності і самоврядування; верховенства наукової творчості та конкурентності; органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи.

1.5. Діяльність Ради координується через Вчену раду ННЦ «ІЗ НААН», методичну комісію Інституту, відділ підготовки наукових кадрів.

1.6. Рада є підконтрольною комісії по роботі з молодими ученими Національної академії аграрних наук.

2. Мета, завдання та діяльність Ради

2.1. Основною метою діяльності Ради є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених; представництво, захист і реалізація професійних та інтелектуальних прав молодих вчених; сприяння інтеграції молодих вчених серед інститутів мережі НААН.

2.2. Основними завданнями Ради є:

  1. Пошук та підтримка талановитих дослідників серед молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;

  2. Сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким світоглядом;

  3. Участь в організації та розвитку співробітництва між інститутами мережі НААН, міжвузівського та міжнародного наукового і культурного співробітництва молодих вчених;

  4. Сприяння при вирішенні питань молодих вчених перед Вченою радою Інституту;

  5. Інформаційна та інноваційна діяльність Ради;

  6. Рада приймає активну участь у проведенні наукових атестацій, конференцій, конкурсів на здобуття стипендій, грантів тощо.

3. Організаційні засади діяльності Ради

3.1. Збори Ради з виявлення та вирішення основних проблем молодих науковців та організацію заходів, які мають на меті розвиток та покращення їх наукової діяльності проводяться не рідше одного разу в квартал;

3.2. До складу Ради входить наукова молодь ННЦ «Інститут землеробства НААН».

3.3. Керівним органом Ради є представники відділів і лабораторій ННЦ «Інститут землеробства НААН».

3.4. Кількість членів Ради визначається на загальних зборах наукової молоді Інституту відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх.

3.5. Рішення Ради оформляється протоколом, який підтримується Головою Ради та секретарем Ради.

3.6. До складу Ради входять: Голова Ради, заступник голови Ради, секретар Ради і обирається терміном не більше як на 3 роки на загальних зборах наукової молоді ННЦ "Інститут землеробства НААН".

3.7. Члени Ради користуються такими правами:

• обирати та бути обраним у склад Ради;

• брати участь у обговоренні усіх питань діяльності Ради;

• приймати участь у заходах організованих Радою;

отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Ради.

3.8. Наукова молодь Ради молодих вчених зобов’язана виконувати взяті на себе зобов’язання перед Радою, керуватися у своїй діяльності цілями, завданнями і принципами діяльності Ради;

4. Обов’язки та повноваження Голови Ради

4.1. Голова Ради, як керівник організовує роботу Ради, є офіційним представником Ради у взаємовідносинах з всіма іншими підрозділами Інституту та Вченою радою Інституту.

4.2. Звітує перед Радою та Загальними зборами молодих вчених про результати роботи Ради у звітному періоді.

4.3. Подає звіти Комісії по роботі з молодими вченими НААН за її вимогою, представляє інтереси Ради перед Комісією.

5. Ліквідація та реорганізація.

5.1. Ліквідація чи реорганізація Ради проводиться за відповідним рішенням Вченої ради ННЦ "Інститут землеробства НААН" за погодженням з Комісією по роботі з молодими вченим НААН.