asyan.org
добавить свой файл
1

Положення про методичне об'єднання вчителів


 

Положення про методичне об'єднання вчителів - предметників.

1. Загальні положення

За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють по одній і тій же спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

^ 2. Завдання МО вчителів - предметників

В роботі МО вчителів в різних видах діяльності передбачається вирішення наступних задач:

вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;

вибір курсів варіативної складової навчального плану;

експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторських програм і методик;

затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;

ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;

робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;

взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

вивчення передового педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;

вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;

розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);

ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету, до оснащення уроку.

3. Функції МО

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій райметодкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних плани професійної самоосвіти вчителів.

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

^ 4. Права МО вчителів

МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, проводити оплату роботи педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності достатніх засобів навчання.

^ 5. Обов'язки вчителів методоб’єднання.

Кожен педагог - член МО - зобов'язаний:

брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;

брати активну участь в розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;

кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України "Про освіту", нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

^ 6. Організація діяльності МО вчителів.

МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи.

У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів; практичний семінар з організацією тематичних відкритих уроків, позакласних заходів.

Засідання МО вчителів оформляються у вигляді протоколів. В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на зберігання план роботи, зошит протоколів засідань МО, звіт про виконану роботу.

Дане положення затверджується на педагогічній раді.

Термін дії не обмежений.

^ Аналіз результатів роботи МО за звітний період

Об'єкти аналізу:

 • характеристика якості (творчого потенціалу) кадрового складу членів МО;

 • статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динамічний аспект за останній рік);

 • статистичні дані, які характеризують об'єм і якість надання виховних послуг;

 • виявлення проблемного поля (формулювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи заходів по їх усуненню);

 • стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактиці протиправних дій, проведенню сумісних виховних заходів.

 

Зразковий алгоритм аналізу:

 • Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати просування в освоєнні методичної проблеми, самоосвіта);

 • Характеристика пріоритетних напрямів роботи МО в минулому навчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямами регіону, освітньої установи; результативність роботи.

 • Формулювання цілей і завдань діяльності на наступний навчальний рік з вказівкою передбачуваного результату по кожному напряму роботи.

 • Конкретний, особистий внесок кожного члена МО в рішення тієї або іншої задачі.

 

^ Завдання МО на новий навчальний рік.

 

Вимоги до формування цілей:

 • головна підстава для висунення цілі - дані аналізу наявних освітніх потреб і утруднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами;

 • цілі повинні бути актуальними, адекватними завданням розвитку регіональної освітньої системи;

 • цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації;

 • цілі повинні мати мотивуючий, стимулюючий і спонукаючий характер;

 • цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.

 

Вдосконалення професійної компетентності членів МО

 

 • Підвищення кваліфікації (курси ПК, семінари, конференції).

 • Цільові взаємо відвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями.

 • Вивчення нормативних документів МОН України.

 • Вивчення методики організації навчальної та виховної діяльності при взаємодії з органами культури і спорту, соціального захисту, медичних і правоохоронних органів.

 • Організація роботи по вивченню досягнень науки і  передового педагогічного досвіду.

 

План роботи МО

 

Дата проведення

Тема засідання

Форма роботи  членів МО

Додаткова література для вивчення

Подальше завдання

 

Зразкова тематика засідань МО

 

1 коло питань:

- узгодження різних планів, графіків, циклограм (індивідуальних, групових консультацій, звітів по самоосвітній роботі, акцій, місячників, свят.);

2 коло питань:

- конструювання і захист проектів (моделей), програм, планів виховної роботи;

3 коло питань:

- практичні форми роботи (семінари - практикуми, круглі столи, відкриті позакласні заходи, педагогічні марафони, тренінги, ділові ігри, моделювання і вирішення педагогічних ситуацій):

4 коло питань:

-  вивчення нормативно-правових документів, методичною, інструктивно - методичної літератури з питань виховання;

5 коло питань:

- розробка: посадових інструкцій, критеріїв оцінювання діяльності вчителів та класних керівників, положень, конкурсів;

6 коло питань:

- підведення підсумків, аналіз діяльності, підготовка підсумкових документів, розробка системи заходів по усуненню виявлених недоліків, розповсюдження передового педагогічного досвіду.

7 коло питань:

-  звіти по самоосвітній роботі членів МО.

 

^ Зразкові критерії оцінки роботи методичного об'єднання

Критерії і механізм оцінювання діяльності методичного об'єднання розробляється методичним об'єднанням спільно з науково-методичною (методичною) радою і затверджуються Педагогічною радою освітньої установи.

У педагогічній літературі розглядається декілька підходів до оцінювання методичної діяльності. Наприклад, М.М. Поташник, Н.А. Ковальов, Д.Є.Яковлєва пропонують оцінювати ефективність здійснення функцій методичного об'єднання тільки у зв'язку із змінами, динамікою підсумкових результатів всього педагогічного процесу в установі. Критерії вони формулюють таким чином:

1.  Критерій результативності. Мету можна вважати досягнутою, якщо результат навчання, виховання і розвитку дітей, що навчаються в школі, зростає, досягаючи оптимального рівня для кожної дитини.

2.  Критерій раціонального використання часу, зростання майстерності педагога відбувається при розумних витратах часу.

3.  Критерій задоволеності педагогів своєю працею, можна вважати досягнутим, якщо в установі створюється творча атмосфера, такий морально-психологічний клімат, при якому посилюється мотивація творчої праці педагогів.

4.  Критерій взаємозв'язку методичної роботи усередині установ з державною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Можливо ефективність здійснення функцій методичного об'єднання оцінювати і з погляду розвитку професійно-педагогічної підготовки і діяльності педагогів на підставі двох груп критеріїв:

А. Критерії, що відображають рівень, якого досягають вчителі в своєму професійному розвитку:

·  рівень знань по: педагогічній і віковій дитячій психології, соціальній психології;

·  рівень знань теоретичних основ виховання, технологій організації виховного процесу;

·  рівень організаторських умінь і навиків;

·  рівень комунікативних здібностей;

·  рівень загальної культури і цивільної зрілості педагога.

Б. Критерії, що дозволяють оцінити реалізацію управлінських функцій вчителя:

·  організація виховної роботи з учнями;

·  взаємодія з педагогічними працівниками і іншими учасниками освітнього процесу, батьками і громадськістю по вихованню, навчанню, творчому розвитку учнів;

·  активність позиції вчителя.

Методичні об'єднання можуть ефективно виконувати вищезгадані функції, якщо їх робота буде не формалізована, об'єднання підтримуватиме тісний зв'язок з дослідницькими педагогічними колективами.